Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 16.02.2009г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 10 февруари…...……..………….……………………………….

през две хиляди и девета година….......……….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Ц.

                                                    

при секретаря К.А.…….….……..………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…..като разгледа докладваното от

съдията Ц...………………………..…….............АН дело 29 по описа

за 2009г…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление 1030 /29.09.2008г. на Началника на РУ на МВР град Берковица на Е.Л.С. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 150лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец на основание чл.182 ал.1 т.4  от ЗДвП, както и са отнети 7 контролни точки на основание чл.4 ал.1 т.23 от Наредба № Із-1959/27.12.2007г. на МВР.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал Е.Л.С. ***, който обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно.

          Въззиваемата страна не изпраща свой процесуален представител и не взема становище по жалбата.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на жалбоподателя посочени в жалбата, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява НЕОСНОВАТЕЛНА.

         Наказателното постановление е издадено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ от 23.09.2008г, с който се констатира, че на датата на издаването на акта около 19.40 часа в град Берковица по ул.”Х.П.Илиев” управлявал лек автомобил “Нисан съни” с ДКН М 66 36АР със скорост 84 км/ч при ограничение 50 км/ч за населено място. Скоростта установена и показана на водача с апарат ТР-4Д № 258, тариран и годен за работа до месец април 2009г, с което деяние виновно е нарушил чл.21 ал.1 от ЗДвП.

          Жалбоподателят не оспорва констатациите посочени в акта за установяване на административно нарушение и атакуваното наказателно постановление. Навежда доводи, че е имал уважителна причина за това, тъй като в конкретния случай е транспортирал болно дете.

          Съдът намира, че направеното възражение е неоснователно и като такова следва да се остави без уважение. Нормата на чл.21 ал.1 от ЗДвП е императивна и не допуска изключения от какъвто и да е характер. Нещо повече, в конкретният случай жалбоподателят е управлявал МПС със скорост 84 км/ч при допустима скорост 50 км/ч и в конкретният случай не може да се приеме маловажен случай. Ако случаят е бил толкова спешен, за каквото се навеждат доводи, то е следвало жалбоподателя да потърси специализирана помощ и транспорт.

          При извършената цялостна проверка за законосъобразност на атакуваното наказателно постановление съдът не установи в хода на производството да са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да са ограничили правото на защита на наказания. Съдът не установи да са налице и нарушения на материалния закон.

          От разпита на св.Г.Ч.В. се установява по несъмнен начин фактическата обстановка сочена в АУАН и атакуваното НП, поради което съдът в решението си не я и преповтаря. По същество тя не се оспорва и от наказания. Съдът изцяло кредитира показанията на свидетеля, като обективни, безпристрастни и логически последователни, още повече, че същият е предупреден за отговорността по чл.290 от НК и няма индиция за неговата заинтересованост.

          Предвид гореизложеното съдът намира, че описаното деяние в съставеният против жалбоподателя акт съдържа всички обективни и субективни признаци на административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН и осъществяват както от субективна така и от обективна страна  състав на административно нарушение по ЗДвП, за което жалбоподателя основателно е бил санкциониран. Ето защо съдът намира, че С. е извършил посоченото административно нарушение.

По разбиране на настоящият съдебен състав фактическите обстоятелства свързани с настоящият случай не указват на маловажност по смисъла на чл.28 от ЗАНН, особено като се има предвид характера на този вид администратино нарушение.

          Предвид гореизложеното правилно наказващият орган е санкционирал жалбоподателя. При определяне размера на наказанието административнонаказващият е взел предвид целите на наказанието определени в чл.12 от ЗАНН, както и изискванията на чл.27 от ЗАНН-да отчита тежестта на конкретното нарушение, подбудите за неговото извършване и други смекчаващи или отегчаващи обстоятелства и имотното състояние на нарушителя, а също и обществената опастност на този вид административно нарушение, като е наложил съответното наказание.

       Предвид изложеното съдът намира, че жалбата е неоснователна и следва да се остави без уважение, а издаденото НП-да се потвърди, като законосъобразно.

          Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд-Берковица

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1030 /29.09.2008г. на Началника на РУ на МВР град Берковица, с което на Е.Л.С. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 150лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец на основание чл.182 ал.1 т.4  от ЗДвП, както и са отнети 7 контролни точки на основание чл.4 ал.1 т.23 от Наредба № Із-1959/27.12.2007г. на МВР, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред АС-Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

                                                         

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: