Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 22.04.2009г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица........……...наказателна колегия в публично

заседание на 07 април.....….………............................……………………….

през две хиляди и девета година.........……….……………………в състав:

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Ц.

                                                    

при секретаря К.А........….….……..………………и в присъствието на прокурора..……….………….……....…..като разгледа докладваното от

съдията Ц.….…………………..……......…...АН дело 117 по описа

за 2009г…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление 82 / 20.08.2008г. на Началника на РПУ град Берковица на Б.С.Л. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв. на основание чл.270 ал.1 от ЗМВР.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал Б.Л., който обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно. В съдебно заседание   доразвива доводите изложени в жалбата.

          Въззиваемата страна не изпраща процесуален представител и не взема становище по жалбата .

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на жалбоподателя и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява ОСНОВАТЕЛНА.

          Атакуваното наказателно постановление е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение, с който е констатирано, че жалбоподателя на 24.07.2008г. около 21.30 часа в село Гаганица, обл.Монтана на ул.”Главна” № 2А е отправил закани и заплахи относно личността на лицето Анка А. Димитрова, живуща на горния адрес относно здравето и живота й, с което е нарушил отправеното му разпореждане на полицейски орган от 12.06.2008г. с рег.№ 9569/13.06.2008г. Отправените закани от жалбоподателят към Димитрова са в смисъл, че ще й отреже главата и този момент е дошъл, с което виновно е нарушил чл.55 ал.4 от ЗМВР.

          Жалбоподателят изцяло оспорва констатациите отразени в АУАН и атакуваното наказателно постановление.

Съдът при извършената служебна проверка за законосъобразност на атакуваното наказателно постановление констатира, че последното е издадено при съществени нарушения на процесуалните правила.

От разпита на свидетеля Г.Т.И. – актосъставител безспорно се установява, че не е очевидец на констатираното нарушение. Безспорно се установява обстоятелството, че е съставил акта единствено въз основа на показанията на свидетеля В.Ж., който  е пастир на животните на лицето Анка Димитрова.  Съдът намира, че е налице индиция за заинтересованост на този свидетел в подкрепа на лицето Анка Димитрова. Актосъставителят е съставил акта за установяване на административно нарушение без да се е запознал с фактическата обстановка и единствено на показанията на свидетеля В.Ж..

Видно от съставения акт за установяване на административно нарушение посоченото за нарушител лице е направило конкретно възражение имащи пряко отношение към установяването на нарушението. Съгласно разпоредбата на чл.52 ал.4 от ЗАНН преди да се произнесе по преписката, наказващият орган проверява акта с оглед на неговата законосъобразност и обоснованост и преценява възраженията и събраните доказателства, а когато е необходимо, извършва и разследване на спорните обстоятелства. Безспорно по настоящата административно-наказателна преписка, а и не е посочено в наказателното постановление, административнонаказващият орган не е изпълнил това свое процесуално задължение, което по разбиране на настоящата съдебна инстанция е съществено нарушение на административнопроизводствените правила и с оглед спорната фактическа обстановка съществено е накърнило правото на защита на административнонаказаното лице. При наличието на конкретно възражение към констатациите, направено непосредствено при установяване на нарушението административнонаказващият орган е следвало да го обсъди и да изведе конкретен извод относно неговата основателност, респективно да прецени да кредитира или не констатациите на актосъставителя, а още повече, че актосъставителят не е очевидец на нарушението. В този смисъл е и постоянната практика на Административен съд гр.Монтана - аргумент Решение от 09.05.2008г. постановено по КАНД № 204/2008г. по описа на АС-Монтана.

Предвид гореизложеното съдът намира, че жалбата е основателна, а издаденото НП - незаконосъобразно и като такова следва да се отмени.

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд - Берковица

    

Р  Е  Ш  И  :

 

          ОТМЕНЯВА Наказателно постановление  82 / 20.08.2008г. на Началника на РПУ град Берковица, с което на Б.С.Л. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв. на основание чл.270 ал.1 от ЗМВР, както НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК  пред АС - Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: