Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Берковица, 26.01.2009 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Районен съд- Берковица, V състав в публично заседание на двадесет и първи януари през две хиляди и девета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: П.С.

 

при участието на секретаря П. И. като разгледа докладваното от съдия С. ***. No 379 по описа на съда за 2008 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по молба за развод с правно основание чл. 100 от СК, подадена от Е.Б. Кръстве и М.М.К..

          Молителите искат да бъде постановено решение, с което бракът им да бъде прекратен поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод, като бъде утвърдено постигнатото между тях споразумение по чл. 101 от СК относно последиците от развода.

Дирекция “Социално подпомагане”, Община Берковица, в депозирано писмено становище изразява мнение, че постигнатото между страните споразумение в максимална степен защитава интересите на детето, поради което следва да бъде утвърдено.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, обсъди доводите на молителите и постигнатото споразумение между тях, намира за установено от фактическа  и правна страна следното:

          От представеното по делото заверено копие на Удостоверение за граждански брак серия УС-0, No 254519, издадено от Общ. Берковица, се установява, че молителите са встъпили в брак на 14.12.2001 г., за което е съставен Акт за граждански брак No 57/14.12.2001 г.

От заверено копие от Удостоверение за раждане серия ПМ-0, No 150010, издадено от Общ. Берковица, е видно, че от брака си молителите имат малолетно дете- Марина Емилова К., родено на 29.04.2002 г.

От сключването на брака са изминали повече от три години, което прави допустимо прекратяването му по взаимно съгласие с оглед особеното изискване на чл. 100, ал. 2 от СК.

          Последователно, сериозно и непоколебимо- в молбата си за развод и в съдебно заседание съпрузите заявяват желание бракът им да бъде прекратен по реда на чл. 100 от СК.

          С оглед заявената по категоричен начин обща воля на съпрузите, съдът намира, че са налице условията за прекратяването на брака им по взаимно съгласие.

          Представеното по делото споразумение урежда по изчерпателен начин личните и имуществени отношения между молителите по повод прекратяването на брака им, както и тези във връзка с упражняване на родителските права и издръжката на роденото от брака дете. Споразумението не противоречи на закона и морала, поради което съдът следва да го утвърди. По въпросите, свързани с родителските права спрямо детето, ДСП- Община Берковица е дала изрично становище, че споразумението в максимална степен защитава правата и интересите на детето.

Съгласно чл. 6, т. 3 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, окончателната държавна такса при допускане развод по взаимно съгласие е до 40 лв. Съдът определя окончателната държавна такса за настоящото производство в размер на 40 лв., от които 25 лв. са внесени при завеждане на молбата, поради което страните следва да внесат до така определения размер допълнително сумата от 15 лв. или по 7.50 за всеки от тях. Е.К. следва да бъде осъдена да заплати и държавна такса върху присъдената издръжка за детето в размер на 21.60 лв.

          Водим от гореизложеното, съдът

 

 

Р     Е     Ш     И   :

 

 

          ПРЕКРАТЯВА БРАКА, сключен на 14.12.2001 г. с Акт за граждански брак No 57/14.12.2001 г. на Община Берковица, между Е.Б.К.- ЕГН ********** и М.М.К.- ЕГН **********, поради СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение по чл. 101, ал. 1 от СК, както следва:

1. Упражняването на родителските права спрямо роденото от брака дете Марина Емилова К., родена на 25.04.2002 г. в гр. Берковица, с ЕГН **********, се предоставя на майката М.М.К., като бащата Е.Б.К. ще заплаща месечна издръжка на малолетното дете в размер на 30.00 лв. /тридесет лева/ чрез неговата майка и законен представител М.М.К., до настъпване на законни предпоставки за нейното изменение или прекратяване.

2. Бащата Е.Б.К. ще има право на лични контакти с детето всяка втора и четвърта неделя от месеца от 8.00 до 20.00 часа, както и един месец през лятото, който не съвпада с отпуска на майката.

3. Страните нямат претенции за издръжка един към друг.

4. След прекратяване на брака съпругата ще продължи да носи брачното си фамилно име- К..

5. Семейното жилище, находящо се в гр. Берковица, ул. Христо Ботев No 5, се предоставя за ползване на съпруга Е.Б.К., тъй като същото е собственост на неговите родители.

6. Страните нямат недвижими имоти или движими вещи на знбачима стойност, които да са придобити по време на брака.

7. Страните нямат взаимни претенции към фирмите и дяловете в търговските дружества, които притежава всеки от тях.

8. Страните нямат взаимни претенции към притежаваните от тях банкови сметки.

9. Движимите вещи- вещи за лична употреба, страните са поделили извънсъдебно и нямат взаимни претенции от имуществен характер.

10. Разноските по делото се поемат от всяка от страните по равно.

 

ОСЪЖДА Е.Б.К.,***, с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ВСС държавна такса върху дължимата издръжка в размер на 21.60 лв. /двадесет и един лева и шестдесет стотинки/, както и 5 лв. /пет лева/ в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА Е.Б.К.,***, с ЕГН ********** и М.М.К.,***, с ЕГН ********** да заплатят в полза на държавата по сметка на ВСС държавна такса в размер на 7.50 лв. /седем лева и петдесет стотинки/ за всеки от тях за разликата между първоначално внесената и окончателно определената държавна такса по молбата за развод, както и  по 5 лв. /пет лева/ в случай  на служебно издаване на изпълнителен лист.

          Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                            

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: