Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 17.07.2009г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 08 юли………………………………………… през две хиляди и девета година……………………...………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.Ф.

 

при секретаря Св.П.………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Ф.…*** 258 по описа за 2009г…………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството по делото е по иск с правно основание чл.86 от СК.

 

         Ищецът Т.Р.П. твърди в исковата си молба, че с влязло в сила решение по гр.д. № 391/2007 на БРС ответницата е осъдена да му заплаща в качеството му на баща и зоконен представител на малолетното им дете Росен по 40.00 лв. месечна издръжка. Твърди още, че от постановяване на това решение е изминал период от време, през който разходите за отглеждане на детето са се увеличили. Моли съда да постанови решение, с което измени размера на постановената издръжка, като ответницата бъде осъдена да заплаща вместо по 40.00 по 80.00 лв. месечна издръжка, считано от датата на предявяване на иска, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска и претендира разноските по делото.

         Ответницата А.В.М. *** в отговора си на исковата молба оспорва основателността на иска. Твърди, че нуждите на детето не са се увеличили трайно. Навежда още доводи, че ответникът получава високо възнаграждение, получава детските надбавки за отглеждане на дете, поради което претендираното увеличение на издръжката е неоснователно.

         След като се запозна с доказателствата по делото съдът намира за установено следното:

         Не се спори между страните, че двамата са родители на малолетното дете Росен, родено на 12.06.1995 година. Не се спори и обстоятелството, че с влязло в сила решение на БРС по гр. д. № 391/07 упражняването на родителските права е предоставено на ищеца, а ответницата е осъдена да му заплаща в качеството му на баща по 40.00 лв. месечна издръжка. Спорно е обстоятелството, налице ли е промяна в обстоятелствата, при които е постановено решението за издръжка, която да обуславя нейното изменение и в какъв размер следва да бъде определена.

         Установи се от доказателствата по делото, че от постановяване на издръжката е изминал период от време от една година. В рамките на този период / два месеца след постановяване на решението/ ответникът е предявявал и друг иск за увеличение на издръжката, който е бил отхвърлен. Установи се, че детето е ученик, че се занимава със спортна дейност, което увлечение безспорно изисква средства. Обучението му в ски клуб “Ком” обаче е безплатно, както е безплатно ползването на базата и ски екипировката. От постановяването на предходното решение до настоящия момент са се увеличили доходите и на двамата родители, като тези на ищеца са значително по-високи от тези на ответницата. Ищецът получава и месечните надбавки за отглеждане на дете.

За да постанови изменение във вече присъдения размер на издръжка съдът следва да установи, че е налице съществена и трайна промяна на обстоятелствата, при които е постановено решението за издръжка. Безспорно е изминал период от време, през който детето е пораснало и са се увеличили неговите нужди. Предвид наблюдаващата се в страната и света икономическа криза е все по-трудно да бъде отглеждано едно дете и още по-трудно да бъдат задоволявани всички негови потребности. Следва да се има предвид, че дължимата от другия родител месечна издръжка не може да бъде определена в размер, който в пълна и максимална степен да задоволява всички желания на детето. Издръжката са по-скоро средства, които имат характер да осигурят задоволяване на потребностите на детето, свързани с неговото отглеждане и възпитание. При такова разбиране съдът намира, че е налице промяна в обстоятелствата и размерът на издръжката следва да бъде увеличен. Неоснователно е обаче искането на ищеца този размер да бъде определен нап 80.00 лв месечно, отчитайки факта, че такъв е максимално предвиденият размер , съгласно ПМС. Съгласно разпоредбата на чл. 84 СК при определяне размера на издръжката съдът е длъжен да вземе предвид както нуждите на правоимащия, така и възможностите на дължащия издръжка. Безспорно е че, доходите на ответницата са минимални. Съдът намира, че за нуждите на детето Росен са необходими средно месечно по около 130.00 лв. от тях 30.00 лв. ищецът получава като социална добавка. От останалата сума ответницата следва да заплаща по 60.00 лв. месечно, а останалата сума, ведно с грижите за детето следва да бъде поета от ищеца.

         При този изход на делото ответницата следва да бъде осъдена да заплати и съответната ДТ върху увеличения размер на издръжката.

         Всяка от страните в производството е претендирала разноски. Съгласно представените списъци по чл. 80 ГПК разноските и на двамата са еднакви. Съгласно разпоредбата на чл. 78, ал.1 и ал.3 всяка една от страните има право на розноски съразмерно на уважената, респективно отхвърлената част на иска. Видно е, че разноските на страните са еднакви, както и че съдът в еднаква степен уважава, респективно отхвърля иска. Следователно всяка една от страните ще дължи на другата еднаква сума. Ето защо съдът не присъжда разноски на нито една от страните.

         Водим от гореизложените мотиви съдът

 

 

Р  Е  Ш  И:

 

ИЗМЕНЯВА размера на присъдената по гр.д. № 391 по описа за 2007 г. на БРС издръжка, като ОСЪЖДА А.В.М. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАЩА на Т.Р.П. *** и с ЕГН ********** в качеството му на баща и законен представител на мололетното дете Росен Тодоров П. вместо по 40.00 лв. по 60.00 лв. месечна издръжка, считано от 12.05.2009 година, до настъпване на причини, обуславящи нейното изменение или пхрекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск над уважения размер като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

 

         ОСЪЖДА  А.В.М. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ ДТ в полза на държавата по сметка на ВСС  в размер на 28.80 лв., както и 5.00 лв. при служебно издаване на изпълнителен лист.

        

 

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок, считано от 23.07.2009 г.

 

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ :