Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 22.04.2009г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 07 април…...…...……..………….……………………………….

през две хиляди и девета година…….....……….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Ц.

                                                    

при секретаря К.А.…….….……..…..……………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…....като разгледа докладваното от

съдията Ц...……………………………………...АН дело 112 по описа

за 2009г…………………………………......и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление 86 / 26.09.2008г. на Началника на РПУ град Берковица на П.Н.М. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 400лв. на основание чл.315 ал.1 т.1 от Кодекса за застраховането.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал П.Н.М., който обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление. Жалбоподателят нередовно призован не се явява. Делото е разгледано при условията на чл.61 ал.2 от ЗАНН.

         Въззиваемата страна не изпраща свой процесуален представител и не взема становище по жалбата.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на жалбоподателя посочените в жалбата, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява ОСНОВАТЕЛНА.

          Атакуваното наказателно постановление е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение, с който е констатирано, че жалбоподателя на 11.09.2008г. около 17.45 часа по път ІІІ-812 в района на разклон за „Клисурски манастир” управлявал лек автомобил „БМВ 318И” с ДКН Вр 31 08АХ, след като няма валидна застрахователна полица за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” за 2008г. за управляваното МПС. Представя застраховка “Гражданска отговорност” за 2008г. за управляваното МПС, на която не е заплатена втора вноска на 19.07.2008г, с което виновно е нарушил чл.259 ал.1 от КЗ.

         Безспорно е установено от доказателствата по делото, а не се спори и между страните, че жалбоподателят П.Н.М. е имал сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” за 2008г. към ЗПАД „Булстрад” /л.3 от делото/. Същата е била сключена на разсрочено плащане и към датата на проверката от служители на РУ на МВР град Берковица санкционирания не е бил заплатил втора месечна вноска. Актосъставителят К.Р.Р. приел, че напрактика липсва валидна застрахователна полица „Гражданска отговорност” и съставил АУАН. На следващият ден – 12.09.2008г. жалбоподателят П.Н.М. *** и представил нова задължителна застраховка „Гражданска отговорност” /л.6 от делото/. Наказващият орган издал на 26.09.2008г. атакуваното наказателно постановление.

Тази фактическа обстановка се потвърди и от разпитания по делото свидетел К.Р.Р., чийто показания съдът кредитира като обективни, безпристрастни и логически последователни, още повече, че същият е поел и наказателна отговорност по чл.290 от НК и няма индиция за неговата заинтересованост.

         Основен правнорелевантен въпрос по делото е правилно ли е приложен законът от страна на административнонаказващият орган по отношение на преценката му: има ли осъществено нарушение на текста, посочен в АУАН и в НП и по отношение на преценката му - налице ли са основанията за ангажиране на административнонаказателната отговорност на санкционираното лице.

         Административнонаказващият орган въз основа на част от събраните по делото доказателства, е установил фактическа обстановка, която е подвел под приложимия административнонаказателен текст на Кодекса за застраховането и е достигнал до извод за правилност на установените фактически констатации в АУАН, поради което е наложил административнонаказателна санкция.

         Преди издаване на наказателно постановление на наказващият орган му е вменено задължението да извършва служебна проверка за приложението на чл.28 от ЗАНН, предписващ освобождаване от административнонаказателна отговорност при установена маловажност на деянието.

         Преценката за “маловажност на случая” подлежи на съдебен контрол. В неговият обхват се включва и проверката за законосъобразност на преценката по чл.28 от ЗАНН. Когато съдът констатира, че предпоставките на чл.28 от ЗАНН са налице, но наказващият орган не го е приложил, това е основание за отмяна на наказателното постановление, поради издаването му в противоречие със закона. В тази насока е и Тълкувателно решение № 1 от 12.12.2007г. на тълг.н.д. № 1/2005г. на НК, докладчик съдията Блага Иванова.

         Въззивният съд, извършвайки служебна проверка за съответствието на наказателното постановление с материалния закон, в който обсег се включва и проверката за маловажност на деянието по чл. 28 от ЗАНН, въз основа на събраните доказателства, установява следното:

По делото няма доказателства по отношение на санкционираното лице да са налагани административни наказания за извършени нарушения, както на КЗ, така и на ЗДвП, и единственото административно нарушение е констатирано на 11.09.2008г. за неизплащане на втора месечна вноска по сключена застраховка „гражданска отговорност”, равносилна на неизпълнение на задължение за сключване на договор за застраховка по Кодекса за застраховането. Нещо повече, видно от доказателствата по делото още деня следващ на проверката – 12.09.2008г.  жалбоподателят е сключил нова задължителна застрахователна полица за застраховка „Гражданска отговорност” – арг. л.6 от делото.

При това положение, съдът приема, че жалбоподателят е нарушил обществени отношения, които не се отличават с висока степен на обществена опасност. В същото време личността на извършителя се характеризира с липса на всякакви административни наказания. Особено е показателно за личността на извършителя и за ефективността на наказателната превенция фактът, че още със съставянето на АУАН  незабавно са поправени неблагоприятните последици от деянието, чрез сключване на нова застраховка. В жалбата си извършителят изразява разкаяние и укоримост към неспазване на установения правов ред, като свързва неизпълнението с объркване, както и с обстоятелството, че МПС не е негова собственост.

Осъщественото от жалбоподателят деяние и административно-наказателната санкция в размер на 400 лв. ще премине границата на съотносимост между нарушение и наказание, тоест наказанието се явява несъразмерно високо спрямо нарушението, за което е наказан.  Относимо по делото е и неопроверганото обяснение, подкредепо от доказателства – арг.л.6 от делото, че валидна застраховка „гражданска отговорност” е сключена още деня следващ проверката – 12.09.2008г, което обстоятелство е явно смекчаващо вината. Преценката на всички тези факти навежда на извода, че са налице достатъчно аргументи за квалифициране на извършеното деяние като маловажен случай по смисъла на чл. 28 от ЗАНН, че тази преценка е преценка за законосъобразност и че издаденото и атакувано наказателно постановление  е постановено в противоречие с този извод за правоприлагане, поради което следва да се отмени, като незаконосъобразно.  

         Предвид всичко гореизложеното съдът намира, че жалбата е основателна и издаденото наказателно постановление, следва да се отмени изцяло, като незаконосъобразно.

          Водим от горните съображения и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд гр.Берковица

 

Р  Е  Ш  И  : 

                                                         

         ОТМЕНЯВА Наказателно постановление 86 / 26.09.2008г. на Началника на РПУ град Берковица, с което на П.Н.М. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 400лв. на основание чл.315 ал.1 т.1 от Кодекса за застраховането, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред АС-Монтана в 14 дневен срок от получаване на съобщението.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: