О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 20.07.2009г.

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица….................…….наказателно отделение в  публично заседание 07 юли...................…..……………………………………. през две хиляди и девета година…...…………………………………в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Ц.

***.......………………………………и с участието на прокурора………………………………………..като разгледа докладваното от съдията Ц.…..………..........……..………………АНД 283 по описа за 2009г…..………...…………….и за да се произнесе взе предвид следното:   

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление 1159 / 04.11.2008г. на Началника на РУ на МВР град Берковица на А.С.С. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 50лв. на основание чл.182 ал.2 т.3 от ЗДвП, както и на основание чл.157 ал.3 от ЗДвП във връзка с чл.4 ал.1 от Наредба Із-1959 / 27.12.2007г. на МВР са отнети 3 контролни точки.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал  А.С., който обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление. В съдебно заседание редовно призован не се явява.

         Въззиваемата страна не изпраща свой процесуален представител и не взема становище по жалбата.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на жалбоподателя посочени в жалбата, намира за установено следното:

         Жалбата е ПРОЦЕСУАЛНО НЕДОПУСТИМА.

            Събраженията на въззивния съд са такива по следните причини: В чл.59 ал.3 от ЗАНН е предвиден необжалваем минимум по този закон /10лв. включително/, както и възможност в друг специален закон да бъде предвидено нещо различно. Безспорно Закона за движение по пътищата, по който е санкциониран жалбоподателя А.С.С., се явява специален закон по отношение на ЗАНН, във връзка с установяването на административни нарушения и налагането на административни наказания. Съгласно чл.189 ал.5 от ЗДвП, наказателно постановление, с което е наложена глоба до 50лв. включително, не подлежи на обжалване. С атакуваното наказателно постановление на жалбоподателя е наложено именно глоба в размер на 50 лева на основание чл.182 ал.2 т.3 от ЗДвП. От тук следва извода, че не е налице процесуална възможност, това наказателно постановление да бъде предмет на разглеждане по същество от въззивния съд. Предвид на това жалбата срещу НП се явява недопустима, същото не подлежи на съдебен контрол и е влязло в сила по смисъла на чл.64 б.”А” от ЗАНН. Възраженията на жалбоподателя по отношение това, дали е налице негова вина за констатираните от проверяващият орган нарушения и дали въобще са налице такива нямат отношение в случая. За да бъде възприета от съда жалбата, като основателна или неоснователна на първо място тя следва да е ДОПУСТИМА, каквото обстоятелство не  е налице.

         Ето защо съдът намира, че производството по делото следва да бъде прекратено, поради процесуална недопустимост на жалбата.

         Водим от гореизложените мотиви, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 283/2009г. по описа на РС - Берковица на основание чл.189 ал.5 от ЗДвП във вр/ка с чл.59 ал.3 от ЗАНН, поради процесуална недопустимост на жалбата.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено пред АС-Монтана.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: