Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 22.04.2009г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 07 април…...…...……..………….……………………………….

през две хиляди и девета година…….....……….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Ц.

                                                    

при секретаря К.А.…….….……..…..……………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…....като разгледа докладваното от

съдията Ц...……………………………………...АН дело 123 по описа

за 2009г…………………………………......и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление 34 / 20.06.2008г. на Началника на РПУ град Берковица на В. Антонов Н. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 150лв. на основание чл.270 ал.1 от ЗМВР.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал В.Н., който обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление. В съдебно заседание жалбоподателя доразвива доводите изложени в жалбата.

         Въззиваемата страна не изпраща свой процесуален представител и не взема становище по жалбата.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото  доказателства, доводите на жалбоподателя и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява ОСНОВАТЕЛНА.

          Атакуваното наказателно постановление е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение, с който е констатирано, че жалбоподателя на 04.05.2008г. около 06.55 часа в град Берковица на ул.”Антон Страшимиров” до сградата на РСПАБ след подадено устно полицейско разпореждане по съответния ред на лицето да даде проба с техническо средство „Алкомер 931” възпрепятства действията на полицейския орган, като не изпълнява разпореждането. С действието си- говорене по мобилен телефон и осуетяване на мястото на проверката същият се опитва да осуети проверката за употреба на алкохол с техническото средство, с което деяние виновно е нарушил чл.55 ал.4 от ЗМВР.

         При извършената служебна проверка за законосъобразност съдът констатира, че в хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

         На първо място, изложеното в обстоятелствената част на атакуваното НП представлява съвкупност от две административни нарушения – не изпълнение на полицейско разпореждане и противозаконно пречене на органите на МВР да изпълняват функциите си /осуетяване на полицейска проверка/.

         В наказателното постановление е отразено, че полицейското разпореждане е във връзка с отказ за изпробване с техническо средство „Алкомер 931” за наличие на употребен алкохол.  В Закона за движение по пътищата /жалбоподателя е бил водач на МПС към момента на извършване на проверката/ има изрична правна норма, при която за отказ от изпробване с техническо средство за наличие на алкохол се прилага съответната санкция /чл.174 от ЗДвП/.

На следващо място, не са установени обстоятелства, от които да е видно, че жалбоподателя не е изпълнил полицейското разпореждане, като е отказал изпробване с техническо средство. Видно от рапорт на л.5 от делото на актосъставителя, последното е отчело наличие на употребен алкохол в размер на 0.36‰. Нещо повече, гореизложеното навежда на извода, че не е осуетена и полицейската проверка.

Само на тези основания без да обсъжда наличието на обстоятелствата виновно ли е извършено деянието, правилно ли е вменена на санкционирания административнонаказателна отговорност, както и правилно ли е определен размера на наказанието, съдът намира, че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно и като такова следва да се отмени.

         Водим от горните съображения и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд гр.Берковица

 

Р  Е  Ш  И  : 

                                                        

         ОТМЕНЯВА Наказателно постановление 34 / 20.06.2008г. на Началника на РПУ град Берковица, с което на В. Антонов Н. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 150лв. на основание чл.270 ал.1 от ЗМВР, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред АС-Монтана в 14 дневен срок от получаване на съобщението.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: