МОТИВИ:                                                             НОХД 161 / 2009 г.

 

         С обвинителен акт на Районна прокуратура гард Берковица подсъдимият К.М.П. е обвинен в това, че на 24.07.2008г. в град Вършец в района на кръстовището между улиците “Васил Левски” и “Ботуня” управлявал МПС – лек автомобил “Ровър 414” с ДКН М 00 37АР, собственост на Мариян Руменов Росанов от град Вършец, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2‰, а именно 2.85‰ установено по надлежния ред – престъпление по чл.343б ал.1 от НК.

         Представителят на Районна прокуратура поддържа обвинението.

          Подсъдимият К.П. се признава за виновен. При условията на чл.371 т.2 от НПК подсъдимият признава изцяло фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и дава съгласие да не се събират доказателства за тези факти. Защитникът му пледира за приложение на чл.55 ал.1 т.2 б. Б от НК.

         Производството се разви при условията и реда на чл.370 ал.1 и сл. от НПК - съкратено съдебно следствие, предшествано от предварително изслушване на страните.

         Доказателствата по делото са писмени. На основание чл.373 ал.1 във връзка с чл.283 от НПК съдът прие, прочете и огласи, без да извършва разпит на подсъдимия и  свидетелите.

         Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства в тяхната взаимна връзка и единство и като взе предвид доводите и становищата на страните, приема за установено следното:

         Подсъдимият К.М.П. ***. За периода от 2002г. до 2004г. е осъждан три пъти с влезли в законна сила присъди за извършени престъпления от общ характер.

         Подсъдимият К.М.П. е НЕПРАВОСПОСОБЕН водач на МПС /арг.л.12 от ДП/.

         На 24.07.2008г. около 08.40 часа в град Вършец служители на РУ на МВР  град Вършец спрели за проверка лек автомобил марка “Ровър”, модел 414 с ДКН М 00 37АР. Последният навлязъл в кръстовището на улиците “Васил Левски” и “Ботуня” в град Вършец. При извършена проверка на същата дата водача на лекия автомобил – подсъдимия К.П.  бил приканен за изпробване за употреба на алкохол с техническо средство “Алкомер 931”, тариран и годен за работа. Техническото средство отчело наличие на алкохол над 1.2‰, а именно 2.85‰.  Свидетелят Калин Иванов Замфиров съставил АУАН на подсъдимия. Издаден бил и талон за медицинско изследване /л.10 от ДП/. Подсъдимият К.П. отказал да даде кръв за изследване видно от отбелязването на самият талон.

         При извършената проверка се установило още, че подсъдимият К.П.  не представил СУ на МПС, тъй като не е правоспособен водач на МПС.

Гореизложената фактическа обстановка се установява от свидетелските показания на Калин Иванов Замффиров и Анатоли Тодоров георгиев, чийто показания съдът изцяло кредитира, като обективни, безпристрасти и логически последователни. Фактическата обстановка се потвърждава и от събраните по делото писмени доказателства, както и от направените самопризнания, макар и да не дава обяснения.

         При условията на чл.373 ал.4 от НПК съдът приема за установени обстоятелствата изложени в обвинителния акт, като се позовава на направеното самопризнание от подсъдимия и доказателствата от досъдебното производство, които го подкрепят.

                При така установената фактическа обстановка и при този разбор на доказателствата намира, че  с деянието си подсъдимият К.М.П. е осъществил от обективна страна престъпният състав на чл.343б ал.1 от НК, като на 24.07.2008г. в град Вършец в района на кръстовището между улиците “Васил Левски” и “Ботуня” управлявал МПС – лек автомобил “Ровър 414” с ДКН М 00 37АР, собственост на Мариян Руменов Росанов от град Вършец, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2‰, а именно 2.85‰ установено по надлежния ред.

          От субективна страна деянието е извършено умишлено - подсъдимият е съзнавал обществено опасният характер на деянието, предвиждал е настъпването на обществено опасните последици и е искал настъпването на тези последици.

          Причини за извършеното престъпление са ниското правно и обществено съзнание и култура, пренебрежително отношение към установения обществен порядък и чуждата собственост.

         При определяне на вида на наложеното наказание съдът съобрази разпоредбата на чл.373 ал.2 във вр/ка с чл.372 ал.4  от НПК и наложи наказанието при условията на чл.55 от НК.

         При така установената и изложена по – горе фактическа обстановка съдът призна подсъдимият К.М.П. за виновен по предявеното му обвинение.

         Обществената опасност на деянието не е висока.

         Личната обществена опасност на подсъдимия е завишена, липсват по делото доказателство за отрицателни характеристични данни.

         Като смекчаващи вината обстоятелства  следва да се отчетат: не високата степен на лична обществена опасност на подсъдимия, признание на вината и критичното отношение към извършеното.

         Отегчаващи вината обстоятелства – предишни осъждания.

         От направеният по-горе анализ е видно, че безспорно са налице смекчаващи вината обстоятелства. Предвид на това и съгласно чл.373 ал.2 във връзка с чл.372 ал.4 от НПК съдът определи наказание при условията на чл.55 ал.1 т.2 б.”Б” и при превес на смекчаващите вината обстоятелства. Съдът наложи на подсъдимия К.П. наказание “ПРОБАЦИЯ”. С оглед личността на подсъдимия и конкретните особености на настоящият случай, съдът намира, че на подсъдимия П. следва да бъдат определени следните пробационни мерки съгласно чл.42а ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК: “задължителна регистрация  по настоящ адрес” за срок от ЕДНА ГОДИНА, “задължителни срещи с пробационен служител” за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и “безвъзмезден труд в полза на обществото” от 200 часа годишно за срок от ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНИ.

          С така наложеното по вид и размер наказание съдът, счита, че ще могат да се постигнат целите и задачите на личната и генералната превенция, а наказанието да въздейства поправително, предупредително и възпитателно по отношение на този подсъдим и по отношение на останалите граждани.

         Съдът счете, че в конкректният случай не може да намери приложение разпоредбата на чл. 343г във вр/ка с чл.37 т.7 от НК, тъй като подсъдимият не притежава права, респективно е НЕПРАВОСПОСОБЕН водач на МПС.

         Разноски по водене на делото не са направени, поради което не се поставя въпроса и за тяхното възстановяване.

         Водим от гореизложените мотиви съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: