Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Берковица, 16.02.2009 г.

 

 

В   ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Берковски районен съд, ІІ състав в публичното заседание на  пети февруари  през две хиляди и девета година в състав:

                                           

                                                                 Председател : Ю.Г.

 

при секретаря К.А., като разгледа докладваното от съдия Г. АНД № 2 по описа за 2009 г., за да се произнесе взе предвид:

 

Производството е по реда на  чл.375-380 НПК.

С постановление от 06.01.2009 г. Районна прокуратура - Берковица предлага уличения за извършено престъпление по чл.206,ал.6 във връзка с ал.1 от  НК  М.Г.М. ***  да бъде освободена от наказателна отговорност на основание чл.78 а НК и й се наложи административно наказание.

Уличената  М.Г.М. на досъдебното производство  се признава за виновна по обвинението, депозирала е подробни обяснения в хода на проведеното разследване .В съдебно заседание  се явява лично.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства, приема за установено следното:

          На 23.07.2007 г. уличената  М.Г.М. посетила офиса на фирма ЕТ”Александра-Филип Каменов” гр.Берковица,за да търси работа.В офиса на фирмата била управителката Елена Петрова,която след като информирала М. ,че в момента има свободно място за продавач-консултант в един от хранителните магазини на фирмата,я изпратила на място да се запознае с работата.Уличената М. още същия ден посетила хранителния магазин на фирмата,който се намирал на улица “Александровска” №17.В магазина по това време работела като продавач-консултант  .Уличената М. започнала работа още същия ден.Двете със свид.Петрова имали достъп до касовия апарат.М. работила 4 дни ,а след това напуснала работа като взела със себе си 407,05лв. от касата.През дните ,в които работила уличената М. в магазина,на свид.Петрова  й направило впечатление,че има разминаване между сумите,отчетени в касовия апарат и сумата,която се намира в наличност. Била направена ревизия на касата,която установила липса на 407,05лв.След разкриване на деянието ,уличената върнала изцяло взетата сума ,което е видно от приложената по делото разписка.

      Горната фактическа обстановка се установява безспорно и категорично от следните доказателствени материали: обясненията на уличената М., дадени в хода на досъдебното производство,  от показанията на разпитаните на досъдебното производство свидетели: Филип Каменов, Елена Митова и Мая Петрова, преценени за нуждите на настоящото производство на основание чл. 378, ал. 2 от НПК, както и от  приложените и приети като писмени доказателства материали от досъдебното производство.

Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите, разпитани в хода на проведеното досъдебно производство, както и обясненията на уличената като обективни, логични, непротиворечиви и съответстващи по между си и на останалите възприети доказателства по отношение на предмета на доказване.

         При така установената безспорна фактическа обстановка, Съдът намира от правна страна, че с деянието си уличената е осъществила обективните и субективни признаци на престъплението по чл. 206 , ал.6 във връзка с ал. 1 от НК, за това че през месец юли 2007 г. в гр.Берковица противозаконно присвоила парична сума в размер на 407,05лв.,собственост на ЕТ “Александра-Филип Каменов”-гр.Берковица,с представител Филип Александров Каменов от гр.Берковица,която сума владеела  .      

От субективна страна деянието е извършено с евентуален умисъл, с целени и настъпили общественоопасни последици. Уличената е съзнавала общественоопасния характер на деянието, предвиждала е и е допускала настъпването на общественоопасните му последици.

Съдът намира, че законосъобразно РП - Берковица е внесла предложение за освобождаване на уличената от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК, тъй като са налице всички кумулативно изискуеми предпоставки на тази норма, а именно - за посоченото по-горе деяние се предвижда наказание лишаване от свобода до три години  , деецът не е осъждан за престъпление от общ характер, спрямо него до този момент не е прилаган този институт,  причинените от деянието щети са възстановени до приключване на съдебното следствие.

 С оглед гореизложеното съдът намира, че на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК уличената следва да бъде освободена от наказателна отговорност и да й се наложи административно наказание на основание чл. 78а от НК глоба към минималния размер, предвиден в закона, а именно от 600 лв., което ще бъде съответно на обстоятелството, че уличеният не работи и не реализира доходи.

        Съдът намира, че няма пречки уличената М.Г.М. да бъде освободена от наказателна отговорност при условията на чл.78 а НК. Същата не е осъждана и не е освобождавана от наказателна отговорност по реда на чл.78А от НК, същата не представлява голяма обществена опасност, за извършеното престъпление се предвижда наказание до три години лишаване от свобода , причинените с деянието имуществени вреди са възстановени и целите на специалната превенция биха се постигнали и с налагане на административно наказание.

Разпоредбата на чл. 78 а НК, към момента на извършване на деянието, предвижда административно наказание глоба от 500 до 5000 лева.

 По мнение на съда, едно наказание глоба в размер от 600 лева, предвид обстоятелството че лицето  работи отскоро и доходите ,които  реализира са минимални , ще съдейства за поправяне и превъзпитание на уличената и ще има възпитателен и предупредителен ефект и спрямо други лица. Също така следва да се прекрати производството, по което е предприето наказателното преследване срещу уличената.

 

Водим от гореизложените мотиви, съдът

 

 

Р    Е    Ш    И :

       

         ПРИЗНАВА   М.Г.М. родена на 27.03.1985год. в гр.София ,българка, българска гражданка, неомъжена,със средно образование, работи, живуща *** и ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че през месец юли 2007 г. в гр.Берковица противозаконно присвоила парична сума в размер на 407,05лв.,собственост на ЕТ “Александра-Филип Каменов”-гр.Берковица,с представител Филип Александров Каменов от гр.Берковица,която сума владеела,като отнетата сума е изцяло възстановена до приключване на разследването по делото-престъпление по чл.206,ал.6 във връзка с ал.1 от  НК  .

ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност М.Г.М. родена на 27.03.1985год. в гр.София ,българка, българска гражданка, неомъжена,със средно образование, работи, живуща *** и ЕГН **********  за налагане на административно наказание по реда на чл.78А от НК.

       НАЛАГА на  М.Г.М. родена на 27.03.1985год. в гр.София ,българка, българска гражданка, неомъжена,със средно образование, работи, живуща *** и ЕГН **********    административно наказание по реда на чл.78А от НК ,ГЛОБА в размер на 600,00/шестстотин/ лева    за това, че през месец юли 2007 г. в гр.Берковица противозаконно присвоила парична сума в размер на 407,05лв.,собственост на ЕТ “Александра-Филип Каменов”-гр.Берковица,с представител Филип Александров Каменов от гр.Берковица,която сума владеела,като отнетата сума е изцяло възстановена до приключване на разследването по делото   -престъпление по чл.206,ал.6 във връзка с ал.1 от  НК  .

ПРЕКРАТЯВА  досъдебно производство  № 64 /2008 г. на РПУ-Берковица.

 

Решението подлежи на обжалване и протестиране  пред Окръжен съд Монтана   в 15 дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: