Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 05.08.2009г..

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………III състав,.гражданска колегия в публично заседание на 09 юли………………………………………… през две хиляди и девета година……..……........……………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.Ф.

 

при секретаря Св.П.………………………………и в присъствието на прокурора……………………………..като разгледа докладваното от съдията Ф.…*** 161  по описа за 2009г……………...……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството по делото е образувано по иск за делба на съсобствен недвижим имот и се намира във фазата по допускане на делбата.

 

         Ищцата В.Т.Л. твърди в исковата молба, че с ответницата са съсобственици по наследство от техните родители на следния недвижим имот: апартамент с идентификатор 03928.512л323.1.4, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, находящ се на ул. „Поручик Грозданов”, бл.24, ет.2, ап.2, находящ се в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 03928.512.323, на едно ниво състоящ се от кухня, две стаи, баня-клозет, две антрета  с площ от 67.36 кв.м., при граници: на същия етаж 03928.512.323.1.5, под обекта 03928.512.323.1.1, над обекта 03928.512.323.1.7, ведно с мазе №2 и принадлежащите им 8.82 % ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж. Твърди, че желае да си поделят имота, поради което моли съда, да допусне делбата му при равни права. На основание чл.344, ал.2 от ГПК прави искане за заплащане на сумата от 150.00 лева месечно, считано от датата на завеждане на исковата молба, като обезщетение за това, че единствено ответницата ползва съсобствения им имот.

 

Съделителката Г.Т.П. в предоставения й срок по чл.131 от ГПК за отговор не взема становище по исковата молба, макар да са й разяснени подробно последиците от упражняването, респ.неупражняването на това нейно право.

 

След преценка на доказателствата по делото, съдът намери за установено следното :

Двете съделителки са дъщери на покойните Ташко Михайлов Ташков и Донка Стефанова Т.,***. Последните притежавали приживе недвижим имот апартамент с идентификатор 03928.512л323.1.4, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, находящ се на ул. „Поручик Грозданов”, бл.24, ет.2, ап.2, находящ се в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 03928.512.323, на едно ниво състоящ се от кухня, две стаи, баня-клозет, две антрета  с площ от 67.36 кв.м., при граници: на същия етаж 03928.512.323.1.5, под обекта 03928.512.323.1.1, над обекта 03928.512.323.1.7, ведно с мазе №2 и принадлежащите им 8.82 % ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж.       Делбата има за цел да прекрати съсобствеността по отношение на конкретна вещ, имот, респ.наследствена маса. В производството през първата фаза на процеса, съдът следва да се произнесе по въпроса между кои страни, при какви права и по отношение на кои имоти следва да бъде допусната делбата. Видно е, че двете съделителки са единствени наследници на покойните съпрузи Ташкови, поради което и делбата между тях е допустима. Съгласно разпоредбите на ЗН еднокръвните и едноутробни братя и сестри получават равни дялове в наследствената маса. Ето защо и делбата между двете следва да бъде допусната при равни права.

Съгласно чл.344, ал.2 от ГПК е направено искане за присъждане на обезщетение за неползване на недвижимия имот в размер на 150.00 лева месечно. Съдът намира за основателно това искане до размер на 35.00 лева месечно, съгласно заключението на вещото лице, неоспорено от страните и възприето като обективно и професионално дадено. Съгласно цитираната по – горе разпоредба, ако всички наследници не използват наследствените имоти съобразно правата си, по искане на някой от тях, съдът постановява кои от наследниците от кои имоти ще се ползват до окончателното извършване на делбата или какви суми едните следва да заплащат на другите като обезщетение. Касае се за привременна мярка, която цели да осигури възможност на всеки от участниците в имуществената общност да упражни правата си в нея, респ.да получи парична равностойност на това си право за времето, докато трае делбения процес. По този начин се уреждат временно отношенията между наследниците от момента на постановяване на решението за допускане на делбата до окончателното й извършване. Ето защо искането за присъждане на такова обезщетение за минал период се явява неоснователно.

 

         Водим от гореизложеното, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

         ДОПУСКА ДЕЛБА между В.Т.Л. *** с ЕГН ********** и Г.Т. ***, уп. „Поручик Грозданов”, бл.24, ет.2, ап.2 с ЕГН **********     по отношение на: апартамент с идентификатор 03928.512л323.1.4, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, находящ се на ул. „Поручик Грозданов”, бл.24, ет.2, ап.2, находящ се в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 03928.512.323, на едно ниво състоящ се от кухня, две стаи, баня-клозет, две антрета  с площ от 67.36 кв.м., при граници: на същия етаж 03928.512.323.1.5, под обекта 03928.512.323.1.1, над обекта 03928.512.323.1.7, ведно с мазе №2 и принадлежащите им 8.82 % ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж при права по 1/2 част за всеки от тях.

 

         ОСЪЖДА Г.Т. ***, уп. „Поручик Грозданов”, бл.24, ет.2, ап.2 с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАЩА на В.Т.Л. *** с ЕГН ********** по 35.00 лева месечно, считано от датата на постановяване на това решение до окончателното извършване на делбата, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане.

 

         ОТХВЪРЛЯ искането за заплащане на обезщетение по чл.344, ал.2 от ГПК над уважения размер до претендирания от 150.00 лева, както и за периода от 23.03.2009 до 05.08.2009 година като неоснователно.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред МОС в двуседмичен срок от съобщението, че същото е изготвено.

 

Определението на съда по чл.344, ал.2 от ГПК подлежи на обжалване с частна жалба пред МОС в едноседмичен срок от съобщаване на страните.

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ :