П Р О Т О К О Л

  гр. БЕРКОВИЦА, 07.07.2009 год.

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………….………………………в публично съдебно заседание на 07.07.2009 г…….……….в състав:

 

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  К.Т.

 

                           Съдебни заседатели: 1.

 

                                                                  2.

 

 

при участието на секретаря П. И...…….….…………………….

и прокурора…………………………………….сложи за разглеждане Гр. дело..….249... по описа за 2009……….………………..докладвано от съдията Т...….…….…………..……………………………… на поименното повикване в………10.10...……...…часа се явиха:

          СТРАНИТЕ редовно призовани се явяват.

          МОЛИТЕЛКАТА М.К. се явява лично и с адв. Горанов с п-но от днес, редовно упълномощен.

          ОТВЕТНИКА И.К. се явява лично и с адв. К. с приложено по делото п-но.

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.    

СЪДЪТ намира, че няма проц. пречки за разглеждане искането за определяне привременни мерки в дн.с.з., поради което

 

                                       О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ход на искането.

          АДВ. ГОРАНОВ: Поддържаме искането.

          АДВ. К.: Запознати сме с молбата. Молбата е своевременно предявена и следва да бъде разгледана, като такава, допустима е. Имам възражения. Основните ни възражения са субективни с оглед твърдяното в молбата, че доверит. ми е притеснявал ищцата и не е полагал необходимата грижа и на следващо място от молбата не са индивидуализирани вещите, които ищцата желае да ползва до прекратяване на брака.

          По отношение ползването на семейното жилище не възразяваме да го ползва.

          По отношение р-ра на издръжката е висок и с оглед практиката на съда и по отношение работата на моят доверител, че той е музикант в чужбина е намаляла работата му и не следва с издръжка от 100 лв. да бъде ангажиран, която издръжка той няма възможност да заплаща. Ние предлагаме издръжка от 50 лв., която моят доверител може да заплаща.

          По отношение грижите на роденото от брака дете следва да се упражняват от майката.

          АДВ. ГОРАНОВ: По отношение на движимите вещи нашето искане е следното: вещите, които служат за окомплектоване на едно домакинство и нормалното отглеждане на детето придобитите по време на брака – мебели, следва да останат за ползване на майката и роденото от брака дете, поне за периода на привременните мерки. По отношение на л.а., който също е СИО  имаме искане да бъде оставен за ползване от майката с оглед на това, че тя ще упражнява род. права на детето. То е на редовно обучение в детската градина в гр. В-ц и се налага ползване на превозно средство. С оглед на това, че в гр. В-ц няма оторизиран граждански транспорт, автомобила се явява важен елемент в комфорта, който майката би осигурила на детето. За времето когато ответника е тук няма проблеми да ползва лекия автомобил.       

          АДВ. МАРКОВ: Аз не желая да получа хладилника, пералната не желая да получа.

          М.К.: Вчера имахме разговор с И. и той си взе вещите, които са му необходими - компютър и тонколони и за тях нямаме спор.

          АДВ. МАРКОВ: Отправяме покана към ищцата по делото за сключване на споразумение за прекратяването на брака.

          АДВ. ГОРАНОВ: Тъй като се установи, че нямаме сериозни различия по отношение на тези мерки предлагаме на ответ. страна споразумение със съответното съдържание:

По отношение на издръжката между страните и същите не претендират издръжка един към друг. Моля да се отрази, че не претендират издръжка един към друг.

          По отношение на семейното жилище в дн.с.з. се установи и същото е  собственост на М.К. към момента същото да остане да се ползва от М.К. и роденото от брака дете Николай К..

          По отношение на придобитите по време на брака движими имущества, останалите към момента в жилището имущества,

именно оборудване за едно домакинство, в което да живеят нормално майката и детето до развода, да остане за ползване от майката и детето. Съответно взетото вчера от ответника имущество да остане за ползване от ответника. Ответника ще има правото да вземе своите останали лични вещи и тези, които имат сантиментална стойност за него.

          По отношение придобития по време на брака л.а., които е СИО същият остава в СИО до момента на произнасяне на съда по бракоразводния иск и ще се ползва взаимно от двете страни, като ние няма да възпрепятстваме ответника да ползва същият за времето, през което се намира в РБ и при необходимост на майката главно за водене на детето до детската градина да ползва същият.

          По отношение грижите за детето същите да се полагат от майката, като бащата ще има право да се вижда с детето когато пожелае и има възможност за това.

          По отношение издръжката на детето считаме, че една издръжка от 70 лв., считано от 07.03.2009 г. е достатъчна.

         

 

 

                                      С П О Г О Д И Л И   С Е :

 

 

 

ИЩЕЦ:                                              ОТВЕТНИК:

           (М.К.)                                              (И.К.)

 

 

 

 

 

 

СЪДЪТ като взе предвид, че спогодбата по отношение на привременните мерки между страните не противоречи на закона и на добрите нрави и защитава в максимална степен интересите на детето и размера на определената издръжка е в законоустановените граници, намира, че същата следва да се приеме и одобри, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ОДОБРЯВА спогодбата между М.В.К. с ЕГН ********** *** и с адрес за призоваване: гр. Вършец, обл. Монтана, ул. Добри Чинтулов № 1 и И.Н.К. с ЕГН ********** *** 134, по силата на която:

 

1. Семейното жилище, находящо се в гр. Вършец, обл. Монтана, ул. Добри Чинтулов № 1, представляващо обособено жилище, находящо се на втория етаж от триетажна масивна жилищна сграда, да се ползва от М.В.К. и роденото от брака дете Николай К..

          2. Придобитите по време на брака движими вещи, останали към момента в семейното жилище - оборудване за едно домакинство, да останат за ползване от М.В.К. и роденото от брака дете Николай К..

Взетото на 06.07.2009г. от И.Н.К. имущество да остане за ползване от него, като същият ще има правото да вземе своите останали лични вещи и тези, които имат сантиментална стойност за него.

          Придобитият по време на брака лек автомобил „Сузуки Балено”  с ДК № М 8143 АТ, ще се ползва от двете страни, като М.В.К. няма да възпрепятства И.Н.К. да ползва автомобила за времето, през което се намира в страната. М.В.К. ще ползва автомобила за задоволяване нуждите на детето - главно за водене на детето до детската градина.

3. Упражняването на родителските права спрямо детето Николай Иванов К. с ЕГН **********, родено на 11.04.2003 г. в гр. Асеновград, обл. Пловдив, се предоставя на майката М.В.К. с ЕГН ********** ***, като бащата И.Н.К. ще има право на лични контакти с детето когато пожелае и има възможност за това.

4. И.Н.К. с ЕГН ********** *** 134 ще ЗАПЛАЩА на Николай Иванов К. с ЕГН **********, роден на 11.04.2003 г. в гр. Асеновград, обл. Пловдив, чрез неговата майка и законна представителка М.В.К. с ЕГН ********** *** месечна издръжка по 70 (седемдесет) лв., считано от 07.03.2009 г. до приключване на съдебния процес и влизане на решението в сила.

5. Страните нямат претенции за издръжка един към друг.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРОТОКОЛА приключи в 10.40 ч. и бе изготвен в с.з.

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: