Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Берковица, 28.04.2010 г.

 

В  ИМЕТО НА  НАРОДА

 

Берковски районен съд, І състав в публичното заседание на двадесет и седми април през две хиляди и десета година в състав:                               

                                                                                                                                                    

                                                                Председател:  Калин Т.

 

при секретаря П. И., като разгледа докладваното от съдия Т. *** по описа за 2009 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Искът е за делба на наследствени земеделски земи с правно основание чл.69 от ЗН и производството е във фазата по извършването на делбата и по сметките между съделителите.

С решение от 25.09.2009г. е допуснато извършване на делба на следните недвижими имоти: 1. поземлен имот - пасище в местността „Липата", с идентификатор: 12961.18.63 по кадастралната карта на гр.Вършец, с площ 9 134 кв.м., при съседи: 12961.18.27, 12961.18.66, 12961.18.64 и 12961.18.65; 2. поземлен имот - ливада в местността „Вършечкото", с идентификатор 12961.49.17 по кадастралната карта на гр. Вършец, с площ 499 кв.м., при съседи: 12961.49.18 и 12961.49.19; 3. поземлен имот - пасище в местността „Баяджийското", с идентификатор 12961.50.81 по кадастралната карта на гр.Вършец, с площ 7 000 кв.м., при съседи: 12961.50.86, 12961.50.84, 12961.50.82, 12961.50.105 и 12961.50.80; 4. поземлен имот - нива в местността „Прекръске", с идентификатор 12961.58.23 по кадастралната карта на гр.Вършец, с площ 2 000 кв.м., при съседи: 12961.58.24, 12961.58.22, 12961.58.21, 12961.58.19 и 12961.58.12; 5. поземлен имот - ливада в местността „Вълчов Ръстак", с идентификатор 12961.13.48 по кадастралната карта на гр. Вършец, с площ 4 768 кв.м., при съседи: 12961.13.63, 12961.13.47 и 12961.13.66; 6. поземлен имот - пасище в местността „Гламео", с идентификатор 12961.14.118 по кадастралната карта на гр. Вършец, с площ 10 468 кв.м., при съседи: 12961.14.187, 12961.14.244, 12961.14.119, 12961.14.214, 12961.14.189 и 12961.14.210; 7. поземлен имот - пасище в местността „Лозище", с идентификатор 12961.15.84 по кадастралната карта на гр.Вършец, с площ 2 170 кв.м., при съседи: 12961.15.92 и 12961.15.83; 8. поземлен имот - ливада в местността „Гайдарското", с идентификатор 12961.17.17 по кадастралната карта на гр.Вършец с площ 2 070 кв.м., при съседи: 12961.17.44, 12961.17.721 и 12961.17.18; 9. поземлен имот - ливада в местността „Селището" с идентификатор: 12961.19.57 по кадастралната карта на Вършец, с площ 352 кв.м., при съседи: 12961.19.63, 12961.19.58, 12961.19.125, 12961.19.55 и 12961.19.56; 10. поземлен имот - ливада в местността „Бетилицо",  с  идентификатор 12961.21.63 по кадастралната карта на гр.Вършец, с площ 3 175 кв.м., при съседи: 12961.21.62, 12961.21.6 1, 129.21.51, 12961.21.52 и 12961.21.141, при права на съделителите, както следва: 6/24 идеални части за Г.Д.П.; по 3/24 идеални части за И.Г.Й., А.С.С., И.Т.Д. и А.Т.Р.; 2/24 идеални части за М.А.Д. и по 1/24 идеална част за А.Г.К., Л.Г.А., Б.М.Ц. и В.Б.Ц. от правото на собственост върху недвижимите имоти.

В първото съдебно заседание след влизане в сила решението по допускане на делбата, никой от съделителите не е направил искане за възлагане в дял на делбените имоти или искане за заплащане от другите съделители на извършени подобрения.

С писмо изх. № 406/26.10.2009 г. Общинска служба по земеделие – Вършец дава становище за поделяемост на делбените имоти при спазване на условията на чл.7, ал.1 от ЗСПЗЗ.

В хода на производството във втората фаза на делбата е изготвено и е прието заключение на вещото лице В.Р. по назначената съдебно-техническа и оценъчна експертиза, с което са предложени два варианта за изготвяне на проекти за разделителен протокол и са определени пазарни цени на имотите и на отделните дялове.

Съгласно предложението на вещото лице за изготвяне на проекто-разделителните протоколи от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Монтана са изготвени:

1. скица-проект № 1774/09.04.2010г. за изменение на КККР за поземлен имот с идентификатор 12961.14.118 по кадастралната карта на гр. Вършец - пасище в местността „Гламео" с площ 10 468 кв.м., с която са обособени три имота:

-         поземлен имот с проектен идентификатор 12961.14.871 с проектна площ 4 468 кв.м. и съседи: 12961.14.244,  12961.14.872, 12961.14.866 и 12961.14.189;

-         поземлен имот с проектен идентификатор 12961.14.872 с проектна площ 3 000 кв.м. и съседи: 12961.14.244,  12961.14.873, 12961.14.871 и 12961.14.189;

-         поземлен имот с проектен идентификатор 12961.14.873 с проектна площ 3 000 кв.м. и съседи: 12961.14.187, 12961.14.244,  12961.14.119, 12961.14.872, 12961.14.189 и  12961.14.210.

2. скица-проект № 1775/09.04.2010г. за изменение на КККР за поземлен имот с идентификатор 12961.50.81 по кадастралната карта на гр.Вършец - пасище в местността „Баяджийското" с площ 7 000 кв.м., с която са обособени два имота:

-         поземлен имот с проектен идентификатор 12961.50.642 с проектна площ 3 300 кв.м. и съседи: 12961.50.643, 12961.50.82,  12961.50.80 и 12961.50.105;

-         поземлен имот с проектен идентификатор 12961.50.643 с проектна площ 3 700 кв.м. и съседи: 12961.50.86, 12961.50.84,  12961.50.82, 12961.50.105 и  12961.50.642.

3. скица-проект № 1777/09.04.2010г. за изменение на КККР за поземлен имот с идентификатор 12961.18.63 по кадастралната карта на гр.Вършец - пасище в местността „Липата" с площ 9 134 кв.м., с която са обособени два имота:

-         поземлен имот с проектен идентификатор 12961.18.96 с проектна площ 5 440 кв.м. и съседи: 12961.18.66, 12961.18.97, 12961.18.64 и 12961.18.65;

-         поземлен имот с проектен идентификатор 12961.18.97 с проектна площ 3 694 кв.м. и съседи: 12961.18.27, 12961.18.66, 12961.18.96 и  12961.18.65.

Със заключението на вещото лице по назначената съдебно-техническа и оценъчна експертиза са определени пазарни цени на имотите, както следва:

1)     поземлен имот с проектен идентификатор 12961.14.871 с проектна площ 4 468 кв.м. – 804 лв.

2)     поземлен имот с проектен идентификатор 12961.14.872 с проектна площ 3 000 кв.м. – 540 лв.

3)     поземлен имот с проектен идентификатор 12961.14.873 с проектна площ 3 000 кв.м.  – 540 лв.

4)     поземлен имот с проектен идентификатор 12961.50.642 с проектна площ 3 300 кв.м. – 594 лв.

5)     поземлен имот с проектен идентификатор 12961.50.643 с проектна площ 3 700 кв.м. – 666 лв.

6)     поземлен имот с проектен идентификатор 12961.18.96 с проектна площ 5 440 кв.м. – 870 лв.

7)     поземлен имот с проектен идентификатор 12961.18.97 с проектна площ 3 694 кв.м. – 591 лв.

8)     поземлен имот с идентификатор 12961.49.17 с площ 499 кв.м. – 80 лв.

9)     поземлен имот с идентификатор 12961.58.23 с площ 2 000 кв.м. – 300 лв.

10)поземлен имот с идентификатор 12961.13.48 с площ 4 768 кв.м.– 763 лв.

11)поземлен имот с идентификатор 12961.15.84 с площ 2 170 кв.м. – 304 лв.

12)поземлен имот с идентификатор 12961.17.17 с площ 2 070 кв.м. – 331 лв.

13)поземлен имот с идентификатор 12961.19.57 с площ 352 кв.м. – 63 лв.

14)поземлен имот с идентификатор 12961.21.63 с площ 3 175 кв.м. – 445 лв.

В заседанието по същество ищцата А.С., чрез процесуалния си представител, и ответниците А.Г.К. и В.Б.Ц., чрез назначените им особени представители, изразяват становище, че са налице условията за извършване на делбата посредством разпределение на имотите на основание чл.353 ГПК, и молят съда да извърши разпределението съобразно вариант втори от заключението на вещото лице.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства, както и заключението по назначената съдебно-техническа експертиза, приема за установено следното:

 

Относно извършването на делбата

В решението по допускане на делбата, съдът е постановил субективните и обективни предели, в които да се осъществи потестативното право на делба. Във втората фаза на делбата съдът следва да реши чрез кой от законоустановените способи ще извърши делбата. Преценката за избора се прави въз основа на всички събрани по делото доказателства. Основен принцип при извършване на делбата е по възможност всеки от съделителите да получи реален дял, съответен на квотата му в съсобствеността - чл. 69, ал.2 ЗН. Основен критерий за избора на способ е дали броя на реалните дялове съответства на броя на съделителите и доколко стойността на реалните дялове съответства на стойността на дяловете на съделителите. Когато броят на имотите е равен или по-голям от броя на съделителите, имуществената общност е реално поделяема и съдът във втората фаза на делбата може да разпределели имотите по два начина - чрез теглене на жребий, когато се съставя, предявява и обявява за окончателен проект за разделителен протокол (чл.347 и 350 ГПК) и след влизане в сила на решението по чл. 350 от ГПК се тегли жребий по реда на чл. 352 от ГПК и чрез отреждане на дялове от съда по реда на чл. 353 от ГПК.

За да се извърши делбата чрез теглене на жребий дяловете трябва да са равни, а имотите – с еднакво или сходно предназначение. По изключение съдът може да не извърши делбата чрез теглене на жребие, а да стори това чрез разпределение на съсобствените имоти по реда на чл. 353 ГПК, но при наличието на едно от двете алтернативни законни условия - или тегленето на жребие да е невъзможно, или то да е много неудобно.

По настоящото дело дяловете на отделните участници в делбата са неравни и макар броят на съсобствените имоти да е по-голям от броя на съделителите, то имотите са различни по стойност, при което не е възможно да се състави разделителен протокол с достатъчно уравнени дялове, с оглед квотите на страните, и да се тегли жребий. Налице са предпоставките на разпоредбата на чл.353 от ГПК и делбата следва да се извърши чрез разпределение на дяловете на отделните съделители.

Настоящият съдебен състав намира, че представените проекти за делба на процесните имоти отговарят на изискванията на чл.7, ал.1 от ЗСПЗЗ във вр. с чл. 72 от ЗН – дяловете, обособени от земеделските имоти - пасища, не са по-малки от два декара, както и на принципа на чл.69, ал.2 от ЗН за натурално удовлетворяване на всеки от съделителите. Предложените проекти са съобразени с правата на отделните съделители, стойността на отделните дялове е близка до стойността на дяловете на съделителите и на всеки съделител е отреден дял от делбените имоти.

В случая се дели наследствена общност между наследници от различни колена – внуци (И.Й., М.Д., Г.П., И.Д. и А.Р.) и правнуци (А.С., А.К., Л.А. и В.Ц., а Б.Ц. е съпруг на внучката Сава Цонова) на общия наследодател Гоца Петров, и с оглед обстоятелството, че от земеделските имоти не могат да се обособят реални дялове за всеки един от съделителите, за сънаследниците от едни и същи колена (А.К. и Л.А., като наследници на Гоца А.Г., и В.Ц. и Б.Ц., като наследници на Сава Цонова) се определя по един общ дял. Ако наследниците от тези колена поискат да се извърши делба на имотите, които са им възложени, делбата може да продължи в същото производство помежду им.

Съдът намира, че вариант втори от заключението на вещото лице е по-удачен и разпределението на делбените имоти следва да се извърши съобразно този вариант, като:

 

На съделителя Г.Д.П. с права 6/24 ид.ч., съдът възлага дял І, включващ следните имоти:

1.     поземлен имот с проектен идентификатор 12961.18.96 с проектна площ 5 440 кв.м. и съседи: 12961.18.66, 12961.18.97, 12961.18.64 и 12961.18.65, на стойност 870 лв.;

2.     поземлен имот - ливада в местността „Вършечкото", с идентификатор 12961.49.17 по кадастралната карта на гр. Вършец, с площ 499 кв.м., при съседи: 12961.49.18 и 12961.49.19, на стойност 80 лв. и

3.     поземлен имот с проектен идентификатор 12961.14.871 с проектна площ 4 468 кв.м. и съседи: 12961.14.244,  12961.14.872, 12961.14.866 и 12961.14.189, на стойност 804 лв.

На съделителката А.С.С. с права 3/24 ид.ч., съдът възлага дял ІІ, включващ следните имоти:

1.      поземлен имот с проектен идентификатор 12961.50.642 с проектна площ 3 300 кв.м. и съседи: 12961.50.643, 12961.50.82,  12961.50.80 и 12961.50.105, на стойност 594 лв. и

2.     поземлен имот - нива в местността „Прекръске", с идентификатор 12961.58.23 по кадастралната карта на гр.Вършец, с площ 2 000 кв.м., при съседи: 12961.58.24, 12961.58.22, 12961.58.21, 12961.58.19 и 12961.58.12, на стойност 300 лв.

На съделителя И.Г.Й. с права 3/24 ид.ч., съдът възлага дял ІІІ, включващ следния имот:

- поземлен имот - ливада в местността „Вълчов Ръстак", с идентификатор 12961.13.48 по кадастралната карта на гр. Вършец, с площ 4 768 кв.м., при съседи: 12961.13.63, 12961.13.47 и 12961.13.66, на стойност 763 лв.

На съделителя И.Т.Д. с права 3/24 ид.ч., съдът възлага дял ІV, включващ следните имоти:

1.     поземлен имот с проектен идентификатор 12961.14.872 с проектна площ 3 000 кв.м. и съседи: 12961.14.244,  12961.14.873, 12961.14.871 и 12961.14.189, на стойност 540 лв. и

2. поземлен имот - пасище в местността „Лозище", с идентификатор 12961.15.84 по кадастралната карта на гр.Вършец, с площ 2 170 кв.м., при съседи: 12961.15.92 и 12961.15.83, на стойност 304 лв.

На съделителката А.Т.Р. с права 3/24 ид.ч., съдът възлага дял V, включващ следните имоти:

1. поземлен имот с проектен идентификатор 12961.14.873 с проектна площ 3 000 кв.м. и съседи: 12961.14.187, 12961.14.244,  12961.14.119, 12961.14.872, 12961.14.189 и 12961.14.210, на стойност 540 лв. и

2. поземлен имот - ливада в местността „Гайдарското", с идентификатор 12961.17.17 по кадастралната карта на гр.Вършец с площ 2 070 кв.м., при съседи: 12961.17.44, 12961.17.721 и 12961.17.18, на стойност 331 лв.

На съделителката М.А.Д. с права 2/24 ид.ч., съдът възлага дял VІ, включващ следния имот:

-         поземлен имот с проектен идентификатор 12961.18.97 с проектна площ 3 694 кв.м. и съседи: 12961.18.27, 12961.18.66, 12961.18.96 и  12961.18.65, на стойност 591 лв.

На съделителите А.Г.К. и Л.Г.А. с права по 1/24 ид.ч. всеки от тях, съдът възлага в общ дял VІІ, включващ следния имот:

-         поземлен имот с проектен идентификатор 12961.50.643 с проектна площ 3 700 кв.м. и съседи: 12961.50.86, 12961.50.84,  12961.50.82, 12961.50.105 и  12961.50.642, при квоти по ½ ид. ч., на стойност 666 лв.

На съделителите Б.М.Ц. и В.Б.Ц. с права по 1/24 ид.ч. всеки от тях, съдът възлага в общ дял VІІІ, включващ следните имоти:

1.     поземлен имот - ливада в местността „Селището" с идентификатор: 12961.19.57 по кадастралната карта на Вършец, с площ 352 кв.м., при съседи: 12961.19.63, 12961.19.58, 12961.19.125, 12961.19.55 и 12961.19.56, при квоти по ½ ид. ч., на стойност 63 лв. и

2.     поземлен имот - ливада в местността „Бетилицо",  с  идентификатор 12961.21.63 по кадастралната карта на гр.Вършец, с площ 3 175 кв.м., при съседи: 12961.21.62, 12961.21.6 1, 129.21.51, 12961.21.52 и 12961.21.141, при квоти по ½ ид. ч., на стойност 445 лв.

 

Скиците на отделните имоти на л. 192-203 и л.21 по делото, приподписани от председателя на съдебния състав, са неразделна част от одобрения проект.

 

Относно държавната такса, уравнението на дяловете и разноските по производството

От заключението на вещото лице, което съда възприема изцяло, като професионално, обективно и пълно, се установява стойността на дяловете на съделителите, както следва: Г.Д.П. – 1 723 лв., И.Г.Й., А.С.С., И.Т.Д. и А.Т.Р. – по 861 лв., М.А.Д. – 574 лв., А.Г.К., Л.Г.А., Б.М.Ц. и В.Б.Ц. - по 287 лв.

Съобразно стойността на дяловете и съгласно чл.8 и чл.1 от Тарифа за ДТСС по ГПК, съделителите следва да заплатят и държавни такси за извършване на делбата, както следва: Г.Д.П. – 69 лв., И.Г.Й., А.С.С., И.Т.Д., А.Т.Р., М.А.Д., А.Г.К., Л.Г.А., Б.М.Ц. и В.Б.Ц. - по 50 лв. всеки.

 

Доколкото в случая стойността на реалните дялове на страните не съответства напълно на стойността на квотите им в съсобствеността, то неравенството следва да бъде изравнено в пари, съобразно чл. 69, ал. 2, изр. 2 ЗН. За уравнение на дяловете съделителят Г.Д.П. следва да заплати на съделителите Б.М.Ц. и В.Б.Ц. сумата 31,25 лв. общо, а А.С.С. - да заплати на същите сумата 32,63 лв. общо; съделителката М.А.Д. следва да заплати на съделителя И.Т.Д. сумата 16,75 лв.; съделителите А.Г.К. и Л.Г.А. следва да заплатят на съделителя И.Г.Й. сумата 91,75 лв.; съделителката А.Т.Р. следва да заплати на съделителя И.Г.Й. сумата 6, 63 лв., на И.Т.Д. сумата 0, 63 лв. и на съделителите Б.М.Ц. и В.Б.Ц. сумата 2, 37 лв. общо.

   

По отношение претенцията на ищцата за направените от нея в хода на производството разноски:

Съгласно чл. 355 от ГПК страните в делбеното производство заплащат разноските, съобразно стойността на дяловете им. Извършената съдебна делба осъществява правото на делба на всеки от съделителите. Ето защо, всеки съделител трябва да понесе такава част от разноските, направени от всички съделители за съдебната делба, която съответства на размера на неговия дял в имуществената общност.

В изпълнение разпоредбата на чл.80 от ГПК в последното съдебно заседание ищцата А.С. е представила на съда списък на разноските, които е направила във връзка с производството, включващ заплатено възнаграждение за назначените особени представители на съделителите А.Г.К. и В.Б.Ц. – 200 лв., за възнаграждение на вещото лице, изготвило назначената съдебно-техническа експертиза – 88, 50 лв. и за изготвяне на проекто-скици и скици на делбените имоти от СГКК-Монтана – 395 лв. По делото обаче не са приложени платежни документи, удостоверяващи извършено плащане от ищцата на СГКК-Монтана за изготвяне на проекто-скиците и скиците на делбените имоти, поради което претендираната сума от 395 лв. не следва да се счита за направени по делото разноски. Останалата претендирана сума от 288, 50 лв. е внесена от ищцата А.С., поради което всеки от останалите съделители следва да поеме своята част от тези разноски, която - изчислена, е, както следва: Г.Д.П. - 72 лв.; И.Г.Й., И.Т.Д. и А.Т.Р. по - 36 лв. всеки; М.А.Д. - 24 лв. и А.Г.К., Л.Г.А., Б.М.Ц. и В.Б.Ц. - по 12 лв. всеки. Съделителите-ответници следва да бъдат осъдени да заплатят на ищцата посочените суми.

Водим от гореизложените мотиви, на основание чл.353 от ГПК, съдът

Р     Е     Ш     И :

 

ВЪЗЛАГА В ДЯЛ на Г.Д.П. ***, дял І, включващ следните имоти:

1.     поземлен имот с проектен идентификатор 12961.18.96 по кадастралната карта на гр. Вършец с проектна площ 5 440 кв.м. и съседи: 12961.18.66, 12961.18.97, 12961.18.64 и 12961.18.65, по скица – проект № 1777/09.04.2010 г. на СГКК-Монтана на л.196 по делото, на стойност 870 лв.;

2.     поземлен имот - ливада в местността „Вършечкото", с идентификатор 12961.49.17 по кадастралната карта на гр. Вършец, с площ 499 кв.м., при съседи: 12961.49.18 и 12961.49.19, по скица № 1784/09.04.2010 г. на СГКК-Монтана на л.202 по делото, на стойност 80 лв. и

3.     поземлен имот с проектен идентификатор 12961.14.871 по кадастралната карта на гр. Вършец с проектна площ 4 468 кв.м. и съседи: 12961.14.244,  12961.14.872, 12961.14.866 и 12961.14.189, по скица – проект № 1774/09.04.2010 г. на СГКК-Монтана на л.192 по делото, на стойност 804 лв.

-----------------------------------------------------------------------------------

Общо: 10, 407 дка                                    пазарна стойност: 1 754 лв.

                                                                               

ВЪЗЛАГА В ДЯЛ на А.С.С. с ЕГН ********** *** дял ІІ, включващ следните имоти:

1.      поземлен имот с проектен идентификатор 12961.50.642 по кадастралната карта на гр. Вършец с проектна площ 3 300 кв.м. и съседи: 12961.50.643, 12961.50.82, 12961.50.80 и 12961.50.105, по скица – проект № 1775/09.04.2010 г. на СГКК-Монтана на л.194 по делото, на стойност 594 лв. и

2.     поземлен имот - нива в местността „Прекръске", с идентификатор 12961.58.23 по кадастралната карта на гр.Вършец, с площ 2 000 кв.м., при съседи: 12961.58.24, 12961.58.22, 12961.58.21, 12961.58.19 и 12961.58.12, по скица № 1786/09.04.2010 г. на СГКК-Монтана на л.203 по делото на стойност 300 лв.

-----------------------------------------------------------------------------------

Общо: 5, 300 дка                                           пазарна стойност: 894 лв.      

     

ВЪЗЛАГА В ДЯЛ на И.Г.Й. *** дял ІІІ, включващ следния имот:

- поземлен имот - ливада в местността „Вълчов Ръстак", с идентификатор 12961.13.48 по кадастралната карта на гр. Вършец, с площ 4 768 кв.м., при съседи: 12961.13.63, 12961.13.47 и 12961.13.66; по скица № 1778/09.04.2010 г. на СГКК-Монтана на л.198 по делото, на стойност 763 лв.

-----------------------------------------------------------------------------------

Общо: 4, 768 дка                                           пазарна стойност: 763 лв.      

                                                                 

ВЪЗЛАГА В ДЯЛ на И. ***, дял ІV, включващ следните имоти:

1.     поземлен имот с проектен идентификатор 12961.14.872 по кадастралната карта на гр.Вършец с проектна площ 3 000 кв.м. и съседи: 12961.14.244, 12961.14.873, 12961.14.871 и 12961.14.189, по скица – проект № 1774/09.04.2010 г. на СГКК-Монтана на л.192 по делото, на стойност 540 лв. и

2.     поземлен имот - пасище в местността „Лозище", с идентификатор 12961.15.84 по кадастралната карта на гр.Вършец, с площ 2 170 кв.м., при съседи: 12961.15.92 и 12961.15.83, по скица № 1779/09.04.2010 г. на СГКК-Монтана на л.199 по делото, на стойност 304 лв.

-----------------------------------------------------------------------------------

Общо: 5, 170 дка                                           пазарна стойност: 844 лв.      

 

ВЪЗЛАГА В ДЯЛ на А.Т.Р. *** дял V, включващ следните имоти:

1.     поземлен имот с проектен идентификатор 12961.14.873 по кадастралната карта на гр. Вършец с проектна площ 3 000 кв.м. и съседи: 12961.14.187, 12961.14.244, 12961.14.119, 12961.14.872, 12961.14.189 и 12961.14.210, по скица – проект № 1774/09.04.2010 г. на СГКК-Монтана на л.192 по делото, на стойност 540 лв. и

2.     поземлен имот - ливада в местността „Гайдарското", с идентификатор 12961.17.17 по кадастралната карта на гр.Вършец с площ 2 070 кв.м., при съседи: 12961.17.44, 12961.17.721 и 12961.17.18, по скица № 1780/09.04.2010 г. на СГКК-Монтана на л.200 по делото, на стойност 331 лв.

-----------------------------------------------------------------------------------

Общо: 5, 070 дка                                           пазарна стойност: 871 лв.      

 

ВЪЗЛАГА В ДЯЛ на М.А.Д. *** дял VІ, включващ следния имот:

-         поземлен имот с проектен идентификатор 12961.18.97 по кадастралната карта на гр.Вършец, с проектна площ 3 694 кв.м. и съседи: 12961.18.27, 12961.18.66, 12961.18.96 и  12961.18.65, по скица – проект № 1777/09.04.2010 г. на СГКК-Монтана на л.196 по делото, на стойност 591 лв.

-----------------------------------------------------------------------------------

Общо: 3, 694 дка                                           пазарна стойност: 591 лв.      

ВЪЗЛАГА В ОБЩ ДЯЛ на А.Г.К. с ЕГН ********** ***, район Одесос, ул. „Оборище” № 38, ет.7, ап.97 и Л.Г.А. ***, дял VІІ, включващ следния имот:

-         поземлен имот с проектен идентификатор 12961.50.643 по кадастралната карта на гр.Вършец с проектна площ 3 700 кв.м. и съседи: 12961.50.86, 12961.50.84,  12961.50.82, 12961.50.105 и  12961.50.642, по скица – проект № 1775/09.04.2010 г. на СГКК-Монтана на л.194 по делото, при квоти по ½ ид. ч., на стойност 666 лв.

-----------------------------------------------------------------------------------

Общо: 3, 700 дка                                           пазарна стойност: 666 лв.      

 

ВЪЗЛАГА В ОБЩ ДЯЛ на Б.М.Ц. с ЕГН ********** *** и В.Б.Ц. с ЕГН ********** ***, дял VІІІ, включващ следните имоти:

1.     поземлен имот - ливада в местността „Селището" с идентификатор: 12961.19.57 по кадастралната карта на Вършец, с площ 352 кв.м., при съседи: 12961.19.63, 12961.19.58, 12961.19.125, 12961.19.55 и 12961.19.56, по скица № 6215/02.12.2008 г. на СГКК-Монтана на л.21 по делото, при квоти по ½ ид. ч., на стойност 63 лв. и

2.     поземлен имот - ливада в местността „Бетилицо", с  идентификатор 12961.21.63 по кадастралната карта на гр.Вършец, с площ 3 175 кв.м., при съседи: 12961.21.62, 12961.21.6 1, 129.21.51, 12961.21.52 и 12961.21.141, по скица № 1783/09.04.2010 г. на СГКК-Монтана на л.201 по делото, при квоти по ½ ид. ч., на стойност 445 лв.

-----------------------------------------------------------------------------------

Общо: 3, 527 дка                                           пазарна стойност: 508 лв.      

 

ОСЪЖДА съделителят Г.Д.П. да ЗАПЛАТИ на съделителите Б.М.Ц. и В.Б.Ц. за уравнение на дяловете сумата 31,25 лв. общо.

ОСЪЖДА съделителката А.С.С. да ЗАПЛАТИ на съделителите Б.М.Ц. и В.Б.Ц. за уравнение на дяловете сумата 32,63 лв. общо.

ОСЪЖДА съделителката М.А.Д. да ЗАПЛАТИ на на съделителя И.Т.Д. за уравнение на дяловете сумата 16,75 лв.

ОСЪЖДА съделителите А.Г.К. и Л.Г.А. да ЗАПЛАТЯТ на съделителя И.Г.Й. за уравнение на дяловете сумата 91,75 лв.

ОСЪЖДА съделителката А.Т.Р. да ЗАПЛАТИ за уравнение на дяловете на съделителя И.Г.Й. сумата 6, 63 лв., на И.Т.Д. сумата 0, 63 лв. и на съделителите Б.М.Ц. и В.Б.Ц. сумата 2, 37 лв. общо.

 

ОСЪЖДА съделителите-ответници да ЗАПЛАТЯТ на А.С.С. с ЕГН ********** *** направените в производството разноски, както следва: Г.Д.П. - 72 лв.; И.Г.Й., И.Т.Д. и А.Т.Р. – по 36 лв. всеки от тях; М.А.Д. – 24 лв.; А.Г.К., Л.Г.А., Б.М.Ц. и В.Б.Ц. - по 12 лв. всеки от тях.

ОСЪЖДА съделителите да ЗАПЛАТЯТ в полза на държавата по сметка на ВСС държавни такси за извършване на делбата, както следва: Г.Д.П. – 69 лв.; И.Г.Й., А.С.С., И.Т.Д., А.Т.Р., М.А.Д., А.Г.К., Л.Г.А., Б.М.Ц. и В.Б.Ц. - по 50 лв. всеки от тях, както и по 5 (пет) лева за всеки служебно издаден изпълнителен лист.

 

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд - Монтана в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

Преписи от влязлото в сила решение да се издават на страните след като установят, че е платен данъкът по глава втора от Закона за местните данъци и такси.

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: