Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 15.07.2009г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица..…………………………наказателна колегия в публично заседание на 03 юли..……………………………………… през две хиляди и девета година……………………………………..в състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ю.   Г.

 

при секретаря Т.Й.……….………………………….и в присъствието на прокурора…………..……………….………………като разгледа докладваното от съдията Г.……..………………………АНД 272 по описа за 2009г……………....……..и за да се произнесе взе предвид следното: 

 

          Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление № 15 –РДНСК-12 /08.06.2009г. на Началника на РДНСК-Монтана  на   И.Н.П. *** , с ЕГН **********  е наложено административно наказание - глоба в размер на 1 000лв. на основание чл.232,ал.2 от ЗУТ.

       Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал И.Н.П. , който обжалва същото с въззивна жалба, подадена в законоустановеният срок с оплакване за незаконосъобразност. В жалбата навежда доводи, че  не е  осъществен състава на административно нарушение по ЗУТ ,тъй като е имал изготвена скица-виза за строеж,издадена от главния архитект на Община –Берковица,както и конструктивно становище.Твърди,че поради финансови затруднения,не е успял навреме да представи тези документи за издаване на необходимото разрешително за строежа,поради което  моли съда да постанови решение, с което да отмени изцяло атакуваното наказателно постановление. В съдебно заседание не се явява ,а в молба,депозирана в деловодството на съда навежда доводи,че всички тези обстоятелства обосновават наличието на маловажност,още повече,че след проверката доброволно е премахнал незаконния строеж.

          Въззиваемата страна РДНСК-гр.Монтана изпраща  представител- мл.юрк.Йорданов ,който оспорва жалбата ,развива доводи ,че НП е напълно законосъобразно и моли да бъде потвърдено.

          След преценка на изложеното в жалбата и на събраните по делото писмени  и гласни доказателства,съдът направи следните фактически и правни изводи:

   Съдът намира,че жалбата е подадена в срока на чл.59 ал.2 от ЗАНН и е допустима, а разгледана по същество се явява НЕОСНОВАТЕЛНА по следните съображения: 

 На 18.05.2009 г. служители на РДНСК-Монтана извършили проверка по повод жалба в урегулиран поземлен имот 507-105  по плана на гр.Берковица на ул.”Добруджа” №8 , собственост на И.Н.П. и  установили, че е извършено строителство на навес с оградни стени без необходимите строителни книжа . При проверката служителите на общината съставили констативен акт, в който отразили изложените обстоятелства - л. 9 - 10 от делото. Разпитана в съдебно заседание  св. Т.  заявява,че са извършили проверката в отсъствието на нарушителя и  констатирали,че се касае за построен в дъното на имота навес без необходимите строителни книжа. След направена проверка е установено,че има изготвена скица –виза за строеж от главния архитект,но не е имало разрешение за строеж. В съставения констативен акт е отразено ,че се извършва строителство на навес без разрешение за строеж.Нарушителят е получил покана да се яви в РДНСК,където в негово присъствие е съставен АУАН.

Въз основа на тези констатации на 03.06.2009 г. служителите на РДНСК- Монтана съставили  АУАН  М- 15 /03.06.2009год.- л. 7 от делото. В него е записано, че И.Н.П. във функциите си на собственик е изградил стопанска постройка /навес/  без разрешение за строеж и становище на инженер-конструктор - нарушение на чл. 148 от ЗУТ. Други обстоятелства по нарушението не са записани.

Въз основа на съставения акт  , Началникът на РДНСК-Монтана издал и атакуваното Наказателно постановление № М-15-РДНСК-12 /08.06.2009г. В него подробно е описано вида на извършеното строителство със съответните размери и  като нарушение е посочено изграждането на навес с оградни стени без необходимите строителни книжа и нарушението е квалифицирано като такова по  чл. 148, ал. 1 от ЗУТ .Поради това  на И.Н.П.   е наложена глоба в размер на 1 000 лева.

        Горното се установява от фактическа страна от събраните в хода на делото писмени доказателства и гласни такива-показанията на разпитаните свидетели Т. и Г. , които съдът кредитира като обективни,последователни и непротиворечащи,както помежду си,така и с останалите събрани по делото писмени доказателства.

        Жалбоподателят в жалбата и в депозираната молба /чрез процесуалния си представител/ не оспорва извършеното строителство,като  твърди ,че е имал изготвена скица-виза за строеж,но поради финансови затруднения не е успял да представи документите за изготвяне на разрешително за строежа.Твърди,че е съборил строежа след проверката,поради което счита,че извършеното от него нарушение е маловажно и моли наказателното постановление да бъде отменено.

          Безспорно е установено от доказателствата по делото,че извършеното строителство е в нарушение разпоредбите на ЗУТ и дори и впоследствие да е премахнато / както твърди жалбоподателя в жалбата си / ,то това обстоятелство не обуславя наличието на маловажност.Съдът намира,че правилно административнонаказващият орган не се е съобразил и  приложил разпоредбата на чл.28 ЗАНН. Дори и да е отчел, че до този момент жалбоподателят не е бил наказван административно , че констатираните нарушения са извършени за първи път, то в производството пред  АНО,а така също и в съдебното не бяха ангажирани никакви доказателства във връзка с твърденията ,че строежа доброволно е премахнат и не са настъпили вредни последици.Поради това правилно АНО е издал атакуваното НП и е санкционирал жалбоподателя.

          Съгласно нормата на чл.232,ал.2 от ЗУТ законодателят е предвидил административно наказание в границите от 1 000 до 5 000лв. В случая АНО е наложил минимално предвиденото в законовата правна норма наказание,като безспорно е отчел всички обстоятелства,имащи значение за това.Съдът не разполага с правомощия да определя наказание под законоустановения минимум.

         Съдът намира,че установеното административно нарушение,извършено от жалбоподателя е доказано по безспорен и категоричен начин и обжалваното наказателно постановление е законосъобразно  и като такова следва да бъде потвърдено.

            Мотивиран от горните съображения и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд-Берковица

 

Р  Е  Ш  И  :         

                                                               

          ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление М-15-РДНСК-12 /08.06.2009г. на Началника на РДНСК-Монтана ,с което на И.Н.П. *** , с ЕГН **********  е наложено административно наказание - глоба в размер на 1 000лв.  за нарушение на чл.148 ал.1 от ЗУТ и на основание чл.232,ал.2 от ЗУТ.

    

     РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред  Административен съд-Монтана в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

                                                                    

                

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: