Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 22.04.2009г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 07 април….…...……..………….……………………………….

през две хиляди и девета година…...……….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Ц.

                                                    

при секретаря К.А.…...….….……..…………….…и в присъствието на прокурора..……………..…….……....…..като разгледа докладваното от

съдията Ц...………………………..…………..АН дело 120 по описа

за 2009г…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление № 45 / 20.06.2008г. на Началника на РПУ град Берковица на А.А.Д. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв. на основание чл.270 ал.1 от ЗМВР.

          Недоволна от така издаденото Наказателно постановление е останала А.А.Д., която обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност, като излака конкретни доводи. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно. В съдебно заседание доразвива доводите изложени в жалбата.

          Въззиваемата страна не изпраща свой процесуален представител и не взема становище по жалбата.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на жалбоподателката и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява НЕОСНОВАТЕЛНА

          Атакуваното наказателно постановление  е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение, с което е констатирано, че жалбоподателката на 03.05.2008г. около 09.30 часа в село Гаганица, обл.Монтана на ул.”Главна” № 2А в селскостопанска сграда – обор, е заключила с катинар обора собственост на лицето Благой Стефанов Луканов от село Гаганица, обл.Монтана, с ЕГН ********** по нотариален акт № 98/1998г. и № 500/1998г, с което му осуетява достъпът и не го допуска до обора и вътре в него, като с тези си действия нарушава издаденото й писмено разпореждане на полицейските органи от 23.01.2008г, с което виновно е нарушила чл.55 от ЗМВР.

          Наказаната се е възползвала от възможността предвидена в ЗАНН и дала писмени възражения още при съставяне на акта, като е оспорила изцяло констатациите установени от актосъставителя.

          Административнонаказващият орган приел тези възражения за неоснователни и издал атакуваното НП.

          Безспорно е установено от доказателствата по делото, че е налице писмено полицейско разпореждане от 23.01.2008г, въз основа на което е указано на жалбоподателката А.А.Д. да не осуетява достъпа и да допуска до процесния обор и вътре в него лицето Благой Луканов. Безспорно е установено, че на 03.05.2008г. около 09.30 часа лицето Благой Луканов не е допуснат от жалбоподателката в обекта. След изискано съдействие от РУ на МВР град Берковица за изясняване на случая се явява свидетелят Д.А.Д.. Последният също установява, че достъп не е подсигурен и след издадено разпореждане жалбоподателката е отключила обора и е дала достъп до него на лицето Благой Луканов.  Безспорно е и обстоятелството, че жалбоподателката е осутила достъпът до имота умишлено, тъй като е била там и не е допуснала до обекта лицето Луканов.

          Описаната фактическа обстановка съдът възприе за установена, въз основа на събраните по делото гласни доказателства: показанията на свидетеля Д.А.Д., дадени в съдебно заседание и приложените по делото писмени доказателства, приобщени от съда.

          По разбиране на настоящият съдебен състав фактическите обстоятелства свързани с настоящият случай не указват на маловажност по смисъла на чл.28 от ЗАНН, особено като се има предвид характера на този вид административно нарушение и упоритостта на умисъла на жалбоподателката.

          Предвид гореизложеното съдът намира, че описаното деяние в съставеният против жалбоподателката акт съдържа всички обективни и субективни признаци на административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН и осъществяват както от субективна така и от обективна страна  състав на административно нарушение по ЗМВР, за което жалбоподателката основателно е била санкционирана. Ето защо съдът намира, че А.А.Д. е извършила посоченото административно нарушение.

          Предвид гореизложеното правилно наказващият орган е санкционирал жалбоподателката. При определяне размера на наказанието административнонаказващият е взел предвид целите на наказанието определени в чл.12 от ЗАНН, както и изискванията на чл.27 от ЗАНН-да отчита тежестта на конкретното нарушение, подбудите за неговото извършване и други смекчаващи или отегчаващи обстоятелства и имотното състояние на нарушителката, а също и обществената опасност на този вид административно нарушение, като е наложил минималното предвидено в правната норма наказание.

          Предвид изложеното съдът намира, че жалбата е неоснователна и следва да се остави без уважение, а издаденото НП - да се потвърди, като законосъобразно.

          Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд-Берковица

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление  45 / 20.06.2008г. на Началника на РПУ гр.Берковица, с което на А.А.Д. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв. на основание чл.270 ал.1 от ЗМВР, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

           РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред ОС-Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

                                                         

 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: