Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 18.02.2009г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………III състав,.наказателна колегия в публично заседание на 29 януари………………………………………… през две хиляди и девета година……..……........……………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.Ф.

 

при секретаря Св.Г.………………………………и в присъствието на прокурора……………………………..като разгледа докладваното от съдията Ф.……….……………………………АН дело 479  по описа за 2008г……………...……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

        

С Наказателно постановление 47/18.11.2008г. на Началника на Дирекция за национален строителен контрол на В.К.К. *** за нарушение на чл.148 ал.1 от ЗУТ е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000.00 лв. на основание чл.232, ал.2 от ЗУТ.        

Недоволна от така издаденото Наказателно постановление е останала В.К., която обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност. В жалбата навежда доводи за допуснати нарушения на административно – производствени правила, изразяващи се в неизвършване на задълбочена проверка по случая от страна на АНО. В съдебно заседание не ангажира доказателства и доводи, освен изложените аргументи в жалбата.

          Въззиваемата страна, редовно призована за участие в съдебни заседания, не чрез процесуалния си представител  взема становище за законосъобразност на издаденото наказателно постановление, както в процесуален, така и в материалноправен аспект.

        

 Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на жалбоподателя и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима, подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН от заинтересовано лице, а разгледана по същество се явява неоснователна.

         

На В.К.К. е наложено административно наказание  на основание чл.232, ал.2 от ЗУТ за нарушение на чл.148, ал.1 от същия закон  затова, че през месец юни 2008 година е реализирала строеж на баня и тоалетна, пристроени към двуетажна жилищна сграда, находяща се в ПИ 209101 в местността „Сарановец” в землището на град Берковица без да е налице необходимото за това разрешение. Нарушението е констатирано от представители на Общинска администрация – Берковица, след подаден сигнал за нарушението. Последните са съставили АУАН, въз основа на който по – късно е издадено и атакуваното НП. Настоящият съдебен състав намира, че при издаването на последното не са допуснати нарушения на административни правила, които да са съществени и да обуславят неговата отмяна. Главното възражение на жалбоподателката се свежда до това, че имотът е собственост на дъщеря й и следователно тя (К.) не е извършила нарушение по ЗУТ, което да й бъде вменено във вина. От събраните в хода на административното производство обаче доказателства, както и от тези , събрани в хода на съдебното производство, се установи следната фактическа обстановка:

Посоченият в акта и НП поземлен имот действително е собственост на дъщерята на жалбоподателката. В имота обаче живее последната, а дъщеря й се намира извън пределите на страната. К. не отрича обстоятелството, че през м.юни 2008 година в имота е реализиран строеж на пристройка, без да са налице за това необходимите разрешения. Разпитаните в производството свидетели – съседи на имота, установяват по категоричен начин, че единствено жалбоподателката пребивава в имота. Последната непрекъснато е билка там и по време на реализиране на строителните работи.  По разбиране на настоящия състав с действията си жалбоподателката е реализирала състав на административно нарушение. Закона за устройство на територията предписва задължително поведение на лицата, решили да реализират стъроителство, а именно, че е необходимо задължително предварително разрешение. Липсата на предписаното от закона поведение е санкционирано с нормата по чл.232, ал.2 от ЗУТ, която предвижда наказание глоба за лице – участник в строителството, което извършва, разпореди или допусне извършване на незаконно строителство. При индивидуализиране на наказанието АНО е отчел възрастта, имотното състояние на жалбоподателката и е наложил минимално предвиденото в закона наказание. Ето защо, като постановено правилно и законосъобразно, атакуваното НП следва да бъде потвърдено.

         

         

Водим от изложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд-Берковица

 

Р  Е  Ш  И  :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА  47/18.11.2008г. на Началника на Дирекция за национален строителен контрол, с което  на В.К.К. *** с ЕГН ********** за нарушение на чл.148 ал.1 от ЗУТ е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000.00 лв. на основание чл.232, ал.2 от ЗУТ, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.          

 

 

 РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред АС-Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: