Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 15.04.2009г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 31 март.............……..………….……………………………….

през две хиляди и девета година...........……….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Ц.

                                                    

при секретаря К.А.…….….……..………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…..като разгледа докладваното от

съдията Ц...…………………..…..…....………...АН дело 95 по описа

за 2009г…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление 1521 / 30.12.2008г. на Началника на РУ на МВР град Берковица на И.Н.А. ***, ул.”Крайречна” № 35, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лева на основание чл.179 ал.3 т.4 от ЗДвП.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал И.Н.А., който обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. В съдебно заседание доразвива доводите изложени в жалбата.

          Въззиваемата страна не изпраща свой процесуален представител и не взема становище по жалбата.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на жалбоподателя и посочените в жалбата, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява НЕОСНОВАТЕЛНА.

          Наказателното постановление е издадено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение, с който се констатира, че жалбоподателя на 19.12.2008г. около 13.50 часа по път ІІ-81 на КПП – Чепраза жалбоподателят управлявал лек автомобил “ВАЗ 2105” с ДКН СО 30 16КА, като няма поставен валиден винетен стикер на предното панорамно стъкло, с което виновно е нарушил чл.139 ал.5 от ЗДвП.

          Безспорно установено е от доказателствата по делото, а не се спори и между страните по фактическата обстановка.

          Спорното по делото е правилно ли е определен размера на наложеното наказание на жалбоподателя, както и това дали предвид обстоятелствата жалбоподателя е могъл да закупи винетен стикер.

          При извършената служебна проверка за законосъобразност на административнонаказателното производство съдът констатира, че не е допуснато процесуално нарушение на чл.42 от ЗАНН и чл.57 от ЗАНН, нито при  съставяне на АУАН, нито при издаване на НП. Описани са действията, с които е осъществено нарушението – управление на МПС по републикански път без заплатена винетна такса. Посочено е времето и мястото-19.12.2008г. около 13.50 часа.

          От събраните в хода на производството писмени и гласни доказателства – свидетелските показания на Б.Ж.Ж. и П.П.П. се установи по един категоричен и небудещ съмнение начин, че жалбоподателя е извършил деянието, за което е  наказан.

          Съгласно чл.100 ал.2 от ЗДвП, водачът на моторно превозно средство е длъжен да залепи валиден винетен стикер за платена винетна такса, съгласно чл.10 ал.2 от Закона за движението по пътищата в долен десен ъгъл на предното панорамно стъкло на автомобила при движение по републиканската пътна мрежа. В конкретният случай, като не е закупил и залепил винетен стикер жалбоподателя е допуснал нарушение на чл.139 ал.5 от ЗДвП.  Санкционната норма на чл.179 ал.3 т.4 от ЗДвП ангажира отговорност на водач, който управлява ППС по републиканската пътна мрежа без да е заплатил съответната винетна такса по чл.10 ал.2 от Закона за пътищата.

          Направеното възражение от жалбоподателя, че не е заплатил съответната винетна такса, поради липса на винетни стикери в търговската мрежа,  съдът намира за ирелевантно обстоятелство.

          Съдът намира, че атакуваното наказателно постановление е правилно и законосъобразно. Съдът намира, че извършването на нарушението по чл.139 ал.5 от ЗДвП, за което е ангажирана отговорност на жалбоподателя И.Н.А. се установява по безспорен начин от доказателствата по делото и конкретно от разпита на свидетелите Б.Ж.Ж. и П.П.П., които са възприели лично констатираното нарушение. Съдът дава вяра на показанията на тези свидетели, като обективни, последователни и безпристрастни.

 В конкретният случай фактическите обстоятелства свързани с настоящият случай не указват на маловажност по смисъла на чл.28 от ЗАНН, особено като се има предвид характера на този вид административни нарушения.

          Предвид гореизложеното правилно наказващият орган е санкционирал жалбоподателя. При определяне размера на наказанието административнонаказващият орган е взел предвид целите на наказанието определени в чл.12 от ЗАНН, както и изискванията на чл.27 от ЗАНН - да отчита тежестта на конкретното нарушение, подбудите за неговото извършване и други смекчаващи или отегчаващи обстоятелства и имотното състояние на нарушителя, а също и обществената опастност на този вид административно нарушение като е наложил съответното наказание.

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд-Берковица

    

 

Р  Е  Ш  И  :

 

 

          ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление 1521 / 30.12.2008г. на Началника на РУ на МВР град Берковица, с което на И.Н.А. ***, ул.”Крайречна” № 35, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лева на основание чл.179 ал.3 т.4 от ЗДвП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред АС - Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

                                                    

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: