Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ ……..

 

гр. Берковица, 17.07.2009 г.

 

В  ИМЕТО НА  НАРОДА

 

Берковски районен съд, І състав в публичното заседание на седми юли през две хиляди и девета година в състав:                               

                                                                                                                                                    

                                                                Председател:  К.Т.

 

при секретаря П. И., като разгледа докладваното от съдия Т. *** по описа за 2008 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Искът е за делба на наследствена земеделска земя с правно основание чл.69 от ЗН и производството е във фазата по извършването на делбата и по сметките между съделителите.

С решение от 04.02.2009г. е допуснато извършване на делба на следния недвижим имот: имот № 209.282 по плана на землище Берковица, местност „Сарановец”, представляващ ливада и лозе с площ 6 547 кв.м., при съседи: Малвина Петрова Павлова, полски път, от две страни – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, полски път, улица и Д. Йорданов Тошев, ведно с построените в него масивна сграда за обитаване от 18 кв.м. и паянтова селскостопанска сграда от 15 кв.м., при права на съделителите, както следва: 3/6 идеални части за С.Б.Я. и по 1/6 идеална част за всеки един от съделителите Б.К.Я., Е.К.Я. и Д.К.Я. от правото на собственост върху недвижимия имот.

В първото съдебно заседание след влизане в сила решението по допускане на делбата, никой от съделителите не е направил искане за възлагане в дял на делбения имот или искане за заплащане от другите съделители на извършени подобрения. С молба от 19.03.2009г. (л.39 по делото) съделителите Б.К.Я., Е.К.Я. и Д.К.Я. са заявили желанието си да получат в общ дял полагащата им се част от делбения имот.

С писмо изх. № ИУТИ-1100-100(1)/24.03.2009 г. Община Берковица дава становище за поделяемост на делбения имот след разработване на подробен устройствен план, съгласно чл.201, ал.3 от ЗУТ.

В хода на производството във втората фаза на делбата е изготвено и е прието заключение на вещото лице В.Р. по назначена съдебно-техническа и оценъчна експертиза, с което е направено предложение за изготвяне на проекти за разделителен протокол в два варианта и е определена пазарната цена на имота и на отделните дялове.

Съгласно първия вариант от предложението на вещото лице за разделяне на имота от делбения имот са образувани два нови имота № 209.385 и № 209.386 по плана на гр.Берковица в м.”Шалин дол”, код по ЕКАТТЕ 03928, землище Берковица, одобрен със заповед № 142 от 29.03.2004г. на Областен управител на област Монтана и заповед № РД 15-287 от 03.06.2009г. на Кмета на Община Берковица и са изготвени скици на новообразуваните имоти от Общинска техническа служба при Община Берковица.

Със заключението на вещото лице по назначената съдебно-техническа и оценъчна експертиза е определена и пазарната цена на имотите – по 295 лв. всеки.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства, както и заключението по назначената съдебно-техническа и оценъчна експертиза, приема за установено следното:

 

Относно извършването на делбата

В решението по допускане на делбата, съдът е постановил субективните и обективни предели, в които да се осъществи потестативното право на делба. Във втората фаза на делбата съдът следва да реши чрез кой от законоустановените способи ще извърши делбата. Преценката за избора се прави въз основа на всички събрани по делото доказателства. Основен принцип при извършване на делбата е по възможност всеки от съделителите да получи реален дял, съответен на квотата му в съсобствеността - чл. 69, ал.2 ЗН. Основен критерий за избора на способ е дали броя на реалните дялове съответства на броя на съделителите и доколко стойността на реалните дялове съответства на стойността на дяловете на съделителите. Когато броят на имотите е равен или по-голям от броя на съделителите, имуществената общност е реално поделяема и съдът във втората фаза на делбата може да разпределели имотите по два начина - чрез теглене на жребий, когато се съставя, предявява и обявява за окончателен проект за разделителен протокол (чл.347 и 350 ГПК) и след влизане в сила на решението по чл. 350 от ГПК се тегли жребий по реда на чл. 352 от ГПК и чрез отреждане на дялове от съда по реда на чл. 353 от ГПК.

За да се извърши делбата чрез теглене на жребий дяловете трябва да са равни, а имотите – с еднакво или сходно предназначение. По изключение съдът може да не извърши делбата чрез теглене на жребие, а да стори това чрез разпределение на съсобствените имоти по реда на чл. 353 ГПК, но при наличието на едно от двете алтернативни законни условия - или тегленето на жребие да е невъзможно, или то да е много неудобно.

Съдът намира, че в настоящето делбено производство е приложима разпоредбата на чл.353 ГПК, визираща извършване на делбата чрез разпределение на дяловете, тъй като тегленето на жребий се оказва много неудобно. Този правен извод се налага от установеното по делото право на собственост на ответниците-съделители върху масивната селскостопанска сграда с площ 536 кв.м., намираща се в новообособения имот № 209.386. При евентуално изтегляне, в процедурата на жребий, от съделителката-ищца на този дял и отреждането на имота в нейна собственост, би се стигнало до неудовлетворителни правни и фактически резултати – съделителите-ответници да са собственици на постройка в имот - чужда собственост, а от друга страна съделителката-ищца да е принудена по силата на закона да дава право на преминаване през имота си на собствениците на постройката с оглед на нейното използване. От значение за избора на този способ е и установеното от свидетелите Мара Гогова и Георги Петров, чиито показания съдът цени като обективни, пълни и непротиворечиви, изключително ползване отпреди делбата на лозето, което се намира в новообособения имот № 209.385, от съделителката-ищца С.Б.Я..

Ето защо, съдът намира, че са налице предпоставките на разпоредбата на чл.353 от ГПК и делбата следва да се извърши чрез разпределение на дяловете на отделните съделители.

Настоящият съдебен състав намира, че първия вариант от предложението на вещото лице за разделяне на имота отговаря на принципа на чл.69, ал.2 от ЗН за натурално удовлетворяване на всеки от съделителите. Предложения вариант е съобразен с правата на отделните съделители и стойността на отделните дялове съответства на стойността на дяловете на съделителите. В случая се дели наследствена общност между наследници от различни колена – от една страна дъщеря (С.Б.Я.) и, от друга - внуци (Б.К.Я. и Е.К.Я.) и преживяла съпруга (Д.К.Я.) на сина на общия наследодател Б. Илиев Я., и с оглед заявеното желание на ответниците да получат отреденият им имот в общ дял, такъв следва да им се определи. Ако наследниците от това коляно поискат да се извърши делба на имота, който им е възложен, делбата може да продължи в същото производство помежду им или в отделно производство.

На съделителката С.Б.Я. с права 3/6 ид.ч., съдът възлага в дял следния имот: новообразуван имот № 209.385 по плана на гр.Берковица в м.”Шалин дол”, код по ЕКАТТЕ 03928, землище Берковица, одобрен със заповед № 142 от 29.03.2004г. на Областен управител на област Монтана и заповед № РД 15-287 от 03.06.2009г. на Кмета на Община Берковица с площ 3 273, 13 кв.м., при съседи: 1. 209.73 овощна градина на Малвина Павлова Петрова и др.; 2. 209.334 полски път на Община Берковица; 3. 209.283 изоставена нива на н-ци на Петър Зарков Петров; 4. 209.334 полски път на Община Берковица; 5. 209.325 улица на Община Берковица; 6. 209.343 използ. Ливада на Д. Йорданов Тошев и др.; 7. 209.281 използв. ливада на н-ци на Петър Зарков Петров, по скица № 220 от 07.07.2009г. на техническа служба при Община Берковица, на стойност 295 лв.

На съделителите Б.К.Я., Е.К.Я. и Д.К.Я. с права по 1/6 идеална част за всеки един от тях от правото на собственост върху недвижимия имот, съдът възлага в общ дял следния имот: новообразуван имот № 209.386 по плана на гр.Берковица в м.”Шалин дол”, код по ЕКАТТЕ 03928, землище Берковица, одобрен със заповед № 142 от 29.03.2004г. на Областен управител на област Монтана и заповед № РД 15-287 от 03.06.2009г. на Кмета на Община Берковица с площ 3 274, 19 кв.м., при съседи: 1. 209.73 овощна градина на Малвина Павлова Петрова и др.; 2. 209.334 полски път на Община Берковица; 3. 209.283 изоставена нива на н-ци на Петър Зарков Петров; 4. 209.334 полски път на Община Берковица; 5. 209.325 улица на Община Берковица; 6. 209.343 използ. Ливада на Д. Йорданов Тошев и др.; 7. 209.281 използв. ливада на н-ци на Петър Зарков Петров, по скица № 221 от 07.07.2009г. на техническа служба при Община Берковица, на стойност 295 лв.

Скиците на отделните имоти на л.63-66 по делото, приподписани от председателя на съдебния състав, са неразделна част от одобрения проект.

 

Относно държавната такса и разноските по производството

От заключението на вещото лице от 20.03.2009г. (л.40-41), което съда възприема изцяло, като професионално, обективно и пълно, се установява стойността на дяловете на съделителите, както следва: С.Б.Я. – 295 лв.; Б.К.Я., Е.К.Я. и Д.К.Я. - по 98, 34 лв.

Съобразно стойността на дяловете и съгласно чл.8 във връзка с чл.1 от Тарифа за ДТСС по ГПК, съделителите следва да заплатят и по 50 лв. държавни такси за извършване на делбата.

Тъй като стойността на обособените имоти съответства на идеалните части на съделителите от правото на собственост върху недвижимия имот, предмет на делбата, съдът намира, че не следва да се заплащат суми за уравнение на дяловете между страните.

Водим от гореизложените мотиви, на основание чл.353 от ГПК, съдът

Р     Е     Ш     И :

 

ВЪЗЛАГА В ДЯЛ на С.Б.Я. с ЕГН ********** ***, следния имот: новообразуван имот № 209.385 по плана на гр.Берковица в м.”Шалин дол”, код по ЕКАТТЕ 03928, землище Берковица, одобрен със заповед № 142 от 29.03.2004г. на Областен управител на област Монтана и заповед № РД 15-287 от 03.06.2009г. на Кмета на Община Берковица с площ 3 273, 13 кв.м., при съседи: 1. 209.73 овощна градина на Малвина Павлова Петрова и др.; 2. 209.334 полски път на Община Берковица; 3. 209.283 изоставена нива на н-ци на Петър Зарков Петров; 4. 209.334 полски път на Община Берковица; 5. 209.325 улица на Община Берковица; 6. 209.343 използ. Ливада на Д. Йорданов Тошев и др.; 7. 209.281 използв. ливада на н-ци на Петър Зарков Петров, по скица № 220 от 07.07.2009г. на техническа служба при Община Берковица, на стойност 295 лв.

ВЪЗЛАГА В ОБЩ ДЯЛ на Б.К.Я. с ЕГН **********, Е.К.Я. с ЕГН ********** и Д.К.Я. с ЕГН **********,*** следния имот: новообразуван имот № 209.386 по плана на гр.Берковица в м.”Шалин дол”, код по ЕКАТТЕ 03928, землище Берковица, одобрен със заповед № 142 от 29.03.2004г. на Областен управител на област Монтана и заповед № РД 15-287 от 03.06.2009г. на Кмета на Община Берковица с площ 3 274, 19 кв.м., при съседи: 1. 209.73 овощна градина на Малвина Павлова Петрова и др.; 2. 209.334 полски път на Община Берковица; 3. 209.283 изоставена нива на н-ци на Петър Зарков Петров; 4. 209.334 полски път на Община Берковица; 5. 209.325 улица на Община Берковица; 6. 209.343 използ. Ливада на Д. Йорданов Тошев и др.; 7. 209.281 използв. ливада на н-ци на Петър Зарков Петров, по скица № 221 от 07.07.2009г. на техническа служба при Община Берковица, на стойност 295 лв.

ОСЪЖДА съделителите С.Б.Я., Б.К.Я., Е.К.Я. и Д.К.Я. да ЗАПЛАТЯТ в полза на държавата по сметка на ВСС по 50 (петдесет) лева държавна такса всеки за извършване на делбата, както и по 5 (пет) лева за всеки служебно издаден изпълнителен лист.

 

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд - Монтана в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

Преписи от влязлото в сила решение да се издават на страните след като установят, че е платен данъкът по глава втора от Закона за местните данъци и такси.

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: