МОТИВИ:                                                                     НОХД 162 / 2009г.

 

 

          С обвинителен акт на Районна прокуратура град Берковица подсъдимият П.М.Б. e обвинен в това, че на 04.04.2009г. в град Берковица по ул.”Александровска” с посока на движение към бензиностанция “ОМВ” управлявал лек автомобил “Фолксваген”, модел “Голф” с ДКН СА 40 14 ВС, собственост на П. *** с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 ‰, а именно 2.27 ‰ установено по надлежния ред - престъпление по чл.343б ал.1 от НК.

          Прокурорът поддържа обвинението. Моли съда да наложи на подсъдимия наказание при условията на чл.55 ал.1 т.2 б.Б от НК, както и да наложи наказание на основание чл.343г във връзка с чл.37 т.7 от НК за срок от 18 месеца.

          Подсъдимият Б. се признава за виновен по предявеното му обвинение и дава подробни обяснения. Моли съда да му наложи наказание при условията на чл.55 ал.1 т.2 б.Б от НК.

          Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и логическо единство, както и във връзка с доводите и съображенията на страните, приема за установено следното:

          Подсъдимият П.М.Б. ***. Към настоящият момент живее в село Желява, обл.София. Работи в печатница в град София. Не е осъждан за извършени престъпления от общ характер.  С Решение по НАХД № 6900/2005г. по описа на РС-София, в сила от 14.12.2005г. подсъдимият е освободен от наказателна отговорност по реда на чл.78а ал.1 от НК, като му е наложено административно наказание глоба и лишаване от права за извършено престъпление по чл.343б ал.1 от НК.

          Подсъдимият П.М.Б. е правоспособен водач на МПС. От справка в Сектор “ПП” при ОД на МВР- София се установява, че подсъдимият Б. притежава СУ на МПС и има личен картон – арг.л.9 от БП.

          На 03.04.2009г. за времето от 20.00 часа до 08.00 часа на 04.04.2009г. свидетелите Цветелин Красимиров Иванов и П. Александров Дренярски, като служители на РУ на МВР – Берковица осъществявали контрол на движението по пътищата. Към 03.15 часа на 04.04.2009г. свидетелите спрели за рутинна проверка на ул.”Александровска” в град Берковица лек автомобил “Фолксваген Голф” с ДКН СА 40 14ВС. Автомобила се движел в посока от центъра на града към бензиностанция “ОМВ”. При проверката се установило, че водач на МПС е именно подсъдимия П.М.Б.. Последният бил приканен за изпробване на наличие на алкохол с техническо средство “Алкомер 931” с фабричен № 2243458. То отчело наличие на такъв 2.27‰. Подсъдимият Б. ***. Там свидетелят Георги Лазаров Витанов, като дежурен по КАТ съставил АУАН на подсъдимия Б. и му издал талон за медицинско изследване. Видно от служебна бележка /л. 5 от БП/ подсъдимият Б. *** и не е дал кръв за изследване.

          Гореизложената фактическа обстановка се установява от обясненията на подсъдимия, свидетелските показания на Георги Лазаров Витанов, П. Александров Дренярски и Цветелин Красимиров Иванов, на които съдът дава вяра като обективни, логически последователни, непротиворечиви и безпристрастни. Същата фактическа обстановка намира потвърждение и от събраните и надлежно приобщени към доказателственият материал по делото писмени доказателствени средства.

          При така установената фактическа обстановка и при този разбор на доказателствата съдът намира, че с деянието си подсъдимият П.М.Б. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.343Б ал.1 от НК, като на 04.04.2009г. в град Берковица по ул.”Александровска” с посока на движение към бензиностанция “ОМВ” управлявал лек автомобил “Фолксваген”, модел “Голф” с ДКН СА 40 14 ВС, собственост на П. *** с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 ‰, а именно 2.27 ‰ установено по надлежния ред.

          От субективна страна престъплението е извършено с пряк умисъл - подсъдимият е съзнавал общественоопастният характер на деянието, предвиждал е настъплането на общественоопастните последици и е искал настъпването на тези последици.

          Причини за извършване на престъплението се свеждат до ниско правосъзнание и пренебрежително отношение към установените общозадължителни правила за движение по пътищата.

          Предвид гореизложеното съдът призна подсъдимият П.М.Б. за ВИНОВЕН по предявеното му обвинение.

          Настоящият съдебен състав, като обсъди обстоятелствата, имащи значение за определяне отговорността на подсъдимия, прие за установено:

          Обществената опасност на деянието не е висока.

          Личната обществена опасност на подсъдимия е завишена – не е осъждан за престъпления от ОХ, липсват по делото доказателство за отрицателни характеристични данни.

          Като смекчаващи вината обстоятелства  следва да се отчетат: не високата степен на лична обществена опасност на подсъдимия, признание на вината и критичното отношение към извършеното.

          Отегчаващи вината обстоятелства – административно наказание по реда на чл.78а ал.1 от НК за извършено престъпление по чл.343б ал.1 от НК.

          От направеният по-горе анализ е видно, че безспорно са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства, при наличие на които и най-лекото предвидено в Закона, наказание “лишаване от свобода” се указва несъразмерно тежко. В конкретният случай са налице условията на чл.55 ал.1 т.2 б.Б от НК, съобразно който текст предвиденото наказание “лишаване от свобода” за това престъпление, за което не е предвиден най-нисък предел, следва да бъде заменено с наказание “ПРОБАЦИЯ”. С оглед личността  на подсъдимия и конкретните особености на настоящият случай, съдът намира, че на подсъдимият П.М.Б. следва да бъдат определени следните пробационни мерки съгласно чл.42а ал.1 т.1, т.2 и т.6 от НК: “задължителна регистрация  по настоящ адрес” за срок от десет месеца, “задължителни срещи с пробационен служител” за срок от десет месеца, както и “безвъзмезден труд в полза на обществото” за срок от 150 часа за срок от една година.

          Разпоредбата на чл.343г във вр/ка с чл.37 т.7 от НК е императивна и по отношение на подсъдимият П.Б. следва да бъде наложено наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от една година и осем месеца, считано от влизане в законна сила на присъдата, като приспада времето през което е лишен от това право по административен ред, считано от 04.04.2009г.

          С така наложеното по вид и размер наказание съдът, счита, че ще могат да се постигнат целите и задачите на личната и генералната превенция, а наказанието да въздейства поправително, предупредително и възпитателно по отношение на този подсъдим и по отношение на останалите граждани.

         

Водим от гореизложените мотиви съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: