Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 11.02.2009г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 10 февруари.....……..………….……………………………….

през две хиляди и девета година….......……….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Ц.

                                                    

при секретаря К.А.…….….……..………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…..като разгледа докладваното от

съдията Ц...…………………..…..….......……...АН дело 32 по описа

за 2009г…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление 37А / 27.08.2008г. на Началника на РУ на МВР гр. Берковица на П.С.А. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 350 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 месеца на основание чл.174 ал.1 от ЗДвП, като на основание чл.157 ал.3 от ЗДвП и Наредба Із-1959/2007г. на МВР са отнети 10 контролни точки.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал П.А., който обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се измени атакуваното наказателно постановление, като се намали размера на наложеното наказание лишаване от право да управлява МПС. В съдебно заседание пълномощникът му доразвива доводите изложени в жалбата.

          Въззиваемата страна не изпраща свой процесуален представител и не взема становище по жалбата.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото доказателства, доводите на пълномощника на жалбоподателя и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява ОСНОВАТЕЛНА.

          С Наказателно постановление 37А / 27.08.2008г. на Началника на РУ на МВР гр. Берковица на П.С.А. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 350 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 месеца на основание чл.174 ал.1 от ЗДвП, като на основание чл.157 ал.3 от ЗДвП и Наредба Із-1959/2007г. на МВР са отнети 10 контролни точки, за това, че на 27.07.2008г. около 01.30 часа в град Берковица в парк “Пашината” управлява лек автомобил “Фолксваген Пасат” с ДКН М 39 66 АР, след употреба на алкохол над 0.5%о, а именно 1.07%о установено с техническо средство “Алкомер 931”, тариран и годен за работа до м.11.2008г. Издаден талон за медицинско изследване. С деянието си виновно е нарушил чл.5 ал.2 т.3 от ЗДвП.

          Безспорно установено е от доказателствата по делото, а не се спори и между страните, че при извършена проверка на 27.07.2008г. на жалбоподателя е констатирано управление на МПС след употреба на алкохол над 0.50%о, а именно 1.07%о.

          Спорното по делото е на жалбоподателя правилно е определен размера на наложеното наказание.

При извършената служебна проверка за законосъобразност на атакуваното НП съдът не установи да са налице нарушения на процесуалните правила, които да са ограничили правото на защита на наказания, както и да са със самостоятелно отменително основание. Съдът не установи да са налице и нарушения на материалния закон.

Предвид гореизложеното съдът намира, че описаното деяние в съставеният против жалбоподателя акт съдържа всички обективни и субективни признаци на административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН и осъществяват както от субективна така и от обективна страна  състав на административно нарушение, за което жалбоподателя основателно е бил санкциониран. Ето защо съдът намира, че А. е извършил посоченото административно нарушение.

          По разбиране на настоящият съдебен състав фактическите обстоятелства свързани с настоящият случай не указват на маловажност по смисъла на чл.28 от ЗАНН, особено като се има предвид характера на този вид администратино нарушение.

          Предвид гореизложеното правилно наказващият орган е санкционирал жалбоподателя. Но при определяне размера на наказанието административнонаказващият е следвало да има предвид целите на

наказанието определени в чл.12 от ЗАНН, както и изискванията на чл.27 от ЗАНН - да отчита тежестта на конкретното нарушение, , подбудите за неговото извършване и други смекчаващи или отегчаващи обстоятелства и имотното състояние на нарушителя, а също и обществената опастност на този вид административно нарушение.

Административното наказание се определя за всеки конкретен случай в рамките на посочените в правната нарма размери, съобразени с извършеното от нарушителя деяние. Това означава всяко наказание да бъде конкретно определено и съобразено с отделния нарушител, с неговата вина и различните смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, довели до извършване на нарушението. Безспорно е установено от доказателствата по делото, че наказаният е извършил виновно действие, което по смисъла на чл.6 от ЗАНН е административно нарушение, но при определяне на наказанието не е отчел смекчаващите вината обстоятелства, а именно че не е наказван административно досега за административни нарушения, признанието на вината и критичното отношение към извършеното. Единственото отегчаващо вината обстоятелство се явява високата степен на концентрация на употребеното количество алкохол – 1.07%о, при допустимо за разглеждане по административен ред до 1.2%о. Съдът намира, че така определеното наказание е завишено, като едно наказание граничещо към средния размер би изпълнило целите на наказанието - да предупреди и превъзпита нарушителя към спазване на установеният правен ред и да въздейства възпитателно и предупредително върху останалите граждани така както визира чл.12 от ЗАНН.

Предвид изложеното съдът намира, че жалбата е основателна в частта, в която е наложено административно наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 месеца на основание чл.174 ал.1 от ЗДвП, поради което наказанието се явява твърде завишено и следва да бъде намалено на лишаване от права за срок от 7 месеца, а в останалата част НП да се потвърди, като законосъобразно.

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд - Берковица

    

 

Р  Е  Ш  И  :

 

 ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление 37А / 27.08.2008г. на Началника на РУ на МВР гр. Берковица, в ЧАСТТА, с която на П.С.А. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 месеца на основание чл.174 ал.1 от ЗДвП, като НАМАЛЯВА същото в размер на 7 месеца лишаване от право да управлява МПС, а в останалата част ПОТВЪРЖДАВА досежно наказанието глоба в размер на 350 лева наложено на основание чл.174 ал.1 от ЗДвП, както и отнемане на 10 контролни точки на основание чл.157 ал.3 от ЗДвП и Наредба Із-1959/2007г. на МВР.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред АС-Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: