Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 16.04.2009г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА 

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………..…..наказателна колегия в публично заседание на 07 април....….……………………………………………………….. през две хиляди и девета година…........………………………………….в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Ц.

 

при секретаря К.А.……..……………………..…….и в присъствието на прокурора………..………………..……………….като разгледа докладваното от

съдията Ц.…..…………………..……....……………АН дело 109 по описа

за 2009г……..…………………….…и за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.375 и сл. от НПК, Част V, Глава ХХVІІІ-особени правила.

          Постъпило е Постановление на Районна прокуратура гр.Берковица от 18.03.2009г. за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по чл.78а от НК на Гюеш А.К. *** за престъпление по чл.343в ал.2 от НК.

          Обвиняемият  Гюеш А.К. се признава за виновен за извършеното деяние, като се възползва от процесуалната възможност да не дава обяснения. Моли съда да му наложи минималното предвидено в правната норма наказание.

          Районна прокуратура гр.Берковица не изпраща свой представител.

          Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства, доводите на обвиняемия и становището на Районна прокуратура, намира за установено следното:

          Обвиняемият Гюеш А.К. ***, обл.Силистра. Осъждан е за извършено престъпление от общ характер с присъда постановена по НОХД № 107/2001г. по описа на РС – Дулово, влязла в законна сила на 13.11.2001г. По отношение на наложеното наказание са налице условията на чл.86 ал.1 ал.1 т.4 от НК – реабилитиран по право.

          На 22.01.2009г. служители на РУ на МВР – свидетелите Георги Витанов и Мирослав Иванов работели по контрол на скоростта и спазване на правилата за движение по ЗДвП. Те се намирали в района на КПП „Чепраза” – път ІІІ-812, когато забелязали да се приближава към тях с посока на движение от село Ягодово, обл.Монтана лек автомобил марка „Волво 460” с ДКН М 35 67АТ. В района на кръстовището за градовете София и Берковица автомобила преустановил движението си и веднага водачът му /обвиняемия Гюеш А.К./ излязъл от него и вдигнал предния капак на МПС. По същото време от предна дясна врата излязло лицето Снежана Петрова Йосифова от град Лом. Поведението на обвиняемия и лицето Йосифова било хаотично, неспокойно и припряно. Малко след това лицето Снежана Йосифова седнала на мястото на водача, а обвиняемият К. на мястото до него. Всичко това се сторило подозрително на двамата служители на РУ на МВР – свидетелите Витанов и Иванов. Последните спрели за рутинна проверка управлявания вече от лицето Йосифова автомобил. При извършената проверка се установило, че обвиняемият К. не притежава СУ на МПС и никога не е имал такова, а лицето Йсифова представила документ за правоспособност.

При проверката се установило още, че обвиняемият К. е наказван по административен ред  за управление без съответно СУ на МПС  с НП № 1163/ 18.08.2008г. на Началника на РУ на МВР град Дулово, влязло в законна сила на 24.09.2008г. Установили още, че МПС е собственост на Димитър Еленков Йосифов от град Лом.

          Гореизложената фактическа обстановка се потвърждава по безспорен и несъмнен начин от свидетелските показания на Георги Лазаров Витанов и Мирослав Драгомиров Иванов. Съдът изцяло кредитира показанията на тези свидетели, като обективни и безпристрастни, а още повече, че са в унисон и със събраните по делото писмени доказателства. В тази насока са и обясненията на обвиняемият Гюеш А.К. дадени на досъдебното производство, както и направеното самопризнание в съдебното производство.

          Предвид възприетата и описана по – горе фактическа обстановка съдът намира, че обвиняемият Гюеш А.К. *** е осъществил от обективна  страна престъпният състав на чл.343в ал.2 от НК, като на 22.01.2009г. на път ІІІ-812 управлява  МПС - лек автомобил марка „Волво 460”  с ДКН М 35 67АТ, собственост на Димитър Еленков Йосифов от град Лом без да притежава свидетелство за управление на МПС и в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото с Наказателно постановление № 1163/18.08.2008г. на Началника на РУ на МВР град Дулово, влязло в законна сила на 24.09.2008г.

          Налице са условията за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по смисъла на чл.78а от НК. За престъплението по чл.343в ал.2 от НК се предвижда наказание лишаване от свобода до две години, обвиняемият не е осъждан за престъпление от общ характер /реабилитиран е по право/ и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Глава ХХVІІІ, а също имуществени щети от престъплението не са причинени, поради което не се поставя въпроса за тяхното възстановяване.

          От субективна страна престъплението е извършено с пряк умисъл-обвиняемият е съзнавал общественоопастният характер на деянието, предвиждал е настъпването на общественоопастните последици и е искал настъпването на тези последици.

          Причините за извършване на инкриминираното деяние съдът намира в ниско правосъзнание и пренебрежително отношение към установените общозадължителни правила на движение по пътищата.

          Разпоредбата на чл.78а от НК предвижда наказание глоба в размер от 500лв. до 5000лв. При определяне на наказанието съдът намира, че следва да се отчете отговорността при смекчаващи вината обстоятелства, а именно – признание на вината и критично отношение към извършеното. Отегчаващи вината обстоятелства – няма. С оглед на това следва да се наложи наказание гранищещо към минимума, а именно 550лв. глоба.

          С така наложеното по вид и размер наказание съдът счита, че ще могат да се постигнат целите и задачите на личната и на генералната превенция, а наказанието да въздейства поправително, предупредително и възпитателно по отношение на обвиняемият и по отношение на останалите граждани.

          Предвид изхода на делото и на основание чл.189 ал.3 от НПК обвиняемият следва да заплати и 5лв. държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

          Предвид гореизложените съображения и на основание чл.378 ал.4 т.1 от НПК Районен съд – Берковица

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност ГЮЕШ А.К.,***, жител и живущ ***, обл.Силистра, българин, български гражданин, неженен, неосъждан /реабилитиран по право/, с основно образование, безработен, с ЕГН ********** за налагане на администратино наказание по реда на чл.78а от НК.

          НАЛАГА на  ГЮЕШ А.К.,***, жител и живущ ***, обл.Силистра, българин, български гражданин, неженен, неосъждан /реабилитиран по право/, с основно образование, безработен, с ЕГН **********  АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ по реда на чл.78а ал.1 от НК ГЛОБА в размер на 550лв. в полза на Държавата, затова че на 22.01.2009г. на път ІІІ-812 управлява  МПС - лек автомобил марка „Волво 460”  с ДКН М 35 67АТ, собственост на Димитър Еленков Йосифов от град Лом без да притежава свидетелство за управление на МПС и в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото с Наказателно постановление № 1163/18.08.2008г. на Началника на РУ на МВР град Дулово, влязло в законна сила на 24.09.2008г. – престъпление по чл.343в ал.2 от НК

          ОСЪЖДА обвиняемият ГЮЕШ А.К. със снета по – горе самоличност и ЕГН на основание чл.189 ал.3 от НПК да ЗАПЛАТИ и сумата от 5 лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист в полза на ВСС – София.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред ОС-Монтана в петнадесет дневен срок   от съобщението на страните.

 

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: