Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 03.04.2009г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица..…………………………наказателна колегия в публично заседание на 26 март..……………………………………… през две хиляди и девета година……………………………………..в състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ю.   Г.

 

при секретаря Т.Й.……….………………………….и в присъствието на прокурора…………..……………….………………като разгледа докладваното от съдията Г.……..………………………АНД 53 по описа за 2009г……………....……..и за да се произнесе взе предвид следното: 

 

          Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление № 88  /09.01.2009г. на Кмета на Община-Вършец   на  И.Г. *** , с ЕГН  ********** е наложено административно наказание - глоба в размер на 300лв. на основание чл.232,ал.6 от ЗУТ.

       Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал И.И.Г., който обжалва същото с въззивна жалба, подадена в законоустановеният срок с оплакване за незаконосъобразност. Навежда доводи, че  не е  осъществен състава на административно нарушение по ЗУТ и моли съда да постанови решение, с което да отмени изцяло атакуваното наказателно постановление. В съдебно заседание  се явява лично и чрез процесуалния си представител адв.Иванова поддържа  развитите доводи във въззивната жалба.

          Въззиваемата страна Община-гр.Вършец не изпраща  представител.

          След преценка на изложеното в жалбата и на събраните по делото писмени  и гласни доказателства,съдът направи следните фактически и правни изводи:

         Съдът намира,че жалбата е подадена в срока на чл.59 ал.2 от ЗАНН и е допустима, а разгледана по същество се явява ОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:  

Във връзка с подадена жалба от  Ваньо Димитров Иванов от гр.Вършец за извършен незаконен строеж върху имот общинска собственост от И.И.Г.,*** е изпратил писмо на същия  с изх.№3152 от 23.06.2008год. ,с което му указва в едномесечен срок да предприеме действия във връзка с премахване на незаконно изградения навес и освобождаване на общинския имотн.На 23.09.2008 г. служители на Община- гр.Вършец  съставили  АУАН10 - л. 4 от делото. В него е записано, че И.Г.И. във функциите си на строител е изградил дървена конструкция върху общински имот на ел.”Илинден” №3 и не го е премахнал в изпълнение на разпореждане на Кмета на Община –Вършец,дадено му с писмо №3152 от 23.06.2008год. - нарушение на чл. 195 от ЗУТ. Други обстоятелства по нарушението не са записани. В акта не е посочена датата на извършване на нарушението.

Въз основа на съставения акт  Кмета на Община-Вършец издал и атакуваното Наказателно постановление № 88/09.01.2009 г. В него по идентичен начин е описано извършеното нарушение и същото е квалифицирано като такова по  чл. 195, ал. 5 от ЗУТ и на И.Г.И. в качеството му на строител е наложена глоба в размер на 300 лева.. Разпитани в съдебно заседание  св. П.,И.  и свид.И. заявяват,че са извършили проверка във връзка с даденото на жалбоподателя предписание през месец август 2008год.,без да могат да конкретизират дата и констатирали,че изградения навес не е премахнат.

При съставяне на акта за установяване на административното нарушение, са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, водещи до незаконосъобразност на наказателното постановление. Нито в АУАН ,нито в издаденото въз основа на него Наказателно постановление не е посочена датата на извършване на нарушението,не е посочен и срока в който жалбоподателят е следвало да изпълни даденото му предписание. Актосъставителят и свидетелите по съставяне на акта и констатиране на нарушението твърдят,че при проверка през месец август на място,установили,че даденото от Кмета предписание за премахване на постройката не е изпълнено.Свид.Маринова-дъщеря на жалбоподателя и свид.Бекова,обаче категорично твърдят,че предписанието е изпълнено още 18.07.2008год. Свид.Маринова твърди,че лично тя за времето от 16.07. до 18.07.2008год. е помагала на баща си във връзка с премахване на изградения навес.  Административнонаказващият орган не е спазил императивното изискване на чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН за точно посочване в НП на датата на извършването на нарушението. Гореизложеното, само по себе си, обосновава категоричния извод на съда за незаконосъобразност на наказателното постановление, поради което последното следва да се отмени. В тази насока, съдът намира,че е налице противоречие между твърденията на актосъставителя и свидетелите по съставяне на АУАН, че през месец август предписанието не е било изпълнено и свидетелите,които твърдят,че навеса е премахнат още на 18.07.2008год. в указания за това  срок.Не- посочването на  дата на извършване на нарушението в акта за установяване на нарушението и в обжалваното наказателно постановление,възпрепятства отстраняването на това противоречие.Непосочването на дата на извършване на нарушението от своя страна накърнява правото на защита на лицето, посочено като извършител на нарушението, предвид това, че последният има право да узнае кога точно се твърди, че е извършил нарушението, за което е наказан. Нарушаването на правото на защита във всички случаи води до порочност на издаденото наказателно постановление, тъй като представлява съществено процесуално нарушение, а наличието на такова при издаването на наказателното постановление обуславя неговата незаконосъобразност.

Датата на осъществяване на деянието е обстоятелство, индивидуализиращо конкретното деяние. Липсата на яснота относно времето на извършването на деянието, при посоченото различие в показанията на общинските служители и другите свидетели, представлява съществено нарушение на процесуалните правила. То е в противоречие с чл. 42, т. 3 от ЗАНН и води до нарушение правото на защита на нарушителя, а също е и пречка за разглеждането на спора по същество. Това процесуално нарушение не е от категорията нарушения в акта, които могат да се преодолеят по реда на чл. 53, ал. 2 ЗАНН, тъй като е съществено и не би могло да се санира в последващ стадий на административно-наказателното производство.

На следващо място съдът счита,че обжалваното НП е издадено при напълно неизяснена фактическа обстановка .Видно от АУАН  същият е съставен на 23.09.2008год. и в него не е посочена дата ,за която да се твърди,че жалбоподателят е извършил нарушението,за което впоследствие е наказан.При връчване на АУАН същият е направил възражение,като е посочил,че е спазил указания му срок и навеса е развален.В същото време актосъставителя и свидетелите твърдят,че са извършили проверка през месец август,но не са категорични.Въпреки направеното от жалбоподателя възражение и съществуващото противоречие,административнонаказващият орган е издал атакуваното наказателно постановление,без да извърши проверка и изясни спорните обстоятелства.Административно наказващият орган (в случая – Кмета на Община-Вършец) следва в административно- наказателното производство да докаже по безспорен начин, с допустими от закона доказателства, че претендираното нарушение е извършено от посочения като нарушител и че същият го е извършил виновно. Ако административно наказващият орган не докаже твърдяните от него факти по безспорен начин, то Наказателното постановление ще бъде незаконосъобразно и ще следва да бъде отменено.

Ето защо, съдът намира, че  Наказателното постановление  следва да бъде изцяло отменено.

Мотивиран така, съдът

 

                                        Р   Е    Ш   И   :

 

       ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 88 /09.01.2009г. на Кмета на Община-Вършец ,с което на   И. *** , с ЕГН **********  е наложено административно наказание - глоба в размер на 1300лв. за нарушение на чл.195 ал.5 от ЗУТ и на основание чл.232,ал.6 от ЗУТ.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд-Монтана в 14 дневен срок от съобщението на страните..

                                            

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ  :