Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 22.04.2009г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица.….……...наказателна колегия в публично

заседание на 07 април.....…….......………….……………………………….

през две хиляди и девета година.........……….……………………в състав:

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Ц.

                                                    

при секретаря К.А........….….…..…..………………и в присъствието на прокурора..……….………….……......…..като разгледа докладваното от

съдията Ц.….………………..…..……......…...АН дело 122 по описа

за 2009г…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление 1335 / 01.12.2008г. на Началника на РУ на МВР град Берковица на Н.А.Б. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца на основание чл.175 ал.1 т.1 пр.І от ЗДвП.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал Н.А.Б., който обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно. В съдебно заседание   пълномощникът му доразвива доводите изложени в жалбата.

          Въззиваемата страна не изпраща процесуален представител и не взема становище по жалбата .

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на пълномощника на жалбоподателя и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява ОСНОВАТЕЛНА.

          Атакуваното наказателно постановление е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение, с който е констатирано, че жалбоподателя на 14.11.2008г. около 16.05 часа в град Берковица, ул.”Иван Вазов” управлявал лек автомобил „БМВ 318И” с ДКН М 7993АН, като автомобилът е без поставена регистрационна табела отпред /липсва/, с което деяние виновно е нарушил чл.140 ал.1 от ЗДвП.

Жалбоподателят изцяло оспорва констатациите отразени в АУАН и атакуваното наказателно постановление.

От събраните в хода на производството гласни доказателства не се установява фактическа обстановка, такава каквато е установена в АУАН, респективно в НП. Доказа се в производството, че на 14.11.2008г. около 16.05 часа по ул.”Иван Вазов” в град Берковица свидетелят Т.Г. е спрял жалбоподателя, тъй като управлявал МПС с липсваща предна регистрационна табела. Извикал колегата си – актосъставителя Д.Г., който съставил акт за установяване на административно нарушение. Безспорно се установява обаче в производството, че на въпросната дата свидетелят Митко Янеков Борисов е пътувал е пътувал с автомобила управляван от жалбоподателя. Идвали от град Своге и са спрели в град Берковица пред магазина на „Хускварна”. Там паднала предната регистрационна табела и бронята на колата. Свидетелят Борисов и жалбоподателя Б. ги сложили в багажника. Тръгнали към магазина за авточасти, който бил в близост, с цел закупуване на болтове и отстраняване на повредата. Спрели там. Тогава дошъл свидетелят Г., който извикал свидетеля Г. за вземане на отношение. Жалбоподателя Б. обяснил на служителите, че е паднала предната регистрационна табела и именно за това купува болтове за автомобила. Въпреки това свидетеля Д.Г. съставил АУАН на жалбоподателя.

Мотивиран от гореизложеното съдът намира, че показанията на свидетелят Митко Борисов са обективни, логически последователни и безпристрастни, тъй като този свидетел е пряк очевидец. Ето защо съдът кредитира показанията на този свидетел. Не без значение е и обстоятелството, че свидетеля Г. и свидетеля Г. в съдебно заседание не си спомнят точно и конкретно за констатираното административно нарушение и молят съда да им предостави да се запознаят с АУАН. Не без значение е и обстоятелството, че след като съдът им предостави тази възможност свидетелите възпроизведоха отразеното в АУАН.   

Предвид гореизложеното съдът намира, че конкретното административно нарушение не е доказано по безспорен и категоричен начин. Липсва умисъл за извършването му от страна на жалбоподателя Н.Б..

Предвид гореизложеното съдът намира, че жалбата е основателна, а издаденото НП - незаконосъобразно и като такова следва да се отмени.

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд - Берковица

    

Р  Е  Ш  И  :

 

          ОТМЕНЯВА Наказателно постановление 1335 / 01.12.2008г. на Началника на РУ на МВР град Берковица, с което на Н.А.Б. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца на основание чл.175 ал.1 т.1 пр.І от ЗДвП, както НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК  пред АС - Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: