Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 16.04.2009Г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна в публично заседание на 26 февруари…...……..…………през две хиляди и деветата година….....……….……………………в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ю.  Г.

 

при секретаря П.И.…….….……..………………и в присъствието  на прокурора..……………………….……....…..като разгледа докладваното .................от  съдията Г...………………………..…………...АН дело 28 по описа

за 2009г…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление № 955/17.09.2008г. на Началника на РПУ гр.Берковица на  Ц.Е.Ц. *** и  с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца на основание чл.182 ал.1 т.6 от ЗДвП и са му отнети 12 контролни точки на основание чл.157 ал.3 от същия.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал Ц.Е.Ц. *** , който обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление. Навежда в жалбата още доводи, че в хода на производството са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които водят до отмяна на атакуваното наказателно постановление.В съдебно заседание същият         редовно призован не се явява,а се представлява упълномощен от него адв.Веселинов от АК-Монтана.

        Въззиваемата страна не изпраща свой процесуален представител и не взема становище по жалбата.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на жалбоподателя посочени в жалбата, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява ОСНОВАТЕЛНА.

        С Наказателно постановление №955/17.09.2008г. на Началника на РПУ гр.Берковица на Ц.Е.Ц. *** и  с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца на основание чл.182 ал.1 т.6 от ЗДвП и са му отнети 12 контролни точки на основание чл.157 ал.3 от ЗДвП, затова че на 16.03.2007г. около 11.36 часа по път ІІ-81 на разклон за с.Комарево управлява лек автомобил “Рено Меган” с ДК № СА 40 82 МХ с превишена скорост 102км/ч при ограничение с пътен знак В-26 на 50км/ч. Скоростта е фиксирана и показана на водача с апарат ТР-4Д №258, с което виновно е нарушил чл.21 ,ал.2 от ЗДвП.

Гореизложената фактическа обстановка съдът извлича чрез анализ на събраните по делото писмени и гласни доказателства.

   На 10.09.2008 г. около 11,36 часа  служители на  РПУ-Берковица – актосъставителя П.П. и свидетеля П.П. съставили  акт за установяване на административно нарушение на жалбоподателя Ц.Е.Ц. за това,че по път ІІ-81 на разклон за с.Комарево управлява лек автомобил “Рено Меган” с ДК СА 40 82 МХ с превишена скорост 102км/час при ограничение с пътен знак В-26 на 50км/ч..  Служителите на РПУ са съставили на жалбоподателя акт за установяване на нарушение на разпоредба от Закона за движение по пътищата чл.21 ал.2 –управлява лек автомобил с превишена скорост 102км/ч  и ограничение с пътен знак В-26 на 50 км/ч. Като скоростта е фиксирана и показана на водача с апарат ТР-4Д №258, тариран и годен за работа до м.ІV.2009год.  .Акта за установяване на административно нарушение е връчен на  нарушителя и по него същият не е направил възражения. От показанията на разпитаните свидетели  се установи,че жалбоподателят е спрян при извършване на визираното нарушение,отчетено на радара ,за което му е съставен акта.Въз основа на този акт е издадено атакуваното наказателно постановление,с което на жалбоподателя е наложено посоченото по-горе административно наказание.

   В жалбата си жалбоподателят навежда доводи,че реалната скорост,с която се е движел е била по-малка от отразената.Във връзка с това възражение в съдебно заседание процесуалния представител на жалбоподателя направи искане да се изиска техническата характеристика на Трафик радар ТR4D.

Административнонаказващият орган е приел, че жалбоподателят, като водач на МПС, е нарушил разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДП, като превишил с 51 км/ч максимално допустимата скорост на движение на МПС извън населено място, поради което съвсем законосъобразно, на основание чл. 182, ал. 2, т. 6 ЗДП му е наложил адм. наказание "глоба" в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца.

Съгласно разпоредбата на чл. 182, ал. 1, т. 6 от ЗДП, административно наказание "глоба" в размер на 200 лв. и три месеца  лишаване от право да управлява МПС се налага на водач, който превиши максимално разрешената скорост в населено място с над 51  км/ч.

Видно от изисканата и приложена по делото техническа характеристика на Трафик радар ТR4D  нормативно е предвидена допустима грешка при отчитане на скоростта,извършено с радарен скоростомер.Както в техническите характеристики ,така и в чл.756,ал.1 от Наредба за средствата за измерване,които подлежат на метрологичен контрол,приета с ПМС №239/24.10.2003год. /ДВ ,бр.98/7.11.2003год./ е предвидено,че максимално допустимата грешка при проверката на скорост е плюс минус 1 км/ч или плюс минус 1 % за скорости над 100км/ч. или в случая това е 1,02 км/ч Следователно,възможно е в конкретния случай нарушителят да се е движил със 100,98 км/ч.,а не с отчетената от радара 102км/ч.,с други думи превишението на скоростта е под 51км/ч.В този случай отговорността на водача би следвало да се ангажира  на основание чл.185,ал.2,т.5 от ЗДвП,а не по т.6 от същата разпоредба,както е приел административнонаказващият орган.Тъй като нормативно предвидената допустима грешка при отчитане скоростта на МПС с радарно устройство води до приложение на по-благоприятна за нарушителя правна норма,то съобразно правилото на чл.3,ал.2 от ЗАНН,е следвало да бъде приложена именно тази норма.

Като е определил административното наказание за нарушението, така, както е описано в акта и наказателното постановление в рамките на чл. 182, ал. 1, т. 6, вместо в рамките на чл. 182, ал. 1, т. 5 от с. з., административнонаказващият  орган е постановил един незаконосъобразен административен  акт.

След като законът предвижда различни административни наказания за водача на МПС в зависимост от величината на превишаване на максимално допустимата скорост на движение МПС, то от особено съществено значение в случая е точното описание на нарушението. От него се вижда дали е осъществен фактическият състав на нарушението, визирано в съответната правна норма и дали правилно е определено адм. наказание.

         Съдът намира,че неправилно е била реализирана административно наказателната отговорност на нарушителя по чл.182,ал.2,т.6 от ЗДвП тъй като ,на последния е следвало да се наложи наказание съобразно със санкционната разпоредба на чл.182 ал.2,т.5 от същия .Това разминаване в санкционната разпоредба ,въз основа на която е наложено адинистративното наказание е довело до ограничаване правото на жалбоподателя да разбере за  извършването на какво точно нарушение следва да отговаря.Допуснатото нарушение на  процесуалните правила е съществено,тъй като е довело до накърняване правото на защита на наказаното лице,което е абсолютна предпоставка за отмяна на издаденото НП.

     С оглед на гореизложеното, настоящият състав намери, че атакуваното Наказателно  постановление № 955/17.09.2008г. на Началника на РПУ гр.Берковица ,с което на  Ц.Е.Ц. *** и  с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца на основание чл.182 ал.1 т.6 от ЗДвП и са му отнети 12 контролни точки на основание чл.157 ал.3 от ЗДП във вр. с Наредба № І-139 на МВР , следва да бъде ОТМЕНЕНО като неправилно и незаконосъобразно и

 

                             Р    Е    Ш    И    :

 

         ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 955/17.09.2008г. на Началника на РПУ гр.Берковица ,с което на  Ц.Е.Ц. *** и  с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца на основание чл.182 ал.1 т.6 от ЗДвП и са му отнети 12 контролни точки на основание чл.157 ал.3 от ЗДП.

 

 

 

Решението може да се обжалва пред Административен съд - Монтана в 14-дневен срок от съобщението за страните.

 

         

                                                           РАЙОНЕН  СЪДИЯ: