Р Е Ш Е Н И Е

 

№ …………..

 

гр.Берковица, 17.07.2009 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

          Берковски районен съд, І състав в публичното заседание на четиринадесети юли през две хиляди и девета година в състав:

 

                                                                        Председател: К.Т.

 

при секретаря П. И., като разгледа докладваното от съдия Т. *** по описа за 2009 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по иск с правно основание чл.72 от СК.

В исковата молба ищецът И.Т.З. *** твърди, че от съвместното им съжителство с ответницата Б.Б.Д. на 6.07.1999г. се родило дете — Атина, упражняването на родителските права върху което са му предоставени на него въз основа на влязло в сила съдебно решение, постановено по гр.д. № 403/2001г. на БРС, с което е определен и режим на лични контакти на майката с детето. Поддържа, че ответницата само няколко пъти е виждала детето, въпреки че по никакъв начин не е възпрепятствал контактите им, напълно се е дезинтересирала от детето и не е плащала издръжка. Твърди, че за детето се грижи само той, подпомаган от своите родители. От години работи в Република Гърция на сезонна работа, установил се е да живее на квартира в един град и желае да взима детето през лятната ваканция при себе си. Смята, че пътуването до Гърция и възможността детето да бъде там през лятната ваканция е в негов интерес. Поддържа, че детето има издаден задграничен паспорт, но срокът му е изтекъл и без съгласието на майката не може да подаде заявление за издаване на нов. Твърди, че няма как да получи съгласието на майката за издаването на паспорт, за да пътува детето в чужбина, поради отсъствието на същата от страната и липсата на контакти с нея. Моли съда, да постанови решение, с което да допусне издаването и подновяването на паспорт на Атина Ивайлова Трайкова, без съгласието на ответницата, както и да я осъди да му заплати направените по водене на делото разноски.

Ответницата Б.Б.Д. (В.), чрез назначения й от съда особен представител, в отговора на исковата молба и в съдебно заседание не оспорва предявения иск и моли съда да уважи същия.

Дирекция “Социално подпомагане”, отдел “Закрила на детето”, гр.Берковица в писмено становище по делото считат, че по-честите срещи на бащата с детето и възможността на последното да посещава Република Гърция ще спомогнат да не се прекъсва връзката родител-дете, а пътуването би го обогатило. Поддържат, че е в интерес на детето да бъде уважено искането на бащата за издаване на паспорт на Атина без съгласието на майката.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства, намери за установено от фактическа и правна страна, следното:

От приложеното удостоверение за раждане се установи, че ищецът е баща на детето Атина Ивайлова Трайкова, родена на 6.07.1999г. в гр.Берковица, а ответницата Б.Б.Д. е майка на същото. С влязло в сила решение от 17.05.2001г. по гр.д. № 403/2001г. на БРС са ограничени родителските права на майката Б.Б.Д. по отношение на детето Атина Ивайлова Трайкова като е забранено на същата да тегли суми от спестовния влог на детето, да се разпорежда с вещите, негова собственост и е постановена частична забрана за осъществяване на лични контакти на майката с детето. С решението е предоставено упражняване на родителските права по отношение на детето на бащата, постановено е детето да живее при бащата и е определен режим на лични контакти на детето с майката. С решение от 10.11.2004г. по гр.д. № 216/2004г. БРС е допуснал издаването и подновяването на паспорт и изходна виза на Атина Ивайлова Трайкова без съгласието на майка й Б.Б.Д. /В./  и е разрешил на детето да пътува и пребивава в Република Гърция без съгласието на майка му за периода от влизане в сила на решението до 10.09.2006 година.

От становището на отдел “Закрила на детето”, гр.Берковица се установи, че бащата полага изключителни грижи по отглеждане и възпитание на детето Атина, подпомаган от своите родители. Осигурена му е социално-битова среда, в която детето израства здраво, жизнено и добре възпитано, обгрижвано с любов в дома на баба си - майка на ищеца. В среща-разговор с детето, началника на отдела установил, че Атина общува свободно, същата е контактна, лъчезарна, спокойна и добре облечена. Детето с радост и вълнение разказвало за прекараните с бащата дни и за очакването да замине в Гърция. Атина споделила, че не е виждала майка си от много години и нямала желание да общува с нея. С показанията си, които съдът цени като непосредствени и обективни, разпитаните свидетели Йорданка И. и Лидия И., установиха, че ответницата не е посещавала детето през последните години и не се е интересувала от него. От друга страна, свидетелите установиха, че ищецът се е установил да живее и работи в Република Гърция, има постоянно жилище с добри условия и възможност детето да ползва самостоятелна стая. Многократно пътува до РБългария, за да види детето, води го на разходки и екскурзии в страната. Отношенията между детето и бащата, според свидетелите, са много близки, бащата е изключително грижовен родител. Таткото липсва на детето и то е любопитно да види къде живее и работи баща му в чужбина.

Въз основа на така приетите от съда констатации, от правна страна, настоящият състав счита за обосновани следните правни изводи:

Съгласно чл. 72 от СК родителските права и задължения се упражняват от двамата родители заедно и поотделно. При разногласие между тях спорът се решава от районния съд след изслушване на родителите и ако е необходимо, на детето. Освен това, видно от текста на чл. 5 и чл. 45 от ЗБДС, за издаването на български документи за самоличност на малолетни е необходимо съгласието на двамата родители.

В настоящото производство се установи, че съгласие между родителите на детето за издаването и подновяването на паспорт с оглед пътуването и пребиваването му при бащата в Република Гърция не е постигнато и не е възможно да се постигне, тъй като адресът на майката не е известен нито на бащата, нито на съда. След като не е възможно да бъде дадено съгласието на единия родител, въпросът може да бъде решен от районния съд.

С чл. 10, т. 2 от Конвенцията за правата на детето е предвидено, че правото на децата да напускат която и да е страна подлежи само на ограниченията, предписани от националния закон, като е въведено изискването за съвместимост на ограничението с другите права на детето. Според чл. 3, т. 1 от Конвенцията, висшите интереси на детето са първостепенно съображение във всички действия, отнасящи се до децата, независимо дали са предприети от обществени или частни институции за социално подпомагане, от съдилищата, административните или законодателните органи. Следователно, съдът е длъжен да събере всички данни, свързани с личността и положението на детето и да подходи към вземането на решение, ръководен от съображения за постигане на неговия най-добър интерес.

Видно от събраните по делото доказателства, бащата на детето притежава необходимите средства и възможности за осигуряване на пътуване и спокойно пребиваване на детето в Гърция. Действително в известна степен пребиваването на детето в чужбина би могло да накърни интереса му, обусловен от невъзможността за личен контакт с другия родител - ответницата в производството, респективно правата на същата в тази насока. В хода на делото обаче се установи, че майката на Атина не се интересува от нея, не упражнява правото си на личен контакт с детето и не полага необходимите грижи, както в материално, така и в морално отношение и детето дори не я познава. Дезинтересираността на ответницата от детето дори е довела до невъзможност да се осигури съгласието й за издаването и подновяването на паспорт с оглед пътуване на детето в чужбина. Невъзможността да се вземе съгласието на майката за издаването и подновяването на паспорт на детето не може да бъде пречка за неговото пълноценно развитие. С оглед на това настоящият съдебен състав отдава приоритет на интересите на детето да се движи свободно като му се осигури възможност да напуска пределите на страната, и по-специално да пътува за Република Гърция, за което му е необходимо издаването и подновяването на паспорт. Съдът счита, че за детето ще е ползотворно пътуването до Република Гърция, както и че престоят му там ще обогати представите му за света и ще доведе до изграждане и оформяне на по-богата култура и ценностна система, ще доведе до заздравяване на връзката родител-дете и ще му донесе чувство на сигурност и загриженост.

Предвид изложеното, настоящият съдебен състав счита, че молбата на И.Т.З. за даване на разрешение за издаването и подновяването на паспорт на детето Атина Ивайлова Трайкова, е основателна, поради което следва да бъде уважена.  

Съобразно с изхода на делото, на основание чл.78, ал.1 от ГПК, ответницата следва да заплати на ищеца направените по делото разноски в размер 326 лв.

 

Водим от гореизложените мотиви, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА издаването и подновяването на паспорт на АТИНА ИВАЙЛОВА ТРАЙКОВА с ЕГН **********,***, с майка Б.Б.Д. /В./ с ЕГН ********** *** и баща И.Т.З. с ЕГН ********** ***, без съгласието на майка й Б.Б.Д. /В./.

ОСЪЖДА    Б.Б.Д. /В./ с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на И.Т.З. с ЕГН ********** *** 19, 326 (триста двадесет и шест) лева направени разноски по водене на делото.

 

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд Монтана в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :