Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 28.04.2009г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 21 април…...…...……..………….……………………………….

през две хиляди и девета година…….....……….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Ц.

                                                    

при секретаря К.А.…….….……..…..……………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…....като разгледа докладваното от

съдията Ц...……………………………………...АН дело 157 по описа

за 2009г…………………………………......и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление  1085 / 09.01.2009г. на Териториален директор на ТД на НАП град Монтана на ЕТ „Алтернативи 1 – Й.Г.”***, представлявано от Й.Т.Г. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 200 лева на основание чл.185 ал.1 от ЗДДС.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал Й.Т.Г., в качеството му на представляващ ЕТ, който обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление. В съдебно заседание пълномощникът му доразвива доводите изложени в жалбата.

         Въззиваемата страна чрез своя процесуален представител взема становище, че жалбата е неоснователна, а атакуваното наказателно постановление – законосъобразно.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на страните и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява ОСНОВАТЕЛНА.

          Атакуваното наказателно постановление е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение, с който е констатирано, че при извършена проверка на 06.12.2008г. в търговския обект на фирмата – ресторант „Бирхалето”, находящ се в град Берковица, пл.”Й. Радичков” е установено, че на издаваните фискални касови бележки от ЕКАФП не съдържат наименование и вид на закупените стоки. Нарушението е установено с Протокол за извършена проверка № 0169548/09.12.2008г, с което е нарушен състава на чл.26 ал.1 т.7 от Наредба № Н – 18/13.12.2006г. на МФ.

         Безспорно е установено от доказателствата по делото, а не се спори и между страните, че на 05.12.2008г. данъчни служители имали служебен банкет в заведение „Бирхалето” в град Берковица. Към 00.20 часа, вече на 06.12.2008г. свидетелката В. Каменов поискала да заплати своята сметка. Била й донесена сервитьорска сметка, но не и касов бон. Сервитьорката – свидетелката Ралица Ганова й обяснила, че е издала касова бележка от фискалното устройство за сметката на цялата компания. На същият ден, по- късно свидетелката В.К. и свидетеля Адриян Ц. отишли в заведението и направили проверка на контролните ленти от касовия апарат на 06.12.2008г. Било установено, че тяхната сметката от служебният банкет е маркирана преди последните 3 касови бележки и нулиране на касата. Установено било още, че на издаваните фискални касови бележки от ЕКАФП не съдържат наименование и вид на закупените стоки. Въз основа на това бил съставен АУАН  от свидетеля Адриян Ц.. Още при съставяне на акта жалбоподателя направил възражение, че същият е нечетлив.

         Съдът при извършената служебна проверка за законосъобразност на атакуваното наказателно постановление констатира, че последното е издадено при съществени нарушения на процесуалните правила.

Видно от съставения акт за установяване на административно нарушение посоченото за нарушител лице е направило конкретно възражение, а именно, че акта за установяване на административно нарушение е нечетлив. Това възражение има пряко отношение  към установяването на нарушението и осигуряване гаранцията за защита на санкционирания. Обстоятелството, че акта е нечетлив, поради което жалбоподателят не е узнал вмененото му нарушение  се установява и от факта, че е дал обяснение в своя защита /л.13 от делото/ в смисъл, че не е издадена касова бележка, а не че е издадена такава без съответните реквизити задължителни по смисъла на чл.26 от Наредба № Н-18/2006г. на МФ.

 Съгласно разпоредбата на чл.52 ал.4 от ЗАНН преди да се произнесе по преписката, наказващият орган проверява акта с оглед на неговата законосъобразност и обоснованост и преценява възраженията и събраните доказателства, а когато е необходимо, извършва и разследване на спорните обстоятелства. Безспорно по настоящата административнонаказателна преписка, а и не е посочено в наказателното постановление, административнонаказващият орган не е изпълнил това свое процесуално задължение, което по разбиране на настоящата съдебна инстанция е съществено нарушение на административнопроизводствените правила и с оглед спорната фактическа обстановка съществено е накърнило правото на защита на административнонаказаното лице. При наличието на конкретно възражение на констатациите, направено непосредствено при установяване на нарушението административнонаказващият орган е следвало да го обсъди и да изведе конкретен извод относно неговата основателност, респективно да прецени да кредитира или не констатациите на актосъставителя. В този смисъл е и постоянната практика на Административен съд гр.Монтана - аргумент Решение от 09.05.2008г. постановено по КАНД № 204/2008г. по описа на АС-Монтана. Актосъставителят – свидетеля Адриян Ц. в показанията си твърди, че е прочел на наказания съдържанието на акта. Това обстоятелство обаче се явява ирелевантно, тъй като жалбоподателя не е лице с правна квалификация и възприемането на констатираното нарушение отразено в акта от един прочит е логически невъзможно. Именно поради това, че не е разбрал отразеното в акта е дал и обяснения в своя защита  в друга посока.

На следващо място, констатираното нарушение не се характеризира с висока степен на обществена опасност. На практика е издадена касова бележка, като в нея са отразени поръчаните стоки по групи и цена съответстваща на консумираното – поръчаните пържени картофи са отразени като аламинути, а бирата, като алкохол.

Преди издаване на наказателно постановление на наказващият орган му е вменено задължението да извършва служебна проверка за приложението на чл.28 от ЗАНН, предписващ освобождаване от административнонаказателна отговорност при установена маловажност на деянието. По делото липсват доказателства да е имало произнасяне за наличието или лисата на предпоставките на чл.28 от ЗАНН.

          Предвид гореизложеното съдът намира, че жалбата е основателна, а издаденото НП - незаконосъобразно и като такова следва да се отмени.

          Водим от горните съображения и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд гр.Берковица

Р  Е  Ш  И  : 

                                                     

         ОТМЕНЯВА Наказателно постановление 1085 / 09.01.2009г. на Териториален директор на ТД на НАП град Монтана, с което на ЕТ „Алтернативи 1 – Й.Г.”***, представлявано от Й.Т.Г. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 200 лева на основание чл.185 ал.1 от ЗДДС, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред АС-Монтана в 14 дневен срок от получаване на съобщението.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: