Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Берковица, 29.01.2009 г.

 

В  ИМЕТО НА  НАРОДА

 

Берковски районен съд, І състав в публичното заседание на двадесети януари през две хиляди и девета година в състав:                               

                                                                                 

                                                                           Председател:  К.Т.

 

при секретаря П. И., като разгледа докладваното от съдия Т. *** по описа за 2008 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по обективно кумулативно съединени искове за обезщетение за неизпълнен договор с правно основание чл. 79, ал. 1 от ЗЗД, във връзка с чл. 266 от ЗЗД и за обезщетение за забава по чл.86 ЗЗД.

В исковата си молба ищците Областна дирекция на МВР – Монтана (като правоприемници на РДВР-Монтана) твърдят, че по силата на сключен договор за охрана със сигнално-охранителна техника и полицейски сили № 19513/28.08.2005 г. с ответника “ЕЙ ПИ” ЕООД, гр.Берковица, представлявано от собственика Е.Д.И., са изпълнявали добросъвестно задълженията си по охрана на обекта на търговеца – обект № 050 В, хранителен магазин в гр. Берковица, ул.”Хризантема” № 2А. Поддържат, че съгласно договора, ответникът като възложител се е задължил да им заплаща като изпълнители цената на извършената услуга за охрана в размер 36 лв. месечно с включен ДДС като плащането е трябвало да стане до 5-то число на текущия месец. Твърдят, че са охранявали обекта от 29.07.2005г. до 31.08.2006г. като за 2005 г. ответника е останал задължен с 219, 60 лева, а за периода 01.01. – 31.08.2006г. - с 288 лева, или общо със сумата 507, 60 лв., като въпреки писмените покани, сумата не е издължена. Поддържат, че от датата на прекратяване на договора ответникът е в забава и за периода до предявяване на иска същия следва да им заплати и обезщетение за забавено изпълнение в размер 100 лева. Молят съда, като установи изложеното, да осъди ответника да им заплати останалата неплатена сума за охрана на обекта по договора в размер 219, 60 лева за 2005г. и 288 лв. за периода - 01.01. – 31.08.2006г., ведно със законната лихва върху тази главница от предявяване на иска до окончателното й изплащане, сумата 100 лева, представляваща обезщетение за забава върху посочената по-горе главница от падежа на всяко от вземанията до предявяване на иска, както и направените по делото разноски, а така също и юрисконсултско възнаграждение.

Ответникът “ЕЙ ПИ” ЕООД, гр.Берковица, представляван от собственика Е.Д.И., редовно известен при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК, в срока за отговор на исковата молба не взема становище по исковете, не прави възражения, не посочва и не представя доказателства и не е поискал събирането на такива. Редовно призован за участие в съдебно заседание, не се явява, не взима становище по предявените искове и не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства, намери за установено от фактическа и правна страна, следното:

По молба от 29.07.2005г. на “ЕЙ ПИ” ЕООД, гр.Берковица, представляван от управителя Е.Д.И., е сключен договор за охрана със сигнално-охранителна техника и полицейски сили № 19513/28.08.2005 г. между РДВР-Монтана, чиито правоприемници са Областна дирекция на МВР – Монтана, и ответното дружество за охрана на обекта на търговеца – обект № 050 В, хранителен магазин в гр. Берковица, ул.”Хризантема” № 2А. Съгласно чл.23 от договора ответникът като възложител се е задължил да заплаща на ищците като изпълнители цената на извършената услуга за охрана в размер 36 лв. месечно с включен ДДС, като плащането е трябвало да стане до 5-то число на текущия месец. Страните са уговорили при забава на дължимите плащания възложителят да заплаща на изпълнителя неустойка в размер на законната лихва, изчислена за всеки просрочен ден. Договорът е влязъл в сила на 29.07.2005г. и първоначално е сключен за срок до 31.12.2005г., който срок е продължил и през следващата 2006г. по силата на чл.33 от договора. От показанията на свидетеля И.Д. – техник в сектор СОТ в ОДП-Монтана, които съда кредитира като непосредствени, пълни, обективни и непротиворечиви, се установи по безспорен и категоричен начин, че в средата на 2005г. в обекта на ответника е монтирана СОТ и обекта е охраняван до месец август 2006г., когато търговеца е напуснал магазина. През целия този период техниката е работила и е осъществявана охрана на обекта. Свидетелят лично е напомнял на ответника, че дължи плащане за услугата и му е връчвал съобщенията с дължимите суми. От заключението на вещото лице П.В. по назначената съдебно-икономическа експертиза, което съда приема изцяло като обективно, професионално и пълно, се установи, че за 2005 г. ответника е останал задължен с 219, 60 лева, а за периода 01.01. – 31.08.2006г. - с 288 лева, или общо със сумата 507, 60 лв. Съгласно заключението за периода до предявяване на иска ответника дължи и обезщетение за забавено изпълнение в размер 195, 87 лева. До ответното дружество ищците са изпратили и писмена покана, но няма данни същата да е получена от адресата. По делото не се представиха доказателства от ответника за издължаване на сумата.

Въз основа на приетите факти по делото, от правна страна, съдът намира за обосновани следните изводи:

В съдебно заседание процесуалния представител на ищците е поискал постановяване на неприсъствено решение срещу ответника. Съдът намира, че са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника по предявените искове – с определението от 8.12.2008г. на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание; исковете са вероятно основателни с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства.

Ответното дружество не е изпълнило задълженията си по договора за охрана, поради което следва да заплати на ищците обезщетение за неизпълнен договор в размер 507, 60 лв., ведно със законоустановената лихва върху същото от 23.10.2008 г. до окончателното изплащане на сумата. По отношение иска за мораторна лихва по 86 от ЗЗД от падежа на задължението до предявяване на иска, ищците не направиха и съответно не беше допуснато от съда увеличение на иска, поради което същия следва да бъде уважен до предявения размер от 100 лева, а не в размера посочен от експертизата.

С оглед изхода на делото ответника следва да бъде осъден да заплати на ищците направените по делото разноски в размер 50 лв. държавна такса, 50 лева възнаграждение на вещото лице и юрисконсултско възнаграждение на основание чл.78, ал.8 от ГПК в размер 100 лева или общо 200 лева.

Съдът намира също така, с оглед изхода на делото, че ответника следва да заплати в полза на държавата по бюджета на съдебната власт дължимата от ищцовата страна държавна такса за кумулативно съединения иск по чл.86 ЗЗД върху цената на иска в размер 50 лева, съгласно чл.72, ал.1 ГПК и чл.1 от Тарифа за ДТКСС по ГПК на МС от 27.02.2008г.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОСЪЖДА “ЕЙ ПИ” ЕООД, рег. по ф.д. № 146/2005 г. на МОС, със седалище и адрес на управление гр. Берковица, ул.“Райко Даскалов” № 24, представляван от собственика Е.Д.И. с ЕГН ********** ***, да ЗАПЛАТИ на Областна дирекция на МВР – Монтана, представлявана от Директора Светли Стефанов Петков с адрес гр. Монтана, ул. “Александър Стамболийски” № 2, сумата 507,60 лева (петстотин и седем лева и 60 ст.), представляваща обезщетение за неизпълнен договор за охрана със сигнално-охранителна техника и полицейски сили № 19513/28.08.2005 г., ведно със законоустановената лихва върху тази сума от 23.10.2008 г. до окончателното издължаване; обезщетение за забава върху горната главница от падежа до предявяване на иска в размер 100 (сто) лева, както и направените по делото разноски в размер 200 (двеста) лева.

  ОСЪЖДА “ЕЙ ПИ” ЕООД, рег. по ф.д. № 146/2005 г. на МОС, със седалище и адрес на управление гр. Берковица, ул.“Райко Даскалов” № 24, представляван от собственика Е.Д.И. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по бюджета на съдебната власт държавна такса в размер 50 (петдесет) лева, както и 5 (пет) лева в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

 

Решението не подлежи на обжалване.

         

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: