Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Берковица, 16.07.2009 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         Берковски районен съд, І състав в публичното заседание на четиринадесети юли през две хиляди и девета година в състав:

 

                                                                        Председател: К.Т.

 

при секретаря П. И., като разгледа докладваното от съдия Т. *** по описа за 2009 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по молба за развод по взаимно съгласие с правно основание чл.100 от СК.

          Молителите М.В.Д. и Р.С.Д. твърдят в молбата си, че са съпрузи, сключили граждански брак на 19.05.2004 г. в гр.София. От брака си нямат родени деца и от 2008г. живеят разделени и не поддържат никакви контакти помежду си. Поддържат, че желаят да прекратят брака си по взаимно съгласие, което съгласие било сериозно, непоколебимо и взаимно, като са постигнали споразумение по всички въпроси, съгласно чл.101 от СК. Молят съда, като се убеди в изложеното да постанови решение, с което като утвърди постигнатото споразумение, да прекрати брака.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства, приема за установено следното:

Молителите са съпрузи, сключили граждански брак с акт № 3095/19.05.2004г. на Община Столична, район „Триадица”. От сключването на брака са изминали повече от 3 години, поради което молбата за прекратяването му е допустима, а разгледана по същество е основателна. От брака си молителите нямат ненавършили пълнолетие деца. В съдебно заседание молителите заявиха отново, че не могат да се помирят и желаят брака да се прекрати.

Настоящият състав намира, че е налице сериозно и непоколебимо съгласие у молителите за развод. Представеното от двамата съпрузи споразумение по чл.101, ал.1 от СК е изчерпателно и пълно, поради което съдът го одобрява и възпроизвежда в диспозитива на решението си. Страните по делото трябва да заплатят и окончателна такса за прекратяване на брака, която с оглед на споразумението и първоначално платената такса от молителката, следва да бъде заплатена от молителя, който следва да заплати и държавна такса за имуществените отношения.

         Водим от гореизложените мотиви, съдът

 

                                            Р          Е          Ш          И:

 

ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД брака между М.В.Д. с ЕГН ********** *** и Р.С.Д. с ЕГН ********** ***, сключен с акт за граждански брак № 3095/19.05.2004г. на Община Столична, район „Триадица”, по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА споразумението между страните по силата на което:

1.     Молителите нямат ненавършили пълнолетие деца по отношение на които да се предоставя упражняването на родителските права, определят личните отношения и присъжда издръжка;

2.     Молителите не са придобивали по време на брака с общи средства недвижими имоти;

3.     Р.С.Д. с ЕГН ********** *** получава в дял и става изключителен собственик на лек автомобил марка „Шкода”, модел „Октавия” - комби с ДК № С 5109 НК, двигател ASZ446819, рама TMBGU41U442891335.

4.     Молителите нямат претенции към притежаваните от тях парични влогове;

5.     Молителите са поделили извънсъдебно помежду си останалите движими вещи – вещи за лична употреба и нямат взаимни претенции от имуществен характер;

6.     Семейното жилище, находящо се в гр.София, бул.”Арсеналски” № 109, ет.2, ап. 4, собственост на родителите на съпругата, ще се ползва в бъдеще от М.В.Д.;

7.     Молителите нямат претенции за издръжка един към друг;

8.     След развода съпругът Р.С.Д. ще продължи да носи брачното си фамилно име – Д..

 

ОСЪЖДА Р.С.Д. с ЕГН ********** ***, да ЗАПЛАТИ по бюджета на съдебната власт, сметка на ВСС допълнителна държавна такса за прекратяване на брака в размер 15 (петнадесет) лева, държавна такса за имуществените отношения в размер 10 (десет) лева както и 5 (пет) лева в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. 

          

  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.                                                              

                                                                                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: