Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ ………….

 

гр. Берковица, 16.07.2009 г.

 

В  ИМЕТО НА  НАРОДА

 

Берковски районен съд, І състав в публичното заседание на четиринадесети юли през две хиляди и девета година в състав:

                              

                                                                          Председател:  К.Т.

 

при секретаря П. И., като разгледа докладваното от съдия Т. *** по описа за 2009г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по иск за увеличение на издръжка с правно основание чл. 86 от Семейния кодекс.

В исковата си молба малолетната ищца А.И.Т., чрез своя баща и законен представител И.Т.З., твърди, че с влязло в законна сила решение по гр. дело № 403/2001г. по описа на БРС упражняването на родителските права по отношение на нея е предоставено на баща й, като на майка й - ответницата Б.Б.Д. (В.), бил определен режим на лични отношения, и с влязло в законна сила решение от 03.10.2005г. по гр. дело № 66/2005г. по описа на БРС майка й е осъдена да й заплаща месечна издръжка в размер 50 лв. Поддържа, че ответницата напълно се е дезинтересирала от нея и не й плаща издръжка, поради което я получава от държавата чрез общината. Твърди, че е ученичка в трети клас, посещава редовно учебните занятия, не е на държавна издръжка и посещава курс по английски език в училище „Европа”. За нея се грижи единствено баща й, подпомаган от родителите си, който, за да й осигури необходимите средства за издръжка, работи в Гърция на сезонна работа, а през останалото време е в страната. Поддържа, че за изминалите от присъждането на издръжката четири години нуждите й от храна, облекло и учебни пособия са нараснали значително, както и че са настъпили промени в икономическите условия, водещи до увеличение на средствата й за издръжка. Счита, че ответницата, която е в трудоспособна възраст, реализира доходи и би могла да заплаща издръжка в размер 80 лв. месечно. Моли съда, след като установи твърдените обстоятелства, да постанови решение, с което да осъди ответницата да й заплаща месечна издръжка в размер 80 лева, вместо по 50 лева, считано от датата на завеждане на исковата молба в съда ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното заплащане на сумата, както и направените по делото разноски.

Ответницата Б.Б.Д. (В.), чрез назначения й от съда особен представител, в отговора на исковата молба и в съдебно заседание оспорва предявения иск по размер и счита, че издръжка в размер 60-65 лв. месечно е нормална с оглед твърдените в исковата молба обстоятелства.

Отдел “Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане” Община Берковица в писмено становище по делото поддържат, че с оглед най-добрия интерес на детето е необходимо да бъде увеличен размера на присъдената издръжка и искът да бъде уважен.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства, намери за установено от фактическа страна, следното:

Безспорно е по делото и се установи от приложеното по делото удостоверение за раждане от 05.04.2001г., че ответницата Б.Б.Д. е майка на малолетната А.И.Т.. С решение от 17.05.2001г. по гр. дело № 403/2001г. по описа на БРС упражняването на родителските права по отношение на детето е предоставено на бащата И.Т.З. и с влязло в сила решение от 03.10.2005г. по гр. дело № 66/2005г. по описа на БРС Б.Б.Д. е осъдена да заплаща на детето месечна издръжка в размер 45 лв. Установи се по делото, от представената на л.8 декларация на бащата на ищцата, че за годината преди завеждане на иска последния е реализирал от сезонна работа в Република Гърция месечен доход 260 лв. Във връзка с предприета процедура по чл.47 от ГПК по делото е получено писмо от ОД на МВР – Монтана, от което се установи, че ответницата се намира в чужбина. От разпита на свидетелите Йорданка И. и Лидия И., съответно близка и съседка на семейството на ищцата, чиито показания съда кредитира като непосредствени, пълни, обективни и непротиворечиви, се установи, че изключително бащата на детето и неговите родители полагат грижи за детето, а майката-ответница след раждането на детето изобщо не е идвала да го вижда. Ищцата е редовна ученичка в Първо основно училище „Н. Й. Вапцаров” в гр.Берковица и в „Училище Европа”, като за учебната 2008/2009г. е заплатила такса в размер 320 лв., а за учебната 2009/2010г. – 273 лв. По делото не са представени доказателства за задължения на родителите на ищцата за издръжка към други деца.

С оглед изложеното, от правна страна съдът намира за обосновани следните изводи:

Искът е допустим, а разгледан по същество е частично основателен.

С оглед потребностите на децата и възможностите на родителите, съобразно законовата разпоредба на чл. 85, ал.1 от СК, съдът намира, че са налице елементите от състава на разпоредбата на чл. 86 от СК за увеличение на присъдената издръжка.

Обективно за трите години и половина от постановяване на решението по гр. дело № 66/2005г. на БРС, с което е присъдена издръжката на ищцата, обстоятелствата са се изменили. Налице са изменения на макроикономическата обстановка в страната, както и на минималната работна заплата и инфлационния индекс, а така също и на необходимите средства за издръжка на едно лице месечно. От друга страна детето е пораснало, вече е на 10 години, и за задоволяване на нуждите му от храна, облекло, учебни пособия и други ежедневно необходими разходи са нужни значителни средства, които следва да се поемат от родителите му съобразно доходите и възможностите им. Доходите на бащата и издръжката, която е осъдена да заплаща ответницата-майка не са достатъчни да задоволят нарасналите нужди на детето, което обуславя и необходимостта от увеличение на присъдената издръжка.

В процеса се установи, че ответницата се намира в чужбина, като доказателства за доходите й не бяха събрани, но съгласно закона и добрите нрави последната следва да осигурява издръжка на своята дъщеря, която няма възможност сама да си осигури такива средства. От друга страна, по делото не се установи ответницата да има други деца и въобще други алиментни задължения. С оглед на горното, съдът приема, че ответницата реализира доход, равен на минималната работна заплата за страната.

С доходи в така приетия размер обаче, съдът намира, че изменение на издръжката до претендирания от ищцата размер би било не само завишено, но ще бъде и в нарушение на разпоредбата на чл. 85, ал.1 от СК, която предвижда размерът на издръжката да се определя не само според нуждите на детето, но и съобразно възможностите на родителя. Следва да се изтъкне и същността на издръжката, като плащане, което се дължи на едно лице, за да посрещне само своите най-неотложни нужди, а не за задоволяване на потребности, които не са от такова естество. С оглед изложеното и съобразно установените в Постановление № 38 на МС от 1.07.1985г. граници на издръжката на ненавършилите пълнолетие деца, съдът намира, че за малолетното дете А.И.Т. месечната издръжка следва да бъде не по-малко от 90 лева. Съгласно чл.80, ал.3 от СК тази сума следва да се разпредели между родителите съобразно с възможностите им, като се вземат предвид и непосредствените грижи по отглеждането и възпитанието на детето от страна на бащата. Имайки предвид, че майката-ответница е млада, работоспособна и няма данни за здравословни пречки, както и че при повече воля и желание от нейна страна би могла да осигурява повече средства за съществуване, съдът намира, че същата ще участва в издръжката на детето със сумата 60 лева, който размер е съобразен с възможностите й и няма да затрудни нейната собствена издръжка. Останалите необходими средства ще се дават от бащата, който ще продължи да полага преки и непосредствени грижи по възпитанието и отглеждането на детето.

При този изход на делото ответницата следва да заплати държавна такса върху увеличения размер на издръжката и възнаграждението за назначения й особен представител, както и разноските на ищцата, направени по делото, съразмерно на уважената част от иска.

Въз основа на изложеното, съдът

 

Р     Е     Ш     И :

 

ИЗМЕНЯ размера на издръжката, присъдена с решение от 03.10.2005г. по гр. дело № 66/2005г. по описа на БРС, като ОСЪЖДА Б.Б.Д. (В.) с ЕГН ********** с последен известен адрес *** да ЗАПЛАЩА на А.И.Т. с ЕГН **********, родена на 06.07.1999г. в гр.Берковица, чрез нейния баща и законен представител И.Т.З. с ЕГН ********** *** вместо по 45 лева по 60 (шестдесет) лева месечна издръжка, считано от датата на предявяване на иска - 29.04.2009г. до окончателното й изплащане или до настъпване на законоустановени причини за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законоустановената лихва върху всяка просрочена вноска, съобразно падежа й, както и да заплати направените по делото разноски, съразмерно на уважената част от иска в размер 85, 71 (осемдесет и пет лв. и 71 ст.) лева, като ОТХВЪРЛЯ иска в размера над уважения до предявения от 80 лв., като НЕОСНОВАТЕЛЕН. 

ОСЪЖДА Б.Б.Д. (В.) с ЕГН ********** с последен известен адрес *** да ЗАПЛАТИ в полза на държавата по бюджета на съдебната власт, сметка на ВСС държавна такса в размер 21,60 (двадесет и един лв. и 60 ст.) лева за увеличения размер на издръжката, 70 (седемдесет) лв. за назначения й особен представител, както и 5 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист.

          ДОПУСКА предварително изпълнение на решението относно присъдената издръжка на основание чл.242, ал.1 от ГПК.

 

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд - Монтана в двуседмичен срок, считано от 28.07.2009г.

 

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: