О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА,17.07.2009г.

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в закрито заседание на 17 юли……………………………………… през две хиляди и девета година…………………………………в състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ФИЛИПОВА

 

при секретаря ……………………………………и в присъствието на прокурора……………………………..като разгледа докладваното от съдията ФИЛИПОВА……….….…………… гражданско дело 284 по описа за 2009г…………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

         При проверка на допустимостта и редовността на исковата молба и след изпълнение на процедурата по чл.131 от ГПК, съгласно чл.140 от ГПК, съдът намира за установено следното :

 

         Предявен е иск от Б.Ц. ***, по който е конституиран като ответник Б.А.И.. Ищцата твърди в исковата си молба, че с ответника живеели на съпружески начала, като в резултат на съжителството им, се родило детето Радослав. Твърди още, че ответникът проявява груго и враждебно отношение към нея. Честите кавги, скандали и заплахи станали причина на 27.05.2009 година напуснала заедно с детето съвместно обитаваното от тях жилище. Моли съда, да постанови решение, с което да й предостави упражняването на родителските права, като осъди ответика да й заплаща в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете по 80.00 лева месечна издръжка. Към молбата са представени писмени доказателства и са направени доказателствени искания.

В срока по чл.131 от ГПК ответникът депозира отговор на исковата молба, в който оспорва искането на ищцата. Прави искане упражняването на родителските права да му бъде предоставено на него. Тъй като по негова молба на същото основание е образувано гражданско дело 287 по описа на БРС, моли двете производства да бъдат съединени. Представил е писмени доказателства, които са относими към спорното право, както и доказателствени искания.

Съдът определя правното основание на иска по чл.71, ал.2 от СК.

         Съдът намира предявения иск за допустим. Следва да бъдат приети представените с исковата молба писмени доказателства. Доколкото в производството се засягат пряко права и интереси на малолетно дете, то на основание чл.15, ал.6 от Закона за закрила на детето съответната служба, следва да бъде уведомена и да бъде изискано от нея изготвянето на подробен социален доклад. Основателни са и доказателствените искания на страните, както и искането за съединяване на производствата по двете дела.            

        

С оглед гореизложеното и на основание чл.140, ал.1 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПРИЕМА представените с исковата молба писмени доказателства: удостоверение за раждане.

        

         ДОПУСКА събирането на гласни доказателства – разпит на посочените от страните лица при довеждане.

 

         ДА СЕ ИЗИСКА от Д “СП” – град Берковица, отдел “ЗД” изготвянето на социален доклад, касаещ социално – битовите условия, в които се отглежда детето при майката, както и всяка информация, необходима при преценката кому да бъдат предоставени родителските права и какъв режим на лични контакти да бъде определен с другия родител, като се закриля интереса на детето.

 

         ДА СЕ ИЗИСКАТ И ПРИЛОЖАТ като доказателство по делото преписки 3869/2009 и 4005/2009 година по описа на РУ на МВР – Берковица.

 

         ДА СЕ ИЗИСКА от д-р Иван Николов И. – личен лекар на детето Радослав Бориславов И. *** справка, която да съдържа резултатите от проведените лекарски консултации на детето от неговото раждане до настоящия момент (ръст, тегло, ваксини и др.).

 

         РАЗПОРЕЖДА ищцата да се яви лично в съдебно заседание и да отговори на следните въпроси :

         Какви доходи получава?

         Къде живее с детето?

         Какви са битовите условия в жилището, където се отглежда детето към момента?

         Какви и колко хора обитават още същото жилище?

         Има ли самостоятелни стаи за всички обитатели в това жилище?

         Осигурява ли редовни лекарски прегледи и наблюдения на детето и къде?

         На основание чл.176, ал.3 от ГПК предупреждава ищцата, че съдът ще приеме за доказани обстоятелствата, за изясняването на които последната не се яви или откаже да даде отговори или даде уклончиви или неясни такива.

 

         НАСРОЧВА открито съдебно заседание за 01.10.2009г. от 10.00 часа, за която да се призоват страните.

        

         НАПЪТВА страните към медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора.

 

         УКАЗВА на страните възможността да ползват правна помощ, ако имат право и необходимост от това.

 

         УКАЗВА на страните, че присъждането на разноски се извършва съгласно чл.80 от ГПК след представяне на списък най – късно до приключване на последното заседание в съответната инстанция. В противен случай страната няма право да обжалва решението в частта му за разноските.

 

ДА СЕ ИЗИСКА И ПРИЛОЖИ гр.д. 287 по описа на БРС за 2009 година.

 

СЪЕДИНЯВА гр. д. 284 по описа на БРС с гр. 287 по описа на БРС за 2009 година в едно производство, което ще бъде по гр. д. 284 по описа на БРС, което да се отрази в деловодните книги на съда.

 

За деловодството производството по гр. д. 287 по описа на БРС за 2009 година ДА СЕ СЧИТА ПРЕКРАТЕНО.

 

        

         Препис от настоящото определение да се връчи на страните, а на ищеца да се връчи и препис от отговора.

                                                        РАЙОНЕН  СЪДИЯ :