Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 03.04.2009Г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 26 март    ……..………….……………………………….

през две хиляди и девета година…...……….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ю.  Г.

                                                    

при секретаря К.Ангелова…….….……..………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…..като разгледа докладваното от

съдията Г...………………………..…………...АН дело 26 по описа

за 2009г…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

 

Съдът е сезиран с жалба против  Наказателно постановление №76 “КЗ” /03.09.2008 г. на Началника на РПУ - Берковица,с което  за нарушение на чл. 259, ал. 1  КЗ  и на основание чл. 315, ал. 1, т. 1  КЗ на жалбоподателя  И.К.И. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лв. В съдебно заседание чрез упълномощен адвокат жалбоподателят прави оплаквания за незаконосъобразност и моли да бъде отменено, като излага доводи, че не е извършил горното нарушение.

Въззиваемата страна не изразява становище по жалбата.

Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства - показанията на разпитаните свидетели и писмените такива, преценени поотделно и в съвкупност, прие за установено следното от фактическа и правна страна:

На 15.08.2008 г. служители във въззиваемата страна, при изпълнение на служебните си задължения - автопатрул   в гр.Берковица в района на автогарата извършили проверка на собственика на МПС – мотоциклет марка “Кавазаки”. Същите извършили проверка на водача на автомобила - жалбоподателя И., при която било установено, че същият не представя  застраховка "Гражданска отговорност". На същия бил съставен АУАН за нарушение по чл. 259, ал. 1 КЗ, въз основа на който е издадено и атакуваното наказателно постановление, с което, на осн. чл. 315, ал. 1 КЗ, е наложено посоченото по-горе административно наказание.

С оглед на така установеното, съдът счете, че жалбата е допустима. Същата е подадена в срока по чл. 59, ал. 2 ЗАНН, от надлежна страна, а по същество е основателна, поради което съдът отмени наказателното постановление, по следните съображения:

Производството е от административно-наказателен характер. Съгласно разпоредбите на ЗДвП, установяването на нарушения по същия, издаването и обжалването на наказателни постановления става по реда на ЗАНН. А чл. 84 ЗАНН препраща към разпоредбите на НПК относно правилата за производството по разглеждане на жалбите. Съгласно чл. 14, ал. 2 от НПК, нарушителят се счита за невиновен до доказване на противното по безспорен начин. Това означава, че административно наказващият орган (в случая - началникът на РУ на МВРБерковица или чрез свой представител) следва в административно- наказателното производство да докаже по безспорен начин, с допустими от закона доказателства, че претендираното нарушение е извършено от посочения като нарушител и че същият го е извършил виновно. Ако административно наказващият орган не докаже твърдяните от него факти по безспорен начин, то Наказателното постановление ще бъде незаконосъобразно и ще следва да бъде отменено.

От събраните по делото доказателства не се установи, че жалбоподателят е осъществил състава на нарушението по чл. 315, ал. 1 КЗ. Този текст ангажира отговорността на лицата, които не са изпълнили задължението си по чл. 249, ал. 1 КЗ да сключат задължителна застраховка "ГО" или управляват автомобил, без да има сключена такава застраховка. В случая, се установи, че мотоциклетът на жалбоподателя не е бил в момента в движение.Към момента на проверката мотоциклетът се е намирал паркиран при барчето на Атогарата  и не е бил в движение. Съгласно чл. 259 КЗ, задължение за сключване на застраховка "ГО" имат собствениците на МПС, което е регистрирано на територията на Р. Б. или управлява МПС при влизане на територията на Р. Б. и няма сключена валидна застраховка. Жалбоподателят не попада в нито една от тези две хипотези, доколкото мотоциклетът не е бил управляван в момента на проверката, поради което съдът счете, че не е осъществил състава на нарушението по чл. 315, ал. 1 КЗ от обективна и субективна страна и незаконосъобразно е ангажирана административно-наказателната му отговорност, поради което отмени изцяло наказателното постановление.

В АУАН актосъставителят е посочил,че нарушителят управлява мотоциклета в района на Автогарата и при извършена проверка не представя задължителна застраховка ГО.В НП нарушението е изписано по идентичен начин.В съдебно заседание обаче и актосъставителя и свидетеля по установяване на нарушението заявиха,че жалбоподателят е седял върху мотоциклета,но мотоциклетът не се е движел,т.е. двамата не потвърдиха констатациите,отразени в АУАН,че водачът е управлявал МПС-то по време на проверката. На следващо място, констатациите,отразени в АУАН и издаденото въз основа на него НП бяха опровергани и от показанията на разпитания в съдебно заседание свидетел Чатов.Същият по категоричен начин заяви,че жалбоподателят в момента на проверката не е управлявал мотоциклета си тъй като същият е бил повреден и същият бил дошъл при него и баща му,които имат работилница в този район ,за да извършат ремонт на мотоциклета му.

На следващо място съдът констатира,че са налице нарушения на процесуалните правила,които да водят до опорочаване на административно-наказателното производство. В АУАН и  НП съществуват пороци,водещи до накърняване правото на защита на жалбоподателя. Нарушението ,което е съществено,се изразява в следното : съществува несъответствие между текстовото описание на нарушението и квалификацията на нарушението. Това несъответствие е довело до ограничаване правото на защита на жалбоподателя да научи точно какво нарушение и по коя законова разпоредба му се вменява във вина,за да организира адекватно защитата си.

Описаното в АУАН деяние представлява нарушение,но не това което е посочено от актосъставителя при съставянето на АУАН по  КЗ ,а по чл.100,ал.1,т.3 от ЗДвП.Съгласно тази разпоредба “Водачът на моторно превозно средство е длъжен да носи документ за сключена застраховка “Гражданска отговорност” за моторното превозно средство,което управлява.”Съдът намира,че посочената разпоредба е ясна и тя именно вменява като задължение на водачите на МПС да се НОСИ и ПРЕДСТАВЯ посочената застраховка,сключена за управляваното от тях МПС. Жалбоподателят е санкциониран по чл.315,ал.1 ,т.1 от КЗ ,според който “лице ,което не изпълни задължението си да сключи задължителна застраховка по чл.249,т.1 или 2  или което управлява моторно превозно средство,във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите,се наказва с глоба от 400 до 600лв.-за физическо лице” Административнонаказващият орган е посочил грешен законов текст в акта и НП, съдът намира, че е нарушено изискването на чл. 57, ал. 1, т. 6 от ЗАНН - в съдържанието на наказателното постановление да са посочени законните разпоредби, които са били нарушени виновно.Според съда неправилно е санкциониран И. по този текст и неправилно деянието е квалифицирано като такова по  КЗ,тъй като в АУАН и НП е записано “ не представя задължителна застраховка ГО”,а не е установена има ли изобщо сключен и действащ договор за задължителна застраховка “ГО” .Според съда ,ако бе установено по безспорен начин извършеното нарушение,то правилната квалификация на  деянието би била по чл.100,ал.1,т.3 от ЗДвП и съответно правилната законова разпоредба,по която би следвало да е наказан жалбоподателя И. за извършеното от него нарушение е тази по чл.183,ал.1,т.2 от ЗДвП,според която се наказва с глоба 10 лв. водач,който не носи документ за сключена задължителна застраховка “Гражданска отговорнст “ на автомобилистите,ако водачът е изпълнил задължението си по чл.100,ал.3 .Именно поради тази причина според настоящия състав неправилно е ангажирана административно-наказателната отговорност на жалбоподателя.

Предвид всичко гореизложено съдът намира,че атакуваното Наказателно постановление №76 “КЗ” от 03.09.2008год. на Началника на РПУ - Берковица, с което за нарушение на чл. 259, ал. 1  КЗ  и на основание чл. 315, ал. 1, т. 1  КЗ на И.К.И. ***, е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лв.,следва да бъде отменено като незаконосъобразно,издадено при съществено нарушение на процесуалните правила.

По горните съображения, на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

                                        Р   Е   Ш   И   :

 

ОТМЕНЯ   Наказателно постановление №76 “КЗ” /03.09.2008 г. на Началника на РПУ - Берковица,с което  за нарушение на чл. 259, ал. 1  КЗ  и на основание чл. 315, ал. 1, т. 1  КЗ на  И.К.И. *** и ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лв. , като незаконосъобразно.

 

Решението може да се обжалва пред Административен съд - Монтана в 14-дневен срок от съобщението за страните.

 

 

 

 

 

 

                                                      РАЙОНЕН  СЪДИЯ :