Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 09.07.2009г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 09 юли………………………………………… през две хиляди и девета година……………………...………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.Ф.

 

при секретаря Св.П.………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Ф.…*** 214 по описа за 2009г…………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството по делото е по молба за защита срещу домашно насилие.

 

         МОЛИТЕЛКАТА М.Е.М. е сезирала съда с искане за защита срещу домашно насилие. В молбата си твърди, че на 06.04.2009 г. нарушителят – нейн брат И.Е. е отправил обидни думи  към нея.Деянието си извършил в съсобственият им дом в с. Долно Озирово. Моли съда да издаде заповед за защита и да наложи на ответника подходяща мярка, като намира за подходяща такава – задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие, отстранявани.е от съвместно обитаваното жилище за определен срок и забрана да се приближава до жилището, местоработата и нейните места за социални контакти и отдих за определен срок.

         Извършителят И.Е.Т. *** чрез процесуалният си представител оспорва  молбата. На първо място навежда твърдение, че извършеното от него не представлява домашно насилие. На следващо място навежда доводи, че на конкретната дата по между им е възникнал спор във връзка с начина на ползване на събоствения им наследствен имот, но към настоящия момент проблемът е уреден, като заедно с молителката двамата са постигнали съдебна спогодба в производство по реда на чл. 32, ал.2 ЗС

Съдът като се запозна с доказателствата по делото и намери за установено следното:

Молителката и нарушителят са брат и сестра и притежават наследствен недвижим имот в с. Долно Озирово. Извършителят живее в гр. Вършец, но ползва част имота в с. Долно Озирово. По повод ползването на този имот двамата са имали спор и е образувано производството по реда на чл. 32, ал.2 ЗС. На 06.04.2009 г. нарушителят и съпругата му отишли в наследствения им имот в с. Долно Озирово с цел извършване на селскостопански мероприятия. Тъй като молителката била заключила имота нарушителят започнал да псува, да крещи и между двамата възникнала кавга. Това се установява както от показанията на разпитаната в съдебно заседание свидетелка, така и от обясненията по приложената преписка на РУ на МВР Вършец.

         При така установената фактическа обстановка с дът намира, че не е налице действие, което да бъде квалифицирано като акт на домашно насилие по смисъла на чл. 2 от ЗЗСДН. Не се установява физически тормоз / а и молителката не заявява да е упражняван такъв по отношение на нея/. Обстоятелството, че двамата са се скарали и взаимно са си разменяли обидни думи и псувни по разбиране на настоящия състав не може да се квалифицира като психически тормоз. Ето защо съдът намира, че молбата е неоснователна и следва да бъде отхвърлена. Не са налице предпоставките за налагане на мярка за защита, нито пък е налице акт на домашно насилие.

 

        

         Водим от гореизложените мотиви съдът

 

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОТХВЪРЛЯ молбата на М.Е.М. *** Озирово, общ Вършец с ЕГН ********** срещу М.Е.М. *** Озирово, общ Вършец ЕГН ********** за защита срещу домашно насилие като НЕОСНОВАТЕЛНА.

     

         ОСЪЖДА  М.Е.М. *** Озирово, общ Вършец ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на М.Е.М. *** Озирово, общ Вършец ЕГН ********** сумата от 20.00 лбв. Разноски по производството, както и да заплати  ДТ в полза на държавата по сметка на ВСС  в размер на 25.00 лв., както и 5.00 лв. при служебно издаване на изпълнителен лист.

        

 

Решението подлежи на обжалване в седмодневен срок  от съобщаването му..

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ :