Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Берковица, 16.07.2009 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         Берковски районен съд, І състав в публичното заседание на седми юли през две хиляди и девета година в състав:

 

                                                                        Председател: К.Т.

 

при секретаря П. И., като разгледа докладваното от съдия Т. *** по описа за 2009 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по молба за развод по взаимно съгласие с правно основание чл.100 от СК.

          Молителите Ц.Д.И. и Г.Т.И.,*** твърдят в молбата си, че са съпрузи, сключили граждански брак на 22.11.1997 г. в гр.Берковица. От брака си нямат родени деца и от 2004г. живеят разделени и не поддържат никакви контакти помежду си. Поддържат, че желаят да прекратят брака си по взаимно съгласие, което съгласие било сериозно, непоколебимо и взаимно, като са постигнали споразумение по всички въпроси, съгласно чл.101 от СК. Молят съда, като се убеди в изложеното да постанови решение, с което като утвърди постигнатото споразумение, да прекрати брака.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства, приема за установено следното:

Молителите са съпрузи, сключили граждански брак с акт № 71/22.11.1997г. на Община Берковица. От сключването на брака са изминали повече от 3 години, поради което молбата за прекратяването му е допустима, а разгледана по същество е основателна. От брака си молителите нямат ненавършили пълнолетие деца. В съдебно заседание молителите заявиха отново, че не могат да се помирят и желаят брака да се прекрати.

Настоящият състав намира, че е налице сериозно и непоколебимо съгласие у молителите за развод. Представеното от двамата съпрузи споразумение по чл.101, ал.1 от СК е изчерпателно и пълно, поради което съдът го одобрява и възпроизвежда в диспозитива на решението си. Страните по делото трябва да заплатят и окончателна такса за прекратяване на брака, която с оглед на споразумението и първоначално платената такса от молителката, следва да бъде заплатена от молителя.

 

         Водим от гореизложените мотиви, съдът

 

 

                                            Р          Е          Ш          И:

 

ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД брака между Ц.Д.И. с ЕГН ********** и Г.Т.И. с ЕГН **********,***, сключен с акт за граждански брак № 71 от 22.11.1997г. на Община Берковица, по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА споразумението между страните по силата на което:

1.     Молителите нямат ненавършили пълнолетие деца по отношение на които да се предоставя упражняването на родителските права, определят личните отношения и присъжда издръжка;

2.     Молителите не са придобивали по време на брака с общи средства недвижими имоти и движими вещи на значителна стойност;

3.     Молителите нямат претенции към притежаваните от тях парични влогове;

4.     Молителите са поделили извънсъдебно помежду си останалите движими вещи – вещи за лична употреба и нямат взаимни претенции от имуществен характер;

5.     Семейното жилище, находящо се в с.Слатина, общ.Берковица, ул.”Георги Д.” № 52, собственост на родителите на съпруга, ще се ползва в бъдеще от Ц.Д.И.;

6.     Молителите нямат претенции за издръжка един към друг;

7.     След развода съпругата Г.Т.И. ще носи предбрачното си фамилно име – Т..

 

ОСЪЖДА Ц.Д.И. с ЕГН ********** ***, да ЗАПЛАТИ по бюджета на съдебната власт, сметка на ВСС допълнителна държавна такса за прекратяване на брака в размер 15 (петнадесет) лева, както и 5 (пет) лева в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. 

          

  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.                                                               

                               

                                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: