Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Берковица, 13.07.2009 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Берковски районен съд, І състав в закрито заседание на тринадесети юли през две хиляди и девета година в състав:

                                                             

                                                                      Председател: К.Т.

 

като разгледа докладваното от съдия Т. *** по описа за 2008 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е за поправка на очевидна фактическа грешка с правно основание чл.247, ал.1 от ГПК.

С решение от 2.04.2009г. по гр.д. № 310/2008г. БРС е признал за установено по отношение на Община Вършец правото на собственост на Георги Миронов Т., бивш жител ***, починал на 09.06.1986г., към момента на внасянето в ТКЗС на следния земеделски имот: ¼ (една четвърт) идеална част от ливада в землището на гр.Вършец в местността “Старата ливада” с площ от 14 дка, при съседи: Марин С., Марин Г. Гърков, стара река, Крало Н. и наследници на Николчо Гуцин, съставляващ проектен имот № 040320 в землището на гр.Вършец, отразен в скица-проект № ФО2230/02.02.2007г. по предявения от Г.Г.И., Г.М. Йорданова, П.М.М. и И.И. ***, установителен иск с правно основание чл. 14, ал.4 от ЗСПЗЗ. За останалата част от правото на собственост върху имота до пълния размер, съдът е приел в мотивите, че искът е недоказан и следва да се отхвърли като неоснователен, но е пропуснал да постанови отхвърлителен диспозитив.

На страните са изпратени съобщения и в срока за отговор по чл.247, ал.2 от ГПК не са представили отговор.

Съдът намира, че следва да се поправи констатираната в решението по делото очевидна фактическа грешка по реда на настоящето производство, като се произнесе с отхвърлителен диспозитив по отношение на останалата част от правото на собственост върху процесния имот до пълния размер, поради което

 

Р   Е   Ш   И:

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в решението от 2.04.2009г. по гр. дело № 310/2008 г. по описа на БРС, като на л.8, ред 3 (в диспозитива) след израза „чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ” добавя „като ОТХВЪРЛЯ иска за останалата част от правото на собственост върху имота до пълния размер, като неоснователен”.

 

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд – Монтана в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

След влизане в сила на решението делото да се изпрати на Окръжен съд – Монтана за произнасяне по жалбата на Г.И., Г. Йорданова, П.М. и И.М..

           

                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: