Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 11.05.2009г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………III състав,.гражданска колегия в публично заседание на 30 април………………………………………… през две хиляди и девета година……..……........……………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.Ф.

 

при секретаря Св.Г.………………………………и в присъствието на прокурора……………………………..като разгледа докладваното от съдията Ф.…*** 178 по описа за 2009г……………...……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

            Молбата е за прекратяване на брака с развод по взаимно съгласие и е с правно основание чл.100 от СК.

         

Двамата съпрузи – А. и А. Георгиеви - поддържат, че са сключили граждански брак на 16.09.2002 година, от нямат деца. В брака им обаче е настъпило отчуждение, поради което и двамата са взели сериозно и непоколебимо решение същият да бъде прекратен с развод. С молбата си са представили и споразумение, съгласно чл.101 от СК.

          В съдебно заседание  и двамата поддържат горното, като са категорични, че сериозно са обмислили, както възможността за заздравяване на брака, така и последиците от развода. Поддържат изложеното в молбата и споразумението  и молят съда, да постанови решение с което допусне развод и прекрати брака им и утвърди постигнатото между тях споразумение.

          По делото са събрани писмени доказателства, след чиято преценка в тяхната съвкупност и поотделно, съдът приема за установено следното :

         

Двамата съпрузи са сключили граждански брак на 16.09.2002 година, видно от представеното удостоверение и от тогава са изминали повече от три години - условие за допустимост на молбата. В съдебното заседание, съпрузите поддържат, че сериозно и непоколебимо са взели решение да прекратят брачната си връзка.

За да бъде допуснато прекратяване на брака по взаимно съгласие по реда на чл.100 от СК, то съгласието на страните трябва да е взаимно, непоколебим и сериозно. Двамата съпрузи заедно заявиха съгласието си за прекратяване на брака веднъж с подаване на молбата и след това лично пред съда  при разглеждане на делото в открито съдебно заседание. Решението им е категорично и окончателно, по разбиране на съда е обмислено задълбочено и не е резултат на моментно хрумване или временно настроение.

За да бъде одобрено постигнатото между страните споразумение, регламентиращо условията, при които се прекратява брака, то трябва да е пълно, да не противоречи на закона и да са защитени правата на децата. Представеното споразумение по чл.101, ал.1 от СК е изчерпателно и пълно и след цялостаната му преценка, съдът намира, че същото не противоречи на закона и морала. Изчерпателно страните са постигнали съгласие по всички въпроси, които следва да бъдат уредени при прекратяване на брака и то по начин, съответстващ на законорегламентирания. От брака на двамата към момента на прекратяването му няма ненавършили пълнолетие деца, поради което и съдът не изследва въпроса за защита на техните интереси.

По изложените съображения така постигнатото споразумение следва да бъде утвърдено в диспозитива на решението.

          При депозиране на молбата е внесена определената от закона ДТ, като следва да се внесе допълнителна такава в размер на 15.00 лева. Всеки от съпрузите следва да бъде осъден да заплати и ДТ за имуществените отношения.    

          Водим от гореизложените мотиви, съдът

 

 

Р   Е   Ш   И :

 

 

          ПРЕКРАТЯВА с развод брака между А.Н.Г. ***, ЕГН ********** и А.Л.Г. ***, ЕГН **********,  сключен на 16.09.2002 година в град Берковица по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА СТРАНИТЕ.

 

          УТВЪРЖДАВА представеното споразумение по чл.101, ал.1 от СК, по силата на което :

         

          1.Двете страни се съгласяват бракът им да бъде прекратен поради сериозното им и непоколебимо взаимно съгласие, без съдът да издирва мотивите им за прекратяването на брака.

          2.От брака си страните нямат родени деца.

          3. Страните не претендират издръжка за себе си един от друг.

          4. Страните нямат придобит недвижим имот по време на брака си, а семейното жилище, находящо се в гр. Берковица, ул. „Звезда” №7 се предоставя за ползване на А.Н..

          5.По време на брака си двете страни са придобили движима вещ на значителна стойност – лек автомобил „Шкода”, модел „Фабия”, тъмносив на цвят, с ДК № М 9268 АТ на стойност 500 лв. Страните са се споразумяли този автомобил да остане изцяло в дял на съпруга А.Л.Г.. За уравнение на дела си от тази движима вещ съпругата А.Н.Г. е получила от А.Л.Г. сумата от 250 лв.

          5.Двамата съпрузи нямат претенции един към друг за други движими вещи.

          6.По време на брака си съпругът А.Л.Г. е сключил договор за банков кредит, по който солидарен длъжник е съпругата А.Г.. Двамата съпрузи се съгласяват този кредит да бъде доизплатен единствено и само от съпруга А.Г..

          7.След прекратяване на брака съпругата А.Н.Г. ще носи предбрачното си фамилно име Врачанска.

 

          ОСЪЖДА А.Л.Г. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ВСС 10.00 лева ДТ относно споразумението за имуществените отношения, а А.Н.Г. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ 5.00 лева ДТ, както и по 5.00 лева за всеки издаден изпълнителен лист.

 

ОСЪЖДА А.Н.Г. ***, ЕГН ********** и А.Л.Г. ***, ЕГН **********  ДА ЗАПЛАТЯТ в полза на държавата по сметка на ВСС допълнителна ДТ за прекратяване на брака в размер на 15.00 лева, както и по 5.00 лева ДТ за всеки издаден изпълнителен лист.

 

            Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :