Главна
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2
Търсене в сайта
Последни актуализацииРайонен съд Берковица
               !!! ВНИМАНИЕ !!!           !!! ВНИМАНИЕ !!!       !!! ВНИМАНИЕ !!!

На вниманието на всички Адвокати , Вещи Лица  и страни по делата на РС Берковица
 
1. Изпащайте електронна поща само на новия Емайл на РС Берковица ==> berkovitsa-rs@justice.bg
2. Ползвайте само новия Интернет Сайт на РС Берковица ==> https://berkovitsa-rs.justice.bg/
 
Забележка : Стария Емайл brs@mail.bg  !!! -->  не се използва . 
Забележка Стария Интернет сайт http://www.rs-berk.com/ !!! - ->  не се актуализира

 

! ВНИМАНИЕ !
  Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д – Б Е Р К О В И Ц А
  З А П О В Е Д № 20  14.05.2020 г. zapoved-20-ot-14.05.20-god.-rabota-na.doc [58 Kb] (сваляния: 28)

 

На основание основание чл. 80, ал.2 във връзка с ал.1 и  чл.93, ал.1, т.2 и т.7 от Закона за съдебната власт  , решение на СК на ВСС от дистанционно заседание чрез видеоконферентна връзка, проведено на 12.05.2020 г.  във връзка с противоепидемичните мерки след края на извънредното положение, обявени със ЗМДВИП в сила от 13.03.2020 год.   и с цел предотвратяване на всякакви опасности от зараза за съдии,прокурори,адвокати, служители и участници в процесите

 

                                                          НАРЕЖДАМ:
  

I.    ОТНОСНО ДОСТЪПА ДО СЪДЕБНАТА СГРАДА НА РС БЕРКОВИЦА:

 

1. РАЗРЕШАВАМ ДОСТЪПА до сградата на съда по отношение на всички работещи в нея, както и  на участниците по дела, насрочени за конкретен ден - страни по делата, техните адвокати, свидетели, вещи лица и съдебни заседатели, както и лица, които посещават сградата на съда във връзка с получаване на административни услуги, включително и във връзка с дейността на Бюро Съдимост, на държавния съдебен изпълнител и съдията по вписвания ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1.1 Всички участници по насрочените за деня дела изчакват пред съдебната сграда;

1.2   Служителите на ОЗ „Охрана” допускат участниците в делата непосредствено преди започване на конкретното дело  съгласно предварително предоставен им списък с призованите лица. Участниците в него изчакват пред залата в коридора на съда влизането си в съдебната зала при спазване на необходимото разстояние, съгласно актуалните изисквания на здравните органи между лицата;

1.3  Всички влизащи в съдебната сграда да носят маски и ръкавици, както и да дезинфекцират ръцете си с предоставения на входа дезифенкционен материал. ЛИЦА БЕЗ ПОСТАВЕНИ ПРЕДПАЗНИ МАСКИ И РЪКАВИЦИ  НЯМА ДА БЪДАТ ДОПУСКАНИ В СГРАДАТА НА СЪДА!

1.4 Приема на входящи документи - молби, жалби, сигнали, съобщения, искания, предложения и всякакъв вид кореспонденция и справки по делата, обслужването  на граждани и адвокати  да се извършва от съдебните деловодители от служба „Съдебно деловодство”, „Бюро съдимост”, СИС и службата по вписвания на „едно гише” -  в кабинката на ОЗ ”Охрана”, помещаваща се във фоайето на сградата, при спазване на всички хигиенни изисквания;

1.5 Допускане на адвокати и страни за справки в службите на съда, да се осъществява само при невъзможност това да бъде сторено по описания по горе ред, като се допуска влизане само  на 1 човек;

1.6 Да се ограничи достъпа  в коридорите на сградата до  всички пейки, бюра и  столове;

1.7  Не се допуска по делата публика, вкл. стажанти, журналисти и други лица извън участниците в конкретните производства;

1.8 Да се допускат в сградата, след спазване на общите дезифенкционни правила и служителите на МВР и РП  с цел осъществяване на съвместната им работа със съда;

1.9 Да се проветряват постоянно всички помещения в съдебната сграда, включително и всички коридори;

1.10   В сградата на съда да се допускат за запознаване с дела адвокати и страни само по едно дело и на специално обособеното за целта място на входа на съда. Ако има повече желаещи, следва да изчакват реда си извън сградата на съда. След всеки да се дезинфектира с препарати.

 

ЗАДЪЛЖАВАМ ПОСЕЩАВАЩИТЕ РС ГРАД БЕРКОВИЦА ГРАЖДАНИ, АДВОКАТИ И ПРОЦЕСУАЛНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ  СТРИКТНО ДА ИЗПЪЛНЯВАТ РАЗПОРЕЖДАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА ОЗ „ОХРАНА” ВЪВ ВРЪЗКА С ОГРАНИЧЕНИЯТА, ВЪВЕДЕНИ ЗА ДОСТЪП ДО СГРАДАТА, КАКТО И ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВХОДА НА СЪДА.

 

II.УТВЪРЖДАВАМ СЛЕДНИТЕ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА РАЙОНЕН СЪД БЕРКОВИЦА след 14.05.2020 г.:

 

1.   Относно начина на провеждане на откритите съдебни заседания:

 1.1 Да се прецизират графиците на откритите съдебни заседания  от магистратите  с оглед преценка на възможността за разглеждане на всички насрочени вече дела в едно заседание съобразно посочените мерки по начин, че:

- Делата да се насрочват в графиците през по-голям времеви интервал помежду им  - минимум 20минути, а по дела с повече от 5 свидетели и по-голям интервал – от 30 минути , като се има предвид ,че е необходимо залите да бъдат проветрявани и дезинфекцирани след всяко дело;

-Указва на съдиите да не насрочват няколко дела в един и същи час занапред, както и да насрочват по-малък брой дела за деня през по-голям интервал от време помежду им, за да се избегне струпването на множество хора в залите и коридорите на съда;

 - Когато няма обективна възможност за спазване на мерките за безопасност, дело във вече подготвен и обявен график може да се отсрочи, след съгласуване между съдията и административния ръководител на съда за друга дата, към която би могло да се осигури нормалното му разглеждане или по обоснована преценка за период след отпадане на опасността от заболяването, за което страните да бъдат уведомявани своевременно;

- Въвеждам  електронен регистър, в който се отразяват отсрочените по обективни причини дела. В регистъра да се посочва номера на делото, съдията-докладчик, причина за отсрочване, дата на насрочване. Възлагам на административния секретар воденето на този регистър с посочване на номерът на делото, съдията-докладчик, причина за отсрочване и дата на насрочване и изпращане ежемесечно на  справка от този регистър на Съдийската колегия на ВСС, след предоставена такава от съдебните деловодители;

- Да продължи установената от времето на извънредното положение практика съдебните секретари да изготвят списъци с всички участници в насрочените открити съдебни заседания и ги предоставят на „Съдебна охрана“ най-късно до 15 ч. на предния ден.

- Служителите на ОЗ ”Охрана” да вписват допълнително в списъците свидетелите, които са „при довеждане”, като в края на работния ден да връщат списъка на административния секретар.

 

2. Призованите лица за насрочените за деня дела следва да спазват следното:

а/ Да изчакват пред съдебната сграда допускането им от служителите на „Съдебна охрана“ по установения в  настоящата заповед ред до поканването им.

б/ Допуснатите участници до  насрочено в открито съдебно заседание дело да изчакват в коридора пред залата на съда при съобразяване на необходимите предпазни мерки и дистанция;

в/ В съдебните зали да влизат само участниците – страни, вещи лица, свидетели и адвокати в конкретното производство;

г/ В случаите на забава при провеждането на откритите съдебни заседания, съдебните секретари периодично да уведомяват служителите на „Съдебна охрана“ за синхронизиране на допуска до залите на участниците в следващите по ред дела на насроченото открито съдебно заседание;        

 

           3.  Относно работата на службите в РС Берковица:

 

- Запазва се организацията на административната дейност, свързана с  приемане на книжа, обслужване на граждани и адвокати само  на „едно гише” -  в кабинката на ОЗ ”Охрана”, по електронна поща или факс;

- По предварително одобрен график, по един служител от служба „Съдебно деловодство” да дежури на регистратурата на съда -   на „едно гише” -  в кабинката на ОЗ ”Охрана”, за да извършва справките на страните и техните адвокати,останалите двама деловодители да входират  постъпващите в съда книжа и работят по обработката на делата, както и да обслужват допуснатите до службата страни и адвокати във връзка със запознаване с дела;

- По предварително одобрен от съда график и съобразно графика за съдебни заседания третият съдебен секретар да  осъществява дежурство по регистратура, за да извършва справки на страните и техните адвокати;

- Допуснатите до съответните служби на съда граждани /страни, вещи лица и адвокати/ да се обслужват при строго спазване на всички предписани от здравните органи противоепидемични мерки;

- Да продължи изпращането на призовки, преписи и съобщения преимуществено по ел. поща, факс и обикновена поща. В краен случай – по обичайния начин чрез длъжностните лица по призоваването.  Възлагам на системния администратор да указва помощ при нужда;

- Всички удостоверения за административно - правни услуги да се предоставят на дежурните в  регистратурата за връчване на лицата, които лично са се явили да ги получат;

- Службите на общата администрация да работят по обичайния работен график, при спазване на всички предписани от здравните органи противоепидемични изисквания

-  Допуснатите до сградата на съда съдебни заседатели да не я напускат до приключване на съответното открито съдебно заседание. През паузите и почивките по делото да изчакват във фоайето пред залите;

- Службата по призоваването да продължи да спазва стриктно разпоредбите в  Заповед № 19/30.04.2020 г.;

- Възлагам на системния администратор редовно да попълва новата интернет страница на съда с информацията относно графиците на делата и съдебните актове.

 

4.  Относно съдиите и съдебните служители

 

-   Съдията, който няма насрочени открити съдебни заседания , който не е дежурен по график, не е задължен да присъства физически в сградата на съда, но следва да е на разположение по всяко време и да продължава работата си дистанционно;

-   Възлагам на съдебните секретари и деловодители да изготвят и предоставят на Председателя на съда ежемесечна справка за свършената работа от съдиите, които не са дежурни и работят дистанционно. Справката за съдиите да се представя на СК на ВСС съобразно дадените от тях указания;

-   С цел осигуряване на  физическата възможност на служителя на длъжност „Чистач”, на който са възложени  куриерски функции и връчване на призовки,  да поддържа всички хигиенни мерки, предписани от здравните власти, нареждам:

А/ съдиите и служителите да поддържат необходимата хигиена, да дезинфектират периодично през работния ден работните си места, да проветряват помещенията;

Б/ съдебните секретари по време на почивките при продължителните открити съдебни заседания  да проветряват помещенията;

В/ Нареждам на  служителя в служба „Връчване на призовки” -Светла Маркова да осъществява до второ нареждане куриерските услуги във връзка с изпращане и получаването на служебната кореспонденция от „Български пощи“ и връчване на призовки вместо чистача.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съдиите и съдебните служители за сведение и изпълнение.

 

Копие от настоящата заповед да се изпрати на АК – Монтана, РП –  Берковица, РУ – Берковица, РУ - Вършец и ОЗ „Охрана“ Монтана.

 

          Заповедта да се публикува на интернет страницата на съда, а копие от нея да се залепи на входа на Съда.

 

 

 

 

 

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                          /Ю.ГЕОРГИЕВА/

 

 
!
СЪОБЩЕНИЕ !

  Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д – Б Е Р К О В И Ц А
  З А П О В Е Д № 19  30.04.2020 г.  zapoved-19-ot-30-04-2020-izprashhane-na.doc [41.5 Kb] (сваляния: 24)


На основание чл. 80, ал.2 във връзка с ал.1 и чл.93, ал.1, т.2 и т.7 от Закона за съдебната власт и във връзка с решение на СК на ВСС от дистанционно заседание чрез видеоконферентна връзка по протокол № 14/28.04.2020г., както и във връзка с моя заповед № 59/16.03.2020 г. и № 64/13.04.2020г. за организацията на работа по време на извънредното положение и мерките за ограничаване на вирусните инфекции, причинени от COVID-19,

НАРЕЖДАМ:

1.    ОТМЕНЯМ наложената забрана в т.9,13 и 14 от Заповед №17/13.04.2020год. на Председателя на PC Берковица да не се изпращат съобщения за готовите съдебни актове на страните до 13.05.2020год.

2.    ОТМЕНЯМ ограничението за забрана за изпращане на призовки, съобщения и преписи.

3.    НАРЕЖДАМ връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по съдебни дела да се извършва по телефон или по електронен път. При липса на посочен по делото телефон или електронен адрес, призовките, съобщенията и съдебните книжа по съответното дело да се връчват на хартиен носител, по обичайния ред .

4.    ЗАДЪЛЖАВАМ призовкарите при PC - Берковица да спазват указанията на здравните власти за ограничаване на разпространението на вирусни инфекции, като изпълняват минимум следните изисквания:

незабавно, като отбелязват това обстоятелство, включително и името на лицето, от което са получили сведението.

 

7. ЗАДЪЛЖАВАМ призовкарите да връчват с приоритет призовките и съдебните книжа по насрочените за най-близки дати открити съдебни заседания.

8. ЗАДЪЛЖАВАМ призовкарите да връщат в съда своевременно невръчените съдебни книжа, с цел призоваване на съответните лица по реда на чл. 391, ал. 3, т. 4 от ЗСВ.

 

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на PC - Берковицаа за сведение на всички посетители.

Да се връчи лично заповедта на съдебните служители от служби „Деловодство", „Секретари", „Архив" и „Призовки" за сведение и изпълнение.

 

 
  


! СЪОБЩЕНИЕ !
  Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д – Б Е Р К О В И Ц А
 

Берковица, 23.04.2020 г. 

 

Банкова сметка за чужди средства в левове за целите на събиране на средства от дарения и помощи за подпомагане финансирането на дейности и мерки срещу разпространението на COVID-19 на територията на страната.


http://www.vss.justice.bg/page/view/104990

         Съгласно решение по Протокол № 12, д.т.14 от заседанието на комисия „Бюджет и финанси“,  упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 16.03.2020  г. в БНБ  е открита банкова сметка в левове на името на Висш съдебен съвет със следния номер: 

IBAN: BG33 BNBG 9661 3300 1738 02
BIC:  BNBGBGSD 

         Банковата сметка е за чужди средства в лева  за набиране на средства от дарения на магистрати и съдебни служители за подпомагане финансирането на дейности и мерки срещу разпространението на  COVID-19 на територията на страната.
 

! ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !
  Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д – Б Е Р К О В И Ц А

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е   sobshhenie-ot-08.04.2020-prodlzhenie-na.doc [21.5 Kb] (сваляния: 23)
Берковица, 08.04.2020 г.
 
Във връзка с продълженото Извънредно Положение в страната и забраната за провежданена открити съдебни заседания по делата
( с изключение на изрично посочените в решенияна ВСС по Протокол No: 9 / 15.03.2020 и Протокол No: 10 / 16.03.2020 и допълнен с решение по Протокол No: 11 / 31.03.2020 ) , Районен Съд Берковица

 

УВЕДОМЯВА 

Страните , процесуалните представители и вещите лица , че насрочените в периода
13.04.2020 – 13.05.2020 дела няма да бъдат разглеждани.
За датите на провеждане на съдебни заседания по тях , могат да се информират на тел. 0953 88737 ( деловодство ), на елекронен адрес :
както и да получат електронна справка през системата на Електронния Поортал ЕПЕП
==>
 https://ecase.justice.bg/Case/Search
 
 ! ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !
  Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д – Б Е Р К О В И Ц А

 

З А П О В Е Д № 16  zapoved-16-nova-svid.-za-sdimost.doc [29 Kb] (сваляния: 24)  

Берковица, 01.04.2020 г.        

На основание чл. 80, ал.2 във връзка с ал.1 и  чл.93, ал.1, т.2 и т.7 от Закона за съдебната власт  и във връзка с Актуални мерки за превенция и ограничаване на разпространението на covid-19 за съдилищата на територията на република българия , (приети от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с решение по протокол № 9/15.03.2020 г., допълнени и актуализирани с решения по протокол 10/16.03.2020 г., от работно заседание на колегията от 26.03.2020 г. и по протокол № 11 от 31.03.2020 г.),  считано от 01 април 2020 година до 13.04.2020год.

Н А Р Е Ж Д А М :

1.ДОПЪЛВАМ   т.8  от моя Заповед №14/16.03.2020год.  както следва:

НАРЕЖДАМ  на съдебен деловодител при служба „Бюро съдимост” ДА ИЗДАВА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА СЪДИМОСТ  на граждани  и на място в сградата на съда при създадената организация „на едно гише” при спазване на всички хигиенни изисквания с необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията.

2.ВЪЗЛАГАМ на служба „Съдебно деловодство” ежедневно да докладва на Председателя на РС гр.Берковица постъпилите книжа,свързани със съдебно дела  за  преценка налице ли е спешен и неотложен характер за разглеждането им.

 Настоящата заповед да се сведе до знанието на съдиите и съдебните служители за сведение и изпълнение, да се публикува на интернет страницата на съда и да се постави на входа на съда.

             Копие от същата да се изпрати на   ОЗ”Охрана” за сведение и действия от тяхната компетентност. 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:   / Ю.ГЕОРГИЕВА /


 ! ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !
  Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д – Б Е Р К О В И Ц А

З А П О В Е Д  № 15 Допълн. ! zapoved-15-ot-18.03.2020-g.-doplnenie.doc [40.5 Kb] (сваляния: 31)
Берковица, 18.03.2020 г.
З А П О В Е Д  № 14 zapoved-14-ot-16-03-2020-g-nova.doc [53.5 Kb] (сваляния: 24)
Берковица, 16.03.2020 г.

         На основание чл. 80, ал.2 във връзка с ал.1 и  чл.93, ал.1, т.2 и т.7 от Закона за съдебната власт  и във връзка с решение на СК на ВСС по протокол № 9 от заседание, проведено на 15.03.2020 г., по повод обявеното от Народното събрание на РБ на 13.03.2020год. извънредно положение във връзка с разпространението на коронавирусната

още информация...
Годишен отчетен доклад за 2019 г.

Годишен отчетен доклад за дейността на Районен съд Берковица за 2019 г.: 2019-otcheten-doklad-brs.pdf [1.34 Mb] (сваляния: 55)

още информация...
КОНКУРС ЗА ЕСЕ И РИСУНКА НА ТЕМА „НАШИЯТ СЪД“

ОКРЪЖЕН СЪД – МОНТАНА

обявява

КОНКУРС ЗА ЕСЕ И РИСУНКА НА ТЕМА

„НАШИЯТ СЪД“

 

В конкурса могат да участват  ученици от 5 до 12 клас на училищата в област Монтана.

В текстовете и рисунките си учениците трябва да представят своите виждания за  съдилищата в своя роден край, понятията си за съд , закон, престъпление и наказание,човешки права и  справедливост.

Есетата да са в обем до три печатни страници формат А4,  двустранно подравняване и шрифт: Times New Roman с размер: 12;

Творбите трябва да бъдат предадени в Окръжен съд – Монтана до 31 март 2020 година на адрес: 3400 град Монтана, ул. „Васил Левски“ 24, Окръжен съд /за конкурса“Нашият съд“/ или /само за текстовете/ на  e mail: montana-os@justice.bg

   Есетата и рисунките трябва да са придружени с имената, училищата, телефони и e mail  адресите на авторите за връзка с тях. Представените произведения ще бъдат оценени от жури в две възрастови групи –  5-8 и 9-12 клас. Отличените творби и авторите им ще бъдат наградени на тържество по случай 16 април – Деня на Конституцията и юриста, и публикувани на интернет сайта на Окръжен съд – Монтана.

  С най-добрите от представените рисунки в Съдебната палата в Монтана ще бъде подредена изложба.

 

още информация...
„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” в РАЙОНЕН СЪД БЕРКОВИЦА - 22 АПРИЛ 2019 г.

                На 22.04.2019 г. за поредна година се проведе „Ден на отворените врати“ в Районен съд град Берковица. Инициативата е на Висш съдебен съвет във връзка с реализиране на годишната програма за дейността му и с цел спомагане повишаването на правната култура на гражданите и постигане на по – добра информираност за работата на съдебната система. Обществеността в град Берковица беше информирана за мероприятието чрез публикация в интернет страницата на съда, също така бяха поканени ученици от средните училища в града.

                Районен съд Берковица бе посетен от групи ученици от училищата в Берковица – Лесотехническа професионална гимназия и Гимназия „Д-р Иван Панов“.

„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” в РАЙОНЕН СЪД БЕРКОВИЦА - 22 АПРИЛ 2019 г.„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” в РАЙОНЕН СЪД БЕРКОВИЦА - 22 АПРИЛ 2019 г.

още информация...
Годишен отчетен доклад за 2018 г.
Годишен отчетен доклад за дейността на Районен съд Берковица за 2018 г.: 2018-otcheten-doklad-brs.pdf [627.98 Kb] (сваляния: 76)
още информация...
Новоизбрани съдебни заседатели в РС - Берковица
                  На 09.03.2018г. от 14.00 ч. на общо събрание на съдиите при Районен съд гр. Берковица положиха клетва новоизбраните трима заседатели, с които се запълни квотата от 15 съдебни за Районен съд гр.Берковица. Председателят на съда – Юлита Георгиева направи необходимите пояснения на присъстващите с оглед на тяхната отговорна обществена задача за следващите 4 години, както и  с организацията на работа и правилата за поведение на съдебните заседатели към Районен съд Берковица.
още информация...
РС БЕРКОВИЦА Е РЕГИСТРИРАН ПО ДДС ОТ 03.04.2017 Г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

ВАЖНО: СЧИТАНО ОТ 03.04.2017г., ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ ТАКСИ С ВКЛЮЧЕН ДДС ПО Закона за ДДС ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА, СЛЕДВА ДА СЕ ПРЕВЕЖДАТ ПО ТРАНЗИТНА СМЕТКА /ДЪРЖАВНИ ТАКСИ/ НА РАЙОНЕН СЪД БЕРКОВИЦА, с

   BIC:CECBBGSF
  IBAN: BG54 CECB 9790 3162 2804 00

в ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД – КЛОН БЕРКОВИЦА.

ЗА ВСЯКА ТАКСА КОНКРЕТИЗИРАЙТЕ ОСНОВАНИЕТО ЗА ПРЕВЕДЕНАТА СУМА (И.Д., ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ, НАРЕДИТЕЛ, ЕИК/ЕГН).
още информация...
ПОЛАГАНЕ НА КЛЕТВА ОТ СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ПРИ РС – БЕРКОВИЦА – 2015-2020

           Днес, 11.12.2015 г. от 14:00 часа в зала № 9 на сградата на Районен съд – гр. Берковица се проведе Общо събрание на съдиите при Районен съд – гр. Берковица. Събранието бе по повод полагане на клетва от съдебните заседатели при Районен съд – гр. Берковица с мандат 2015 г. – 2020 г., одобрени с решение на Общото събрание на съдиите при Окръжен съд – Монтана, проведено на 19 Октомври 2015 година.

още информация...
Третата власт отвътре - 10 информационни рубрики на ВСС
Третата власт отвътре - 10 информационни рубрики
още информация...
СТАНОВИЩЕ ОТ СЪДИИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РАЙОНЕН СЪД - ГР. БЕРКОВИЦА, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩАТА РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНАТА КАРТА

СТАНОВИЩЕ

 

От съдиите и служителите на Районен съд - гр. Берковица,

във връзка с предстоящата реорганизация на съдебната карта на районните съдилища и районните прокуратури на територията на Република България

 

         Във връзка с предвижданата в доклада промяна на съдебната карта на районните съдилища за преструктуриране на границите на съдебните райони и закриването на Районен съд гр. Берковица, чрез преобразуването му в отделение, филиал или пункт на Районен съд - Монтана, считаме, че това ще доведе до влошен и ограничен достъп до правосъдие на населението, живеещо на територията на Община Вършец и Община Берковица. Нашето становище е, че това ще доведе до понижаване качеството, бързината и ефективността на съдопроизводството. Мотивите ни за това се следните:
още информация...
КРИТЕРИИ ЗА ПРОМЯНА В СЪДЕБНАТА КАРТА НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА
ЗНАЧЕНИЕТО НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА В СТРУКТУРАТА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА.
КРИТЕРИИ ЗА ПРОМЯНА ВСЪДЕБНАТА КАРТА НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА.


doklad-sadebna-karta1.pdf [6.63 Mb] (сваляния: 326)

t8-doklad.pdf [4.28 Mb] (сваляния: 198)

още информация...
СЪДЕБНИ ГАРАНЦИИ И ДЕПОЗИТИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Изплащането на СЪДЕБНИ ГАРАНЦИИ И ДЕПОЗИТИ за ВЕЩИ ЛИЦА, съгласно т. 2.2 и т. 2.4 от Правилата за определяне на реда за откриване на набирателни сметки и Протокол № 24 на Висш съдебен съвет, ще се извършва всекидневно по банков път след представяне на необходимите разходни документи /фактура и декларация по чл. 43, ал.5 от ЗДДФЛ/.

Суми за СЪДЕБНИ ГАРАНЦИИ И ДЕПОЗИТИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА, НЕПОТЪРСЕНИ в законоустановения давностен срок една година от датата, когато са станали изискуеми, се КОНФИСКУВАТ и внасят в приход на държавния бюджет.

ДЕПОЗИТИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА, изплащани от бюджета, се разплащат до края на бюджетната година!

още информация...
ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

От 15 февруари 2013 година с изменение в Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на Бюрата съдимост се въведе възможност за издаване на електронно свидетелство за съдимост.

Електронно свидетелство за съдимост се издава само за лица, за които не са съставени бюлетини за съдимост, включително и по чл. 78а НК. В останалите случаи свидетелство за съдимост се издава по общо установения ред, регламентиран в Наредбата.

още информация...
Тарифа за държавните такси

ТАРИФА

за държавните такси, които се събират от съдилищата

по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)

 

Приета с ПМС № 38 от 27.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г., в сила от 1.03.2008 г., доп., бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 30.05.2008 г., изм. и доп., бр. 24 от 12.03.2013 г., изм., бр. 35 от 2.05.2017 г., в сила от 2.05.2017 г.

 
Изтеглете я от тук:
          В DOC формат: Тарифа за държавните такси
          В PDF формат: Тарифа за държавните такси
още информация...