Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА,06.04.2010г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…………………….гражданска колегия в публично заседание на 27 януари……………….………………………… през две хиляди и десета  година……………..……………….………………в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св. П.……………………………и в присъствието на прокурора……………………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова…............................………….гр.дело дело 398 по описа за

2008 г…….…………..….…………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

         Производството по делото е за делба на недвижими наследствени имоти и се намира във фазата по извършване на делбата.

 

Предмет на делбата са земеделски земи и гори, подробно описани в решението по допускане на делбата, а именно: 1. НИВА от 2.273 дка, в местността „Балювска бара”, имот № 054007, 3 категория, при граници: Тодор Асенов Попов, н-ци на Иван Р.  П., път ІV клас и н-ци Йордан Петров Данчов; 2. НИВА от 0.969 дка, в местността „Зад гарата”, имот № 061020, 3 категория, при граници: н-ци на Иван Р.П., ЖП линия, земи по чл. 19 от ЗСПЗС и пасище на Общ. Берковица; 3.  НИВА от 1.207 дка, в местността „Зад гарата”, имот № 061024, 3 категория, при граници: Симеон Асенов Попов, ЖП линия, Харалампи Илиев Табаков и пасище на Общ. Берковица; 4. НИВА от 0.730 дка, в местността „Балювска бара”, имот № 088002, 5 категория, при граници: пат ІV клас, н-ци на Иван Р.П., дере, н-ци на Йордан Петров Дачов; 5. НИВА от 5.402 дка, в местността „Балювска бара”, имот № 088020, 5 категория, при граници:, н-ци на Иван Р.П., път ІV клас, дере, н-ци на Тодор Ангелов П.; 6. НИВА от 3.000 дка, в местността „Обреща”, имот № 045037, 7 категория, при граници:, полски път, ДГФ, н-ци на Бориско Исаев Георгиев и полски път; 7. ГОРА от 6.000 дка, в местността „Кършията”, имот 092020, при граници: н-ци на Малена Георгиева Пенова, н-ци на Ивана Каменова Филипова, н-ци на Мито Цветков Каменчов, полски път от две страни и земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; 8. . ГОРА от 1.000 дка, в местността „Мрътвината”, имот 099027, при граници: н-ци на Тодор Илиев Р., полски път, н-ци на Богдан Младенов Алексов, и _ДГФ; 9. ГОРА от 3.000 дка, в местността „Куклишин дол” имот 113031, при граници: н-ци на Рангел Младенов Антонов, н-ци на Христо Младенов Говедарски, н-ци на Тодор Харалампиев Пенчов, н-ци на Цеко Истатков Лазаров, н-ци на Рангел  Йорданов Видов, н-ци на Давид Митов Видов, н-ци на Димитра Н. Лилова, н-ци на Иван Симеонов Дисов и полски път; 10. ГОРА от 14.498 дка, в местността „Извора”, имот 116052, при граници: Найден Гоцов Р., полски път, н-ци на Тодор Петков Костадинов, н-ци на Тодор Лазаров Кържин, н-ци на Рангел Герасимов Тодоров, н-ци на Борис Тодоров Попов, н-ци на Прокоп Иванов Чуклев, н-ци на Давидко Иванов Тодоров; 11. ГОРА от 4.999 дка, в местността „Шегеница”, имот 118006, при граници: Найден Гоцов Р., н-ци на Камен Григоров Каменов, н-ци на Цеко Маринков Цеков, н-ци на Георги Иванов Петков, н-ци на Георги Младенов Балолски, н-ци на Маринко Истатков Лазаров, н-ци на Давид Митов Видов и н-ци на Спас Горанов С.; 12. ГОРА от 79.001 дка, в местността „Базян”, имот 120038, при граници: Ефросинка Михайлова П., н-ци на Иван Алексов Савов, н-ци на Йордан Цветков Каменчов, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, н-ци на Костадина Тодорова Каменова, н-ци на Марин Младенов Говедарски, н-ци на Рангел Цветков Гьонин, н-ци на Д. Младенов Тодоров, н-ци на Милан Цветков Иванов и ДГФ; 13. ГОРА от 5.000 дка, в местността „Базян”, имот 120039, при граници: Ефросинка Михайлова П., земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ от две страни, Лавиния Димитрова Клисурска, Райна Любомирова Ташева и н-ци на Анка Иванова Перова; 14. ГОРА от 6.000 дка, в местността „Сурдовец”, имот 133040, при граници: Тодор Харалампиев Пенчов, път ІV клас, н-ци на Борис Трифонов Пенчов и гора на ДЛ; 15. ГОРА от 6.000 дка, в местността „Равнището”, имот 133065, при граници: сн-ци на Сава Тодоров Кържин, н-ци на Младен Тодоров Каменчов, н-ци на Бона Георгиева Златкова, н-ци на Тодор Бонов Данчов, гора на ДЛ и н-ци на Саво Иванов Савов; 16. ГОРА от 12.000 дка, в местността „Брънявец”, имот 137005, при граници: н-ци на Кръстьо Кръстев Никлов, н-ци на Бона Георгиева Златкова, н-ци на Йордан Томов Матеев, н-ци на Симеон Каменов Манин, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, н-ци на Борис Тодоров Попов, Димитрина Станимирова Парладийска, землищна граница и н-ци на Мара Якимова Симеонова

 

          Съдебната делба следва да бъде извършена между наследниците на К.Р.П., поч. на 04.03.1987 г.. – К.П., П.П. и М.П., като правата на последните в съсобствеността са определени с решението по допускане на делбата и са различни. По делото е изискано становище за поделяемост на имотите, изслушано е заключение по назанчена съдебно – техническа и икономическа експертиза.

         След преценка на материалите по делото, съдът намира за установено следното :

До делба са допуснати 6 земеделски  и 10 горски имота с различна площ, различна категория и различна стойност, определена в заключението на вещото лице.  Съделителите са трима, но се намират в различна родствена връзка спрямо общия наследодател, поради което и правата им в съсобствеността също са различни. Съгласно теорията и трайната съдебна практика, когато броят на имотите е равен или по – голям от броя на съделителите, имуществената общност е реално поделяема и съдът я разпределя по два начина – чрез изготвянето и одобряването на разделителен протокол (чл.350 ГПК) и теглене на жребие (чл.352 ГПК) или чрез отреждане на дялове по реда на чл.353 от ГПК. Тегленето на жребий е принципен метод за разпределяне на допуснатите до делба имоти в определени от закона случаи. Този начин гарантира както равенството на страните в процеса, така и осигурява възможността, предвидена в чл.69, ал.2 от ЗН, всеки от съсобствениците да получи своя дял в натура. Съдът преминава пък към разпределение на дялове по реда на чл.353 ГПК, когато е налице една от двете предпоставки – тегленето на жребие да е невъзможно (разлики в цените на имотите, неравенство в дяловете) или то да е много неудобно (напр. при извършени значителни подобрения от един от съделителите в отделен имот) – арг. ППВС 7/73; Р 2276/81 по гр.д.1735/81 на ВС; Р 127/87 по гр.д.12/87 на ВС и др.

          По разбиране на съдебния състав тегленето на жребие и съставянето на дялове в конкретния случай е невъзможно, поради което следва делбата да бъде извършена чрез разпределение на наследствената маса по реда на чл.353 от ГПК. Това е така, тъй като правата на съделителите в съсобствеността са различни. Налице е разлика и в стойностите на имотите. Допуснатите до делба земеделски имоти  са с площи, които не позволяват реално да бъдат поделени при спазване на изискванията на чл.72 от Закона за наследството. Такива има и горски имоти. При делба на недвижими имоти целта е да се запази цялостта им, при което всеки от съделителите да получи в дял имот, без последния да бъде раздробяван на по – малки имоти. Именно затова беше предпочетен и третия вариант по отношение на горските имоти, предложен от вещото лице, по който компетентните служби са се произнесли. Варианта за разделение на земеделските земи е само един. Съдът извършва разпределение на имотите, както следва : общата площ на допуснатите до делба земеделски имоти е 13. 581 дка на обща стойност 6 290.00 лева, а на горите 137.498 дка на обща стойност 11 103.20 лева. При единствения вариант за разделяне на земеделските земи съделителят М.П. получава имоти с обща площ 6.371 дка на стойност 3 167.00 лева при полагащи се според квотата в съсобствеността 6.790 дка на стойност 3 145.00 лева; съделителката П.П. получава 3.730 дка на стойност 773.00 лева, а К.П. – 3.480 дка на стойност 2 350.00 лева. При разпределението на горите в дял на всеки един от съделителите К. и П.П. следва да бъдат поставени в дял горски имоти с площ от 34.374 дка на стойност по 2 775.80 лева. В дял на К. се поставят общо 34.370 дка на стойност  2 724.00лева, а на П. – 34.370 дка на стойност 2 782.80 лева. При разпределението на горите съделителят М.П. следва да получи в дял 68.749 дка на стойност 5 551.60 лева. Той получава 68.758 дка на стойност 5 596.40 лева.  При такова разпределение следва да се получи уравнение на дяловете. Стойността на всички допуснати до делба недвижими имоти е 17 393.20 лева. М.П. следва да получи имоти на обща стойност 8 763,40 лева, К.П. – 5 074.00 лева, а П.П. – имоти на стойност 3 555.80 лева. При това положение за уравнение на дяловете М.П. следва да заплати на П.П. сумата от 66.80 лева, а К.П. – 725.70 лева. С посочените суми е надвишена стойността на падащите се в дял на двамата имоти спрямо квотата им в съсобствеността. Съдът избира оценъчния критерий при определяне на дяловете по няколко съображения. На първо място законът при уреждане на материата за делба борави с “термина цена на имота”. На следващо място място при определяне цената на имотитете, респ стойността на дяловете, вещото лице е съобразило редица фактори, в т.ч. категория, близост до изградена инфраструктура и т.н.

 

         По делото в производство по чл.346 ГПК е предявен иск от съделителите П. и К.П. срещу М.П. за сумата от 28 158.00 лева. Предмет на претенцията е стойността на добитите през 2006 - 2009 година 880 куб.м дървесина от съделителя М.П. от наследствените гори. Тази претенция съдът е определил като иск с правно основание чл.30, ал.3 ЗС. Съгласно разпоредбата на чл.93 ЗС добивите от вещта принадлежат на нейния собственик. При съсобственост всеки от съсобствениците участва в ползите и тежестите съобразно правата си. В настоящото производство се твърди, че за периода 2006 – 2009 година от наследствените горски имоти са изсечени и извозени на склад 880 куб.м. дървесина на стойност 28 158.00 лева. Твърди се, че това е сторено единствено от съделителя М.П., поради което и последният следвало да “привнесе в наследствената маса” тази сума. Настоящият състав е възприел, въпреки липсата на по – конкретни твърдения, че е сезиран именно с иск по чл.30, ал.3 от ЗС, по което основание П. и К.П. не са възразили. Установи се от заключението на вещото лице, че за 2006 и 2009 година от съсобствените на страните имоти не е извършвана сеч. От заключението се установи също, че за 2007 – 2008 година  от част от допуснатите до делба имоти е добита дървесина за огрев общо 880 куб.м, чиято стойност на временен склад е 28 158.00 лева. Съдът възприема заключението на вещото лице в частта, в която е отговорило на поставените му задачи и с оглед притежаваните от него специални знания и умения. Не възприема заключението в частта, в която е записано, че дървесината е добита от съделителя М.П.. Такава задача вещото лице не е имало, а заключението му не кореспондира със събраните в хода на производството доказателства. Напрактика съделителите П. и К.П. не са ангажирали нито едно доказателство, от което да е видно, че именно другият съделител е добил дървесината. Към заключението си вещото лице е приложило заверени от него позволителни за сеч и описи на издадените позволителни за транспортиране. Тези документи не представляват част от заключението на вещото лице. Същевременно не са приети и като доказателства, тъй като само страните могат да искат събиране на доказателства. Дори обаче да бяха приети като такива и съдът да беше длъжен да ги обсъди, то при липса на други доказателства, се налага единствено извода, че посоченото от вещото лице количество дървесина е добито от трето, неучастващо в производството лице. При липса на други доказателства за наличие на евентуална правно значима връзка между това лице и съделителят М. П., съдът следва да приеме, че предявеният на това основание иск е неоснователен и следва да бъде отхвърлен.

        

         Съделителите не са направили искане за присъждане на разноски, поради което съдът не се произнася по направени такива.

           

При така извършената делба, всеки от съделителите следва да бъде осъден да заплати и ДТ съразмерно на полученото от него в дял. При пресмятане на дължимата ДТ, съдът взе предвид изготвената по делото икономическа оценка. Дължимата ДТ е в размер на 4 % от стойността на полученото в дял. Тъй като дяловете са уравнени парично, то ДТ следва да бъде изчислена съобразно квотите на съделителите.  Съделителите К.П. и П.П. следва да бъдат осъдени да заплатят и ДТ върху стойността на отхвърления иск по чл.30, ал.3 ЗС.

 

При такива мотиви, съдът

 

        

 

 

 

 

Р    Е   Ш   И :

 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на К.Р.П. *** и ЕГН ********** следните недвижими имоти: 1. НИВА от 2.273 дка, в местността „Балювска бара”, имот № 054007, 3 категория, при граници: Тодор Асенов Попов, н-ци на Иван Р.  П., път ІV клас и н-ци Йордан Петров Данчов; 2. НИВА от 1.207 дка, в местността „Зад гарата”, имот № 061024, 3 категория, при граници: Симеон Асенов Попов, ЖП линия, Харалампи Илиев Табаков и пасище на Общ. Берковица; 3. ГОРА от 6.000 дка, в местността „Кършията”, имот 092020, при граници: н-ци на Малена Георгиева Пенова, н-ци на Ивана Каменова Филипова, н-ци на Мито Цветков Каменчов, полски път от две страни и земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; 4. Имот № 116106 с площ от 3.620 дка в местността „Извора”, при граници: имот № 116044 широколистна гора на насл. нао Прокоп Иванов Чуклев, имот № 116043 широколистна гора на насл. на Давидко Игнатов Иванов, имот № 116107 широколистна гора на П.Р.П., имот № 035505 полски път на Община Берковица и имот № 116105 широколистна гора на М.К.П.; 5. имот № 120083 с площ от 19.250 дка в местността „Базян” при граници: имот № 120082 широколистна гора на М.К.П., имот № 034302 нива земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 120025 широколистна гора на насл. на Йордан Цветков Каменчов, имот № 120084 широколистна гора на П.Р.П. и землищна граница; 6. Имот № 137066 с площ от 3.001 дка в местността „ Брънявец” при граници: имот № 137006 широколистна гора на насл. на Симеон Каменов Манин, имот № 137007 широколистна гора на насл. на Йордан Томов Матеев, имот № 137067 иглолистна гора на П.Р.П., имот № 137003 иглолистна гора на насл. на Борис Тодоров Попов и имот № 059017 пасище с храсти земи по чл. 19 ЗСПЗЗ; 7. имот № 120080 с площ от 2.500 дка в местността  „Базян” при граници: имот № 035133 ливада на насл. на Анка Иванова П., имот № 120074 широколистна гора на Ефросина Михайлова П., имот № 035321 ливада земи по чл. 19 ЗСПЗЗ и имот № 120081 широколистна гора на П.Р.П..

 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на  П.Р.П. *** и ЕГН ********** следните недвижими имоти: 1. НИВА от 3.000 дка, в местността „Обреща”, имот № 045037, 7 категория, при граници:, полски път, ДГФ, н-ци на Бориско Исаев Георгиев и полски път; 2. НИВА от 0.730 дка, в местността „Балювска бара”, имот № 088002, 5 категория, при граници: път ІV клас, н-ци на Иван Р.П., дере, н-ци на Йордан Петров Дачов; 3.  ГОРА от 6.000 дка, в местността „Равнището”, имот 133065, при граници: сн-ци на Сава Тодоров Кържин, н-ци на Младен Тодоров Каменчов, н-ци на Бона Георгиева Златкова, н-ци на Тодор Бонов Данчов, гора на ДЛ и н-ци на Саво Иванов Савов; 4. Имот № 116107 с площ от 3.620 дка в местността „Извора” при граници: имот № 116043 широколистна гора на насл. на Давидко Игнатов Иванов, имот № 116053 широколистна гора на Найден Гоцов Р., имот № 035505 полски път на Община Берковица, имот № 116106 широколистна гора на К. Ангелов П.; 5. имот № 120084 с площ от 19.250 дка в местността „Базян” при граници: имот № 120025 широколистна гора на насл. на Йордан Цветков Каменчов, имот № 035130 ливада на насл. на Иван Алексов Савов, имот № 120074 широколистна гора на Ефросинка Михайлова П., землищна граница и имот № 120083 широколистна гора на К.Р.П.; 6. Имот № 137067 с площ от 3.00 дка в местността „Брънявец” при граници: имот № 137007 широколистна гора на насл. на Йордан Томов Матеев, имот № 137008 широколистна гора на насл. на Бона Георгиева Здравкова, имот № 137068 иглолистна гора на М.К.П., имот № 137003 иглолистна гора на насл. на Борис Тодоров Попов и имот № 137066 иглолистна гора на К.Р.П.; 7. Имот № 120081 с площ от 2.500 дка в местността „Базян” при граници: имот № 120080 широколистна гора на К.Р.П., имот № имот № 035133 ливада на насл. на Анка Иванова П., имот № 120076 широколистна гора на Райна Любомирова Ташева и имот № 035322 ливада земи по чл. 19 ЗСПЗЗ.

 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на  М.К.П. *** и ЕГН ********** следните недвижими имоти: 1. НИВА от 0.969 дка, в местността „Зад гарата”, имот № 061020, 3 категория, при граници: н-ци на Иван Р.П., ЖП линия, земи по чл. 19 от ЗСПЗС и пасище на Общ. Берковица; 2. НИВА от 5.402 дка, в местността „Балювска бара”, имот № 088020, 5 категория, при граници:, н-ци на Иван Р.П., път ІV клас, дере, н-ци на Тодор Ангелов П.; 3. ГОРА от 1.000 дка, в местността „Мрътвината”, имот 099027, при граници: н-ци на Тодор Илиев Р., полски път, н-ци на Богдан Младенов Алексов, и _ДГФ; 4. ГОРА от 3.000 дка, в местността „Куклишин дол” имот 113031, при граници: н-ци на Рангел Младенов Антонов, н-ци на Христо Младенов Говедарски, н-ци на Тодор Харалампиев Пенчов, н-ци на Цеко Истатков Лазаров, н-ци на Рангел  Йорданов Видов, н-ци на Давид Митов Видов, н-ци на Димитра Н. Лилова, н-ци на Иван Симеонов Дисов и полски път; 5. ГОРА от 4.999 дка, в местността „Шегеница”, имот 118006, при граници: Найден Гоцов Р., н-ци на Камен Григоров Каменов, н-ци на Цеко Маринков Цеков, н-ци на Георги Иванов Петков, н-ци на Георги Младенов Балолски, н-ци на Маринко Истатков Лазаров, н-ци на Давид Митов Видов и н-ци на Спас Горанов С.; 6. ГОРА от 6.000 дка, в местността „Сурдовец”, имот 133040, при граници: Тодор Харалампиев Пенчов, път ІV клас, н-ци на Борис Трифонов Пенчов и гора на ДЛ; 7. Имот № 116105 с площ от 7.258 дка в местността „Извора” при граници: имот № 116106 –широколистна гора на К.Р.П., имот № 035505 –полски път на Община Берковица, имот № 116051 – широколистна гора на насл. на Тодор Петков Костадинов, имот № 116047 –широколистна гора на насл на Тодор Лазаров Герасимов, имот № 116046 – широколистна гора на насл. на Рангел Герасимов Тодоров, имот № 116045 – широколистна гора на насл. на Борис Тодоров Попов и имот № 116044 – широколистна гора на насл. на Прокоп Иванов Чуклев; 8. имот № 120082 с площ от 40.501 дка в местността „Базян” при граници: имот № 120036 широколистна гора на МЗГ-ДЛ, имот № 120035 широколистна гора на насл. на Милан Цветков Иванов, имот № 120034 широколистна гора на насл. на Д. Младенов Тодоров, имот № 120033 широколистна гора на насл. на Рангел Цветков Иванов Гьонин, имот № 120028 широколистна гора на Марин Йорданов Говедарски, имот № 12026 широколистна гора на насл. на Костадина Тодорова Каменова, имот № 034302 нива , земи по чл. 19 ЗСПЗЗ-НГ, имот № 120083 широколистна гора на К.Р.П., землищна граница и имот № 120037 широколистна гора МЗГ-ДЛ; 9.  Имот № 137068 с площ от 6.000 дка, в местността „Брънявец”, при граници: имот № 137008 широколистна гора на насл. на Бона Георгиева Здравкова, имот № 137009 широколистна гора на насл. на Кръсто Кръстев Николов, имот № 058020 нива на насл. на Мара Якимова Симеонова, землищна граница, имот № 137004 иглолистна гора на Димитрина Станимирова Парладийска, имот № 137003 иглолистна гора на насл. на Борис Тодоров Попов и имот № 137067 иглолистна гора на П.Р.П..

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от К.Р.П. *** и ЕГН **********  и ОСЪЖДА  П.Р.П. *** и ЕГН ********** срещу М.К.П. *** и ЕГН ********** иск за заплащане на сумата от 28 158.00 лева, представляваща стойност на добитите от съсобствените имоти 880 куб.м. дървесина за огрев за 2007 – 2008 година, като неоснователен.

 

ОСЪЖДА К.Р.П. *** и ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на П.Р.П. *** и ЕГН ********** сумата от 725.70 лв. за уравнение на дялововете.

 

ОСЪЖДА на  М.К.П. *** и ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на П.Р.П. *** и ЕГН ********** сумата от 66.80 лв. за уравнение на дялововете.

 

ОСЪЖДА М.К.П. *** и ЕГН **********  ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ВСС държавна такса в размер на 347.86 лв.за извършване на делбата, както и 5.00 лв. при служебно издаване на изпълнителен лист.

 

ОСЪЖДА К.Р.П. *** и ЕГН **********  ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ВСС държавна такса в размер на 173.93 лв. за извършване на делбата, както и 5.00 лв. при служебно издаване на изпълнителен лист.

 

ОСЪЖДА  П.Р.П. *** и ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ВСС държавна такса в размер на 173.93 лв. за извършване на делбата, както и 5.00 лв. при служебно издаване на изпълнителен лист.

 

ОСЪЖДА К.Р.П. *** и ЕГН **********  и ОСЪЖДА  П.Р.П. *** и ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТЯТ в полза на държавата по сметка на ВСС държавна такса в размер на 1126.32 лв. по иска по чл. 30, ал. 3 ЗС, както и 5.00 лв. при служебно издаване на изпълнителен лист.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред ОС – Монтана в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: