МОТИВИ:                                                                 НОХД 495 /2008 Г.

 

      Подсъдимият В.П.В. - роден на 28.07.1990г.,в гр.Монтана , живее в  гр.Вършец,кв.Изток,ул.”Пета” №42 ,българин ,български гражданин ,неженен , неосъждан ,неграмотен,безработен ,с ЕГН :  **********  / в настоящия момент в Затвора гр.София /  е обвинен в това ,че за периода от 08.07. до 14.07.2008год. ,както и на 15.07.2008год. в гр.Вършец като непълнолетен,но след като е разбирал свойството и значението на деянието и е бил в състояние да ръководи постъпките си,при условията на продължавано престъпление и след предварителен сговор с непълнолетния М.Г.К. ***  отнел от владението на А.К.Д. *** от къщата му на ул.”Трети март” №3 пари в размер на 320,00лв. без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои,като случаят е немаловажен,както и след предварителен сговор с Н.С.Т. *** и чрез разрушаване на прегради ,здраво направени за защита на имот като демонтирал мрежа на прозорец, отнел от владението на А.К.Д. *** от къщата му на ул.”Трети март” №3 движими вещи : хамбургски салам 1,5кг,наденица 1,5кг.,вино 2л. и уиски 1л., всичко на обща стойност 28,10 лв.,без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои като случаят е немаловажен – престъпление по чл. 195 , ал.1, т. 3,пр.І и т.5  във вр. с чл. 194, ал.1 , във вр, с чл. 26,ал.1 , и чл. 63 , ал.1, т. 3  от НК 

             Подсъдимият М.Г.К. - роден на 23.07.1990г.,в гр.Берковица , живее в  гр.Вършец,кв.Изток,ул.”Четвърта” №28 ,българин ,български гражданин ,неженен , осъждан ,неграмотен,безработен ,с ЕГН :  **********  е обвинен  това ,че за периода от 08.07. до 14.07.2008год.  в гр.Вършец като непълнолетен,но след като е разбирал свойството и значението на деянието и е бил в състояние да ръководи постъпките си и след предварителен сговор с непълнолетния В.П.В. ***  отнел от владението на А.К.Д. *** от къщата му на ул.”Трети март” №3 пари в размер на 320,00лв. без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои,като случаят е немаловажен и деянието е извършено повторно,поради което и на основание чл.195,ал.1,т.5 и 7 във връзка с ч.194 ал.1,чл.28,ал.1 и чл.63 ал.1 т.3 от НК

          Подсъдимият Н.С.Т. - роден на 18.09.1985г.,в гр.Кюстендил , живее в  гр.Вършец,кв.Изток,ул.”Пета” №31 ,българин ,български гражданин ,неженен , осъждан ,неграмотен,безработен ,с ЕГН :  ********** *** / е обвинен в това ,че на 15.07.2008год. в гр.Вършец  след предварителен сговор с непълнолетния В.П.В. ***  и чрез разрушаване на прегради ,здраво направени за защита на имот като демонтирал мрежа на прозорец, отнел от владението на А.К.Д. *** от къщата му на ул.”Трети март” №3 движими вещи : хамбургски салам 1,5кг,наденица 1,5кг.,вино 2л. и уиски 1л., всичко на обща стойност 28,10 лв.,без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои като случаят е немаловажен и деянието извършил при условията на повторност ,поради което и на основание чл. 195 , ал.1, т. 3,пр.І , т.5 и т.7   във вр. с чл. 194, ал.1 , във вр, с чл. 28,ал.1    от НК

 

          Прокурорът поддържа обвинението във вида, в който е предявено.

          В съдебно заседание подсъдимите се явяват лично и с назначения им на досъдебното производство служебен  защитник- адв.К. от МАК.         Производството се разви при условията и по реда на чл.370 ал.1 и сл. от НПК-съкратено съдебно следствие,предшествано от предварително изслушване  на страните по направено искане от подсъдимите съгласно разпоредбата на чл.370 ал.1 от НПК.

        При условията на чл.371 т.2 от НПК подсъдимите признаха изцяло фактите ,изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и дадоха съгласие да не се събират доказателства за тези факти.Защитника на подсъдимите в хода на съдебната прения моли наказанието да бъде определено към минимума и при условията на чл.55 от НК съгласно разпоредбата на чл.373 ал.2 от НПК.

          Доказателствата по делото са писмени и гласни.На основание чл.373 ал.1 във връзка с чл.283 от НПК съдът прие,прочете и огласи,без да извършва разпит на подсъдимия и свидетелите.

          Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и логическо единство, както и във връзка с доводите и становищата на страните, приема за установено следното:

         Подсъдимият М.Г.К. е роден на 23.07.1990година в гр.Берковица .живее в гр.Вършец,кв.”Изток”.С влязла в законна сила присъда на 31.03.2007год. по НОХД №43/2007год. на БРС за умишлено престъпление от общ характер-кражба на чуждо движимо имущество е осъден на “обществено порицание”.

        Подсъдимият В.П.В. е роден на 28.07.1990г. в гр.Монтана.Живее в гр.Вършец,кв.”Изток”.Към момента на деянието не е осъждан.

        Подсъдимият Н.с.Т. е роден на 18.09.1985год. в гр.Кюстендил.Живее в гр.Вършец,в настоящия момент се намира в Затвора гр.София.Към момента на деянието е осъждан с три присъди за умишлени престъпления от общ характер- кражби на чуждо недвижимо имущество  на лишаване от свобода,изпълнението на което е отложено на основание чл.66 ал.1 от НК..

          Тримата подсъдими се познават добре. Един ден в периода от 08.07.2008год. до 14.07.2008год. двамата подсъдими В.П. и М.К. се разхождали безцелно из града.Подс.П. предложил да отидат до къщата на “Гелето”,когото познавал и виждал да минава с овцете.Свид.А.К.Д. *** и притежава къща ,находяща се вна ул.”Трети март” №3,в която живее сам.Когато излиза свид.Д. винаги заключвал вратите ,включително и вратата към втория етаж на къщата.Двамата подсъдими прескочили и минали над гаража,вратата на който била заключена и влезли в двора.Подс.к. намерил ключа за къщата под изтривалката пред вратата на къщата.Отключили и влезли в къщата,тъй като знаели ,че свид.Д. живее сам в къщата и по цял ден е навън с овцете.Необезпокоявани от никого,двамата подсъдими намерили в една от стаите дамско портмоне,в което имало 320,00лева на банкноти по 20,00лв.,превързани с ластик.Взели парите ,а портмонето върнали на място.Излезли от къщата,заключили,а ключа от къщата оставили на мястото му под изтривалката.Парите разделили помежду си.

    Три дни по-късно подс.П. се срещнал с подс.Н.Т.,с когото са приятели.Подс.П. отново предложил двамата да отидат до къщата на “Гелето”,за да откраднат нещо.Отишли до там,но не намерили ключа от къщата на обичайното му място под изтривалката.Затова решили да влязат по друг начин.Откачили мрежата от прозореца на банята и през него влезли в къщата.Подс.П. тръгнал по стаите да търси пари,но не намерил.Подс.Т. взел от хладилника салам “Хамбургски”- 1,500кг, 2л. вино и 1л. уиски и двамата по същия път излезли от къщата.Отишли на една поляна до реката и там изпили и изяли всичко,след което се разделили.

       По делото е назначена и изпълнена оценъчна експертиза .От заключението на вещото лице е видно ,че стойността на отнетите вещи е в размер на 28,10лв.,към момента на деянието.

        По делото е изготвена и дактилоскопна експертиза,видно от която е,че дактилоскопна следа,която е намерена от вътрешната страна на прозореца на банята е оставена от показалеца на дясната ръка на подс.В.П..

         От изложената фактическа обстановка е видно ,че с деянието подсъдимите са осъществили състава на чл. 195, ал.1, т. 3 и 5 във вр. с чл. 194, ал.1 от НК   , чл.26 ал.1 и чл.63 ал.1 т.3  от НК- за подс. Василевв ,  за подс.К. - чл. 195 ал.1 ,т .3,5 и 7  във   вр. с чл. 194, ал.1,чл.28 ал.1 и чл.63 ал.1 т.3 НК и за подс.Т.- чл.195 ,ал.1,т.3 предл.І,т.5 и т.7 във връзка с чл.194 ал.1 и чл.28 ал.1 от НК.    

       Предвид на изложените съображение и предвид обстоятелството,че производството по делото се разви при условията и по реда на чл.370 и сл. от НПК,като подсъдимите и техния защитник  при условията на чл.371 т.2 от НПК са признали изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и са се съгласили да не се събират доказателства за тези факти,съдът прие,че именно подсъдимите са извършили описаното по-горе инкриминирано деяние.

          От субективна страна деянието е извършено от подсъдимите при условията на  пряк умисъл,тъй като са съзнавали обществено опасния му характер,предвиждали са обществено опасните му последици и са искали и целяли тяхното настъпване.

          Мотив за извършване на престъплението – стремеж към лично облагодетелстване по неправомерен начин. Причини за извършване на престъплението – ниско правно съзнание и пренебрежително отношение към установения обществен порядък.

        Съдът определи на подсъдимите К. и В. наказание при условията на чл.55 ал.1 т.2 б”Б” от НК  съгласно разпоредбата на чл.373 ал.2 от НПК и им наложи наказание ПРОБАЦИЯ съответно с пробационни мерки „задължителна регистрация по настоящ адрес”-за срок от 7 месеца, „задължителни периодични срещи с пробационен служител”-за срок от 7 месеца и „130 часа безвъзмезден труд в полза на обществото “ в рамките на една година  в замяна на предвиденото наказание  лишаване от свобода а на подс.Т.- при условията на чл.55,ал.1,т.1 от НК  и му наложи наказание лишаване от свобода в размер на 5 месеца.На основание чл.25 ал.1 във връзка с чл.23 ал.1 от НК съдът определи общо наказание до размера на най-тежкото от тях между така наложеното наказание и наказанието в размер на 4 месеца ,наложено с присъда по НОХД 229/08год. на БРС,в сила на 03.10.2008год.,а именно 5 /пет / месеца,което да се изтърпи ефективно при първоначален “общ” режим. .

       При определяне на вида и размера на наказанието съдът съобрази всички обстоятелства с правно значение за неговото индивидуализиране.

        С така наложеното по вид и размер наказание съдът счита, че ще могат да се постигнат целите и задачите на личната и генералната превенция, а наказанието да въздейства поправително, предупредително и възпитателно по отношение на тези подсъдими и по отношение на останалите граждани.

          При този изход на делото  съдът осъди подсъдимите   със снета по делото самоличност и ЕГН  да заплатят по сметка на ВСС-София сумата от 115лв. разноски по делото, както и 5 /пет/ лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

          Водим от гореизложените мотиви съдът постанови присъдата си.

                                                                

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: