Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 30.05.2009г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………III състав,.гражданска колегия в публично заседание на 27 май………………………………………… през две хиляди и девета година……..……........……………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.Ф.

 

при секретаря Св.Г.………………………………и в присъствието на прокурора……………………………..като разгледа докладваното от съдията Ф.…*** 265 по описа за 2009г……………...……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

            Молбата е за прекратяване на брака с развод по взаимно съгласие и е с правно основание чл.100 от СК.

         

Двамата съпрузи – С. и Р. Петрови - поддържат, че са сключили граждански брак на 29.11.1997 година и от брака си и8мат едно ненавършило пълнолетие дете – Адалберт, родено на 11.08.1999 година. В брака им обаче е настъпило отчуждение, поради което и двамата са взели сериозно и непоколебимо решение същият да бъде прекратен с развод. С молбата си са представили и споразумение, съгласно чл.101 от СК.

          В съдебно заседание  и двамата поддържат горното, като са категорични, че сериозно са обмислили, както възможността за заздравяване на брака, така и последиците от развода. Поддържат изложеното в молбата и споразумението  и молят съда, да постанови решение с което допусне развод и прекрати брака им и утвърди постигнатото между тях споразумение.

          По делото са събрани писмени доказателства, след чиято преценка в тяхната съвкупност и поотделно, съдът приема за установено следното :

         

Двамата съпрузи са сключили граждански брак на 29.11.1997 година, видно от представеното удостоверение и от тогава са изминали повече от три години - условие за допустимост на молбата. В съдебното заседание, съпрузите поддържат, че сериозно и непоколебимо са взели решение да прекратят брачната си връзка.

За да бъде допуснато прекратяване на брака по взаимно съгласие по реда на чл.100 от СК, то съгласието на страните трябва да е взаимно, непоколебим и сериозно. Двамата съпрузи заедно заявиха съгласието си за прекратяване на брака веднъж с подаване на молбата и след това лично пред съда  при разглеждане на делото в открито съдебно заседание. Решението им е категорично и окончателно, по разбиране на съда е обмислено задълбочено и не е резултат на моментно хрумване или временно настроение.

За да бъде одобрено постигнатото между страните споразумение, регламентиращо условията, при които се прекратява брака, то трябва да е пълно, да не противоречи на закона и да са защитени правата на децата. Представеното споразумение по чл.101, ал.1 от СК е изчерпателно и пълно и след цялостаната му преценка, съдът намира, че същото не противоречи на закона и морала. Изчерпателно страните са постигнали съгласие по всички въпроси, които следва да бъдат уредени при прекратяване на брака и то по начин, съответстващ на законорегламентирания. От брака на двамата към момента на прекратяването му има едно ненавършило пълнолетие дете. Двамата съпрузи са постигнали съгласие (включително чрез заявеното в открито съдебно заседание) по отношение на упражняването на родителските права, личните отношения между детето и другия родител, както и относно издръжката. Така постигнатото споразумение защитава в максимална степен интересите на детето, поради което следва да бъде утвърдено.

По изложените съображения така постигнатото споразумение следва да бъде утвърдено в диспозитива на решението.

          При депозиране на молбата е внесена определената от закона ДТ, като следва да се внесе допълнителна такава в размер на 15.00 лева. Р.И. следва да бъде осъден да заплати и ДТ върху определения размер на издръжка.

         

          Водим от гореизложените мотиви, съдът

 

 

Р   Е   Ш   И :

 

 

          ПРЕКРАТЯВА с развод брака между С.К.П. ***, с ЕГН **********  и Р.И.П. ***, с ЕГН **********,  сключен на 29119.1997 година в град Монтана по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА СТРАНИТЕ.

 

          УТВЪРЖДАВА представеното споразумение по чл.101, ал.1 от СК, по силата на което :

         

          1.Родителските права относно роденото от брака дете Адалберт Руменов И. с ЕГН ********** ще се упражняват от майката С.К.П..

2.Личните отношения на бащата Р.И.П. с роденото от брака дете се определят за всяка първа и трета неделя от календарния месец, както и един месец в период, несъвпадащ с годишния отпуск на майката.

3. Издръжката на роденото от брака дете ще се изплаща от бащата Р.И.П. ежемесечно в размер на 50.00 лв., чрез майката, до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на обстоятелства, погасяващи това задължение.

4.  Страните не претендират издръжка за себе си един от друг.

          5. Страните нямат придобит недвижим имот по време на брака си.

6. Семейното жилище, находящо се в гр. Берковица, ул. „Люляк” №25 се предоставя за ползване на С.К..

          8.Движимите вещи, придобити по време на брака остават в собственост на всеки от тях, в зависимост от приноса за придобиването му.

          9.След прекратяване на брака съпругата С.К.П. ще носи предбрачното си фамилно име Славчева.

 

         

ОСЪЖДА С.К.П. ***, с ЕГН **********  и Р.И.П. ***, с ЕГН **********  ДА ЗАПЛАТЯТ в полза на държавата по сметка на ВСС допълнителна ДТ за прекратяване на брака в размер на 15.00 лева, както и по 5.00 лева ДТ за всеки издаден изпълнителен лист.

 

ОСЪЖДА Р.И.П. ***, с ЕГН **********  ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ВСС ДТ върху уважения размер на издръжка в размер на 36.00 лева.

 

            Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :