Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 20.02.2009Г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 20 февруари      ……..………….……………………………….

през две хиляди и девета година…...……….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ю.  Г.

                                                    

при секретаря С.Г.…….….……..………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…..като разгледа докладваното от

съдията Г...………………………..…………...АН дело 9 по описа

за 2009г…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

 

Съдът е сезиран с жалба против  Наказателно постановление №19 “КЗ” /07.11.2008 г. на Началника на РПУ - Берковица,с което  за нарушение на чл. 259, ал. 1  КЗ  и на основание чл. 315, ал. 1, т. 1  КЗ на жалбоподателя В.К.Р. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лв.

В жалбата се прави искане за отмяна на наказателното постановление като неправилно и незаконосъобразно.

Атакуваното наказателно постановление е издадено против В.К.Р. за това,че на 16.10.2008год. около 17,25часа в гр.Вършец по ул.”Тодорини кукли” управлява лек автомобил “ВАЗ 21011” с ДК № М 3930 АН ,собственост на Вергина Каменова Дикова без застраховка “Гражданска отговорност” за 2008год.,с което виновно е нарушил чл.259 ал.1 от КЗ.

Жалбоподателят В.К.Р. в жалбата си до съда оспорва фактическите констатации в АУАН и НП.  Навежда се довод,че е неправилно ангажирана административнонаказателната му отговорност ,тъй като към момента на проверката същият е имал сключен договор за застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите. Жалбоподателят твърди,че по време на проверката се установило,че не носи със себе си застрахователната полица за сключена застраховка “ГО”, но казал на проверяващите,че има сключен договор . Още на същия ден,след 10 минути  представил ксерокопие от застрахователна полица в РУ на МВР –гр.Вършец.

Видно от приложеното към жалбата  от жалбоподателя Р. заверено ксерокопие на полица №218-9-332-8480977 от 15.10.2008год. на застрахователно дружество “Lev ins е била сключена застраховка “Гражданска отговорност” за автомобила,управляван от жалбоподателя по време на извършената проверка от актосъставителя със срок на действие до 15.10.2009год. Разпитан в хода на съдебното производство актосъставителя Д.Г. заявява,че лично е съставил АУАН. Същият твърди,че жалбоподателят  не е представил полицата за сключена застраховка. Срока на старата застраховка бил изтекъл,а жалбоподателят не представил друга. След известно време представил застрахователна полица ,но свидетелят не обърнал внимание,че е от дата 15.10.2008год. Свид. Н. също потвърди,че след съставянето на АУАН жалбоподателят представил сключен договор за застраховка.

Жалбоподателят,редовно призован  се явява лично, взема становище идентично с изложеното в жалбата и моли да бъде отменено изцяло наказателното постановление или ако са налице предпоставките-да се намали размера на наложената глоба.

Въззиваемата страна РПУ - Берковица - редовно призована за участие в съдебно заседание, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства, наведените в жалбата доводи ,възраженията и изразените становища на страните ,приема за установено следното:

 

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА :

На 16.10.2008 г. около 17,25 часа служители при въззиваемата страна спрели за проверка моторно превозно средство, управлявано от жалбоподателя. Поискали Р. да представи документи и се установило,че водачът не представя полица за сключена застраховка "Гражданска отговорност" за 2008 г. Констатирали ,че водачът е  имал сключен договор за застраховка с изтекъл срок ,но не  представил по време на проверката нова застрахователната полица. Известно време след съставяне на АУАН представил застрахователна полица. Съставен е акт за административно нарушение № 19”КЗ” от 16.10.2008 г., подписан от жалбоподателя без  възражение. Констатираното нарушение е квалифицирано като такова по  КЗ,без да се посочва конкретно коя от разпоредбите. Въз основа на акта, е издадено обжалваното Наказателно постановление №19”КЗ” /07.11.2008 г.,с което на основание чл.315,ал.1,т.1 от КЗ на В.К.Р. е наложено наказание глоба в размер на 400лв от КЗ.

Горната фактическа обстановка се установи от показанията на разпитаните по делото актосъставителя Д.К. и свидетеля Л.Н.,обясненията на жалбоподателя и от събраните писмени доказателства.

Съдът кредитира изцяло показанията на актосъставителя-свид.К. и свидетеля по съставянето на АУАН и констатиране на нарушението Н.,тъй като те са логични и без вътрешни противоречия и се подкрепят от приетите по делото писмени доказателства.

 

ОТ ПРАВНА СТРАНА :

Жалбата е с правно основание чл.59 ,ал.1 от ЗАНН.Същата е допустима ,тъй като е подадена в срока по чл.59 ,ал.2 от ЗАНН и от лице,което има право да обжалва,а разгледана по същество е ОСНОВАТЕЛНА.

      От процесуална страна:

Съдът констатира,че са налице нарушения на процесуалните правила,които да водят до опорочаване на административно-наказателното производство. В АУАН и  НП съществуват пороци,водещи до накърняване правото на защита на жалбоподателя. Нарушението ,което е съществено,се изразява в следното : съществува несъответствие между текстовото описание на нарушението и квалификацията на нарушението. Това несъответствие е довело до ограничаване правото на защита на жалбоподателя да научи точно какво нарушение и по коя законова разпоредба му се вменява във вина,за да организира адекватно защитата си.

От материална страна :

При запознаване с материалите по делото и обсъдените доказателства,съдът намира,че осъщественото от жалбоподателя Р. деяние представлява нарушение,но не това което е посочено от актосъставителя при съставянето на АУАН по  КЗ ,а по чл.100,ал.1,т.3 от ЗДвП.Съгласно тази разпоредба “Водачът на моторно превозно средство е длъжен да носи документ за сключена застраховка “Гражданска отговорност” за моторното превозно средство,което управлява.”Съдът намира,че посочената разпоредба е ясна и тя именно вменява като задължение на водачите на МПС да се НОСИ и ПРЕДСТАВЯ посочената застраховка,сключена за управляваното от тях МПС. Жалбоподателят е санкциониран по чл.315,ал.1 ,т.1 от КЗ ,според който “лице ,което не изпълни задължението си да сключи задължителна застраховка по чл.249,т.1 или 2  или което управлява моторно превозно средство,във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите,се наказва с глоба от 400 до 600лв.-за физическо лице” Административнонаказващият орган е посочил грешен законов текст в акта и НП, съдът намира, че е нарушено изискването на чл. 57, ал. 1, т. 6 от ЗАНН - в съдържанието на наказателното постановление да са посочени законните разпоредби, които са били нарушени виновно.Според съда неправилно е санкциониран Р. по този текст и неправилно деянието е квалифицирано като такова по  КЗ,тъй като видно от доказателствата по делото същият в момента на проверката не е носил полицата за сключена застраховка “Гражданска отговорност,но към датата на извършване на това нарушение е имало сключена застраховка с платена първата дължима вноска .Според съда правилната квалификация на  деянието е по чл.100,ал.1,т.3 от ЗДвП и съответна правилната законова разпоредба,по която би следвало да е наказан жалбоподателя Р. за извършеното от него нарушение е тази по чл.183,ал.1,т.2 от ЗДвП,според която се наказва с глоба 10 лв. водач,който не носи документ за сключена задължителна застраховка “Гражданска отговорност “ на автомобилистите,ако водачът е изпълнил задължението си по чл.100,ал.3 .Именно поради тази причина според настоящия състав неправилно е ангажирана административно-наказателната отговорност на жалбоподателя.

Предвид всичко гореизложено съдът намира,че атакуваното Наказателно постановление №45 “КЗ” от 13.06.2008год. на Началника на РПУ - Берковица, с което за нарушение на чл. 259, ал. 1  КЗ  и на основание чл. 315, ал. 1, т. 1  КЗ на Иван Митков Иванов от гр.Берковица ,ул.”Николаевска” №82 е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лв.,следва да бъде отменено като незаконосъобразно,издадено при съществено нарушение на процесуалните правила.

По горните съображения, на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

                                        Р   Е   Ш   И   :

 

ОТМЕНЯ   Наказателно постановление №19 “КЗ” /07.11.2008 г. на Началника на РПУ - Берковица,с което  за нарушение на чл. 259, ал. 1  КЗ  и на основание чл. 315, ал. 1, т. 1  КЗ на  В.К.Р. *** и ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лв. , като незаконосъобразно.

 

Решението може да се обжалва пред Административен съд - Монтана в 14-дневен срок от съобщението за страните.

 

 

 

 

 

 

                                                      РАЙОНЕН  СЪДИЯ :