Главна
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииРайонен съд Берковица
 ! ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !
  Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д – Б Е Р К О В И Ц А

З А П О В Е Д  № 15 Допълн. ! zapoved-15-ot-18.03.2020-g.-doplnenie.doc [40.5 Kb] (сваляния: 8)
Берковица, 18.03.2020 г.
З А П О В Е Д  № 14 zapoved-14-ot-16-03-2020-g-nova.doc [53.5 Kb] (сваляния: 2)
Берковица, 16.03.2020 г.

         На основание чл. 80, ал.2 във връзка с ал.1 и  чл.93, ал.1, т.2 и т.7 от Закона за съдебната власт  и във връзка с решение на СК на ВСС по протокол № 9 от заседание, проведено на 15.03.2020 г., по повод обявеното от Народното събрание на РБ на 13.03.2020год. извънредно положение във връзка с разпространението на коронавирусната инфекция ( COVID-19) в периода от 13.03. до 13.04.2020год.

Н А Р Е Ж Д  А М:

1. Да се ПРЕУСТАНОВИ  разглеждането на всички видове наказателни дела за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:

- Делата по чл.64 и чл.65 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и чл.270 от НПК;

- Делата по чл.66 от НПК;

- Делата по чл.67 от НПК

- Делата по чл.69 от НПК;

- Делата по чл.70 от НПК;

- Разпит на обвиняем пред съдия по чл.222 от НПК;

- Разпит на свидетел пред съдия по чл.223 от НПК;

- Делата по чл.427 от НПК;

- Делата по Раздел II от Закона за здравето;

- Дела по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по искания на задържания или предаване на лица;

- Дела по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода;

- Дела по чл.7 от Указа за борба с дребното хулиганство;

- Дела по чл.355 от НК;

- Процесуалните действия по реда на чл.146, чл. 158,чл.161, чл.164, чл.165, всички по НПК

- Делата, образувани по искания по Закона за специалните разузнавателни средства.

       

         2. Да се ПРЕУСТАНОВИ  разглеждането на всички видове граждански  дела, за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:

- Дела за упражняване на родителски права само относно при временни мерки;

- Дела по Закона за защита от домашно насилие, само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита;

- Разрешения за теглене на суми от детски влогове;

- Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск;

- Делата за обезпечаване на доказателства.

 

3. УКАЗВАМ на магистратите ДА ОТСТРОЧАТ всички останали дела, извън посочените по т.т.1, 2 и 3  за определени дати след крайната дата от периода на обявеното извънредно положение, но преди съдебната ваканция за настоящата година. В случай на продължаване периода на извънредното положение след 13.04.2020 г., Съдийската колегия ще се произнесе допълнително относно насрочването и разглеждането на делата.

 

4. Съдебните деловодители ДА НЕ ОБРАЗУВАТ в дела входираните книжа, иницииращи съдебни производства, с изключение на производствата по т.1, и т.2 от Заповедта.

 

5. УКАЗВАМ на гражданите, страните по делата и техните процесуални представители да извършват подаването на всякакъв вид документи по пощата или по електронен път.

 

6. ЗАДЪЛЖАВАМ служителите да извършват справките по дела  САМО по телефоните, обявени на сайта на съда или по електронен път на обявения от съда електронен адрес.

 

7.Административни услуги да се извършват от дежурните деловодители от служба „Съдебно деловодство” , „Бюро съдимост”, СИС и службата по вписвания в кабинката на ОЗ ”Охрана”, помещаваща се във фоайето на сградата, при спазване на всички хигиенни изисквания с необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията.

 

8. Свидетелства за съдимост да  се издават само по електронен път, с изключение на служебно издаваните справки за съдимост.

 

9. ЗАБРАНЯВАМ достъпа в съдебната сграда на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела по т.т.1 и 2  от Заповедта.

 

10. С оглед на решението на СК на ВСС по протокол № 9, т. 11 от извънредно заседание, проведено на 15.03.2020г., УТВЪРЖДАВАМ Графици за дежурствата в Районен съд град Берковица за периода от 16.03. до 13.04.2020 год. съгласно приложение към настоящата заповед.

 

11. ЗАБРАНЯВАМ достъпа на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители в сградата на съда, с изключение на ангажираните по дежурства съобразно графика за работа, изготвен от Председателя на съда.

 

12. УКАЗВАМ на съдиите, да работят  дистанционно по обявените за решаване дела, като изготвените съдебни актове се предават и резултатите по тях се вписват в срочните книгите след отпадане на извънредното положение.

 

13. След отпадане на извънредното положение съдебните деловодители да  изготвят справки относно извършената от съдиите работа – брой написани съдебни актове,която да се докладва на председателя на съда, както и  – справка за броя образувани съдебни дела по т. 1 и т. 2 от настоящата заповед.

 

14. Нареждам да се преустанови връчването на призовки,  съобщения и съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата по т. 1и т. 2 от Заповедта за периода на обявеното извънредно положение от 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително.

 

15. Призоваването и връчването на  съобщенията по  делата по т. 1 и т. 2  от Заповедта да се извършват по телефон или по електронен път, като посоченото обстоятелство се установи съгласно изискванията на НПК и ГПК.

 

16. НАРЕЖДАМ на всички призовкари незабавно да направят пълен опис на намиращите се у тях призовки и съобщения и да предадат последните, заедно с описите си на АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЕКРЕТАР, където да се съхраняват до второ нареждане.

 

17.  Нареждам задължително да се спазва създадената организация на работа в мои заповеди № 12/12.03.2020г., № 13/13.03.2020 г. и № 14/16.03.2020г., Всички документи, предназначени за РС – Берковица да  се приемат единствено по пощата – на дежурен деловодител в кабинката на ОЗ”Охрана”, както и  по e-mail. По възможност всички съдебни заседания през периода на извънредното положение да се разглеждат в Зала № 10 на Районен съд Берковица, като след всяко съдебно заседание се осъществява и цялостно почистване и дезинфектиране на помещението.


Настоящата заповед да се сведе до знанието на съдиите и съдебните служители за сведение и изпълнение, да се публикува на интернет страницата на съда и да се постави на входа на съда.

Копие от същата да се изпрати на РП - Берковица и  ОЗ”Охрана” за сведение и действия от тяхната компетентност.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /П/ ........      /Ю.ГЕОРГИЕВА/

                                  

! ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !
 
 

Във връзка с решение на СК на ВСС взето по Протокол № 8 от 10.03.2020г. и предприемането на превантивни мерки срещу разпространението на грип, остри респираторни заболявания и възможни случаи на COVID -19, Ви информираме, че е издадена Заповед № 12 от 12.03.2020 г. на Председателя на Районен съд град Берковица, с която насрочените открити заседания на делата се отлагат в период до един месец. Отлагането на всяко едно дело ще се извършва по преценка на съдията докладчик.    Заповед № 12  [attachment=302]


Телефони за информация: 
Деловодство – 0953 88737; 095388738 ; Съдебно Изпълнителна Служба - 0953 88741


! ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !
          ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА И ДАДЕНИТЕ ПРЕПОРЪКИ
ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ГРИП, ОСТРИ РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
И ВЪЗМОЖНИ СЛУЧАИ НА COVID-19 ,

          РАЙОНЕН СЪД - БЕРКОВИЦА АПЕЛИРА КЪМ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ ДА СПАЗВАТ ПРЕПОРЪКИТЕ И УКАЗАНИЯТА
НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ЗДРАВНИ ОРГАНИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ВИРУСНОТО ЗАБОЛЯВАНЕ,
КАТО СЕ ВЪЗДЪРЖАТ ОТ ПОСЕЩЕНИЕ В СГРАДАТА НА РАЙОНЕН СЪД БЕРКОВИЦА ПРИ НАЛИЧИЕ НА ПОДОБНИ СИМПТОМИ.

          ПРИПОМНЯМЕ НА ГРАЖДАНИТЕ,ЧЕ БИХА МОГЛИ ДА ИЗВЪРШВАТ ОТДАЛЕЧЕНИ СПРАВКИ КАКТО
ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ САЙТА НА СЪДА,ТАКА И НА ТЕЛЕФОНИТЕ В СЪОТВЕТНИТЕ СЛУЖБИ.

         УКАЗВА НА ГРАЖДАНИТЕ,ЧЕ ДОСТЪПЪТ ДО СЪДЕБНАТА СГРАДА ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СЛЕД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА
ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ПОД КОНТРОЛА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ СЪДЕБНА ОХРАНА.

         МОЛИМ ГРАЖДАНИТЕ,СТРАНИТЕ ПО ДЕЛАТА И ТЕХНИТЕ ПРОЦЕСУАЛНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРИ

      ПОСЕЩЕНИЕ В СГРАДАТА НА СЪДА ДА ПОЛЗВАТ ЗАЩИТНИ МАСКИ.
     ПРИПОМНЯМЕ,ЧЕ ВСИЧКИ КНИЖА ПО ДЕЛАТА МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗПРАЩАНИ ПО ПОЩАТА.                                             
 
                              ! ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !
1. Уведомяваме ви, че от 01.12.2019г. Районен съд Берковица има нов интернет сайт
                                       https://berkovitsa-rs.justice.bg 
    реализиран от Висшия съдебен съвет с цел унификация на интернет сайтовете
    на всички съдилищата в страната по проект на Оперативна програма „Добро управление“.

2. Информацията на настоящият сайт ще е с ограничена актуалност и подръжка през 2020 г.

3. Считано от 01.01.2020 г. Сайта на Районен съд Берковица е :
                                     https://berkovitsa-rs.justice.bg 
    и само там ще има актуална информация .                 

 

 
                                                                      Уважаеми посетители, 
       Със създаването и поддържането на този сайт, ние, магистратите и служителите от Берковски районен съд, се надяваме да Ви бъдем полезни. 
        Сайтът има за цел да Ви запознае с историята, административната структура и дейността на съда.
         На страниците на сайта може да намерите:
- график на съдебните заседания;
- информация за образуваните и разглеждани от съда граждански и наказателни дела;
- постановен съдебен акт по конкретно дело- в раздел Съдебни актове и съответните подраздели по видове дела и по месеци;
- информация за службите в съда, работното и приемното им време;
- обяви за публична продан;
- доклади, обяви, конкурси и др.
       Публикувани са и могат да бъдат изтеглени образци на молби за административните услуги, които се извършват от съответните служби в съда и образци на заявления по новия ГПК във връзка със заповедното производство.
        Сайтът се актуализира ежедневно.
        Целта ни е да осигурим по-голяма прозрачност в дейността на съда.
Адрес: Гр. Берковица
пл. "Йордан Радичков" № 2
Факс: 0953/88 817
За справки по дела: Тел.0953/88 737, 0953/88 738 - Деловодство
 
Държавен съдебен изпълнител
За справки по дела: Тел.0953/88 741 - Деловодство СИС
Банкови сметки:
“ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД
КЛОН МОНТАНА
ОФИС БЕРКОВИЦА
СМЕТКА ЗА ДЪРЖАВНИ ТАКСИ:
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG54 CECB 9790 3162 2804 00
СМЕТКА ЗА ДЕПОЗИТИ НА ВЕЩИ ЛИЦА:
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG45 CECB 9790 3362 2804 00
още информация...
Годишен отчетен доклад за 2019 г.

Годишен отчетен доклад за дейността на Районен съд Берковица за 2019 г.: 2019-otcheten-doklad-brs.pdf [1.34 Mb] (сваляния: 7)

още информация...
КОНКУРС ЗА ЕСЕ И РИСУНКА НА ТЕМА „НАШИЯТ СЪД“

ОКРЪЖЕН СЪД – МОНТАНА

обявява

КОНКУРС ЗА ЕСЕ И РИСУНКА НА ТЕМА

„НАШИЯТ СЪД“

 

В конкурса могат да участват  ученици от 5 до 12 клас на училищата в област Монтана.

В текстовете и рисунките си учениците трябва да представят своите виждания за  съдилищата в своя роден край, понятията си за съд , закон, престъпление и наказание,човешки права и  справедливост.

Есетата да са в обем до три печатни страници формат А4,  двустранно подравняване и шрифт: Times New Roman с размер: 12;

Творбите трябва да бъдат предадени в Окръжен съд – Монтана до 31 март 2020 година на адрес: 3400 град Монтана, ул. „Васил Левски“ 24, Окръжен съд /за конкурса“Нашият съд“/ или /само за текстовете/ на  e mail: montana-os@justice.bg

   Есетата и рисунките трябва да са придружени с имената, училищата, телефони и e mail  адресите на авторите за връзка с тях. Представените произведения ще бъдат оценени от жури в две възрастови групи –  5-8 и 9-12 клас. Отличените творби и авторите им ще бъдат наградени на тържество по случай 16 април – Деня на Конституцията и юриста, и публикувани на интернет сайта на Окръжен съд – Монтана.

  С най-добрите от представените рисунки в Съдебната палата в Монтана ще бъде подредена изложба.

 

още информация...
„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” в РАЙОНЕН СЪД БЕРКОВИЦА - 22 АПРИЛ 2019 г.

                На 22.04.2019 г. за поредна година се проведе „Ден на отворените врати“ в Районен съд град Берковица. Инициативата е на Висш съдебен съвет във връзка с реализиране на годишната програма за дейността му и с цел спомагане повишаването на правната култура на гражданите и постигане на по – добра информираност за работата на съдебната система. Обществеността в град Берковица беше информирана за мероприятието чрез публикация в интернет страницата на съда, също така бяха поканени ученици от средните училища в града.

                Районен съд Берковица бе посетен от групи ученици от училищата в Берковица – Лесотехническа професионална гимназия и Гимназия „Д-р Иван Панов“.

„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” в РАЙОНЕН СЪД БЕРКОВИЦА - 22 АПРИЛ 2019 г.„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” в РАЙОНЕН СЪД БЕРКОВИЦА - 22 АПРИЛ 2019 г.

още информация...
Годишен отчетен доклад за 2018 г.
Годишен отчетен доклад за дейността на Районен съд Берковица за 2018 г.: 2018-otcheten-doklad-brs.pdf [627.98 Kb] (сваляния: 56)
още информация...
Новоизбрани съдебни заседатели в РС - Берковица
                  На 09.03.2018г. от 14.00 ч. на общо събрание на съдиите при Районен съд гр. Берковица положиха клетва новоизбраните трима заседатели, с които се запълни квотата от 15 съдебни за Районен съд гр.Берковица. Председателят на съда – Юлита Георгиева направи необходимите пояснения на присъстващите с оглед на тяхната отговорна обществена задача за следващите 4 години, както и  с организацията на работа и правилата за поведение на съдебните заседатели към Районен съд Берковица.
още информация...
РС БЕРКОВИЦА Е РЕГИСТРИРАН ПО ДДС ОТ 03.04.2017 Г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

ВАЖНО: СЧИТАНО ОТ 03.04.2017г., ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ ТАКСИ С ВКЛЮЧЕН ДДС ПО Закона за ДДС ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА, СЛЕДВА ДА СЕ ПРЕВЕЖДАТ ПО ТРАНЗИТНА СМЕТКА /ДЪРЖАВНИ ТАКСИ/ НА РАЙОНЕН СЪД БЕРКОВИЦА, с

   BIC:CECBBGSF
  IBAN: BG54 CECB 9790 3162 2804 00

в ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД – КЛОН БЕРКОВИЦА.

ЗА ВСЯКА ТАКСА КОНКРЕТИЗИРАЙТЕ ОСНОВАНИЕТО ЗА ПРЕВЕДЕНАТА СУМА (И.Д., ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ, НАРЕДИТЕЛ, ЕИК/ЕГН).
още информация...
ПОЛАГАНЕ НА КЛЕТВА ОТ СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ПРИ РС – БЕРКОВИЦА – 2015-2020

           Днес, 11.12.2015 г. от 14:00 часа в зала № 9 на сградата на Районен съд – гр. Берковица се проведе Общо събрание на съдиите при Районен съд – гр. Берковица. Събранието бе по повод полагане на клетва от съдебните заседатели при Районен съд – гр. Берковица с мандат 2015 г. – 2020 г., одобрени с решение на Общото събрание на съдиите при Окръжен съд – Монтана, проведено на 19 Октомври 2015 година.

още информация...
Третата власт отвътре - 10 информационни рубрики на ВСС
Третата власт отвътре - 10 информационни рубрики
още информация...
СТАНОВИЩЕ ОТ СЪДИИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РАЙОНЕН СЪД - ГР. БЕРКОВИЦА, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩАТА РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНАТА КАРТА

СТАНОВИЩЕ

 

От съдиите и служителите на Районен съд - гр. Берковица,

във връзка с предстоящата реорганизация на съдебната карта на районните съдилища и районните прокуратури на територията на Република България

 

         Във връзка с предвижданата в доклада промяна на съдебната карта на районните съдилища за преструктуриране на границите на съдебните райони и закриването на Районен съд гр. Берковица, чрез преобразуването му в отделение, филиал или пункт на Районен съд - Монтана, считаме, че това ще доведе до влошен и ограничен достъп до правосъдие на населението, живеещо на територията на Община Вършец и Община Берковица. Нашето становище е, че това ще доведе до понижаване качеството, бързината и ефективността на съдопроизводството. Мотивите ни за това се следните:
още информация...
КРИТЕРИИ ЗА ПРОМЯНА В СЪДЕБНАТА КАРТА НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА
ЗНАЧЕНИЕТО НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА В СТРУКТУРАТА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА.
КРИТЕРИИ ЗА ПРОМЯНА ВСЪДЕБНАТА КАРТА НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА.


doklad-sadebna-karta1.pdf [6.63 Mb] (сваляния: 298)

t8-doklad.pdf [4.28 Mb] (сваляния: 165)

още информация...
СЪДЕБНИ ГАРАНЦИИ И ДЕПОЗИТИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Изплащането на СЪДЕБНИ ГАРАНЦИИ И ДЕПОЗИТИ за ВЕЩИ ЛИЦА, съгласно т. 2.2 и т. 2.4 от Правилата за определяне на реда за откриване на набирателни сметки и Протокол № 24 на Висш съдебен съвет, ще се извършва всекидневно по банков път след представяне на необходимите разходни документи /фактура и декларация по чл. 43, ал.5 от ЗДДФЛ/.

Суми за СЪДЕБНИ ГАРАНЦИИ И ДЕПОЗИТИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА, НЕПОТЪРСЕНИ в законоустановения давностен срок една година от датата, когато са станали изискуеми, се КОНФИСКУВАТ и внасят в приход на държавния бюджет.

ДЕПОЗИТИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА, изплащани от бюджета, се разплащат до края на бюджетната година!

още информация...
ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

От 15 февруари 2013 година с изменение в Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на Бюрата съдимост се въведе възможност за издаване на електронно свидетелство за съдимост.

Електронно свидетелство за съдимост се издава само за лица, за които не са съставени бюлетини за съдимост, включително и по чл. 78а НК. В останалите случаи свидетелство за съдимост се издава по общо установения ред, регламентиран в Наредбата.

още информация...
Тарифа за държавните такси

ТАРИФА

за държавните такси, които се събират от съдилищата

по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)

 

Приета с ПМС № 38 от 27.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г., в сила от 1.03.2008 г., доп., бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 30.05.2008 г., изм. и доп., бр. 24 от 12.03.2013 г., изм., бр. 35 от 2.05.2017 г., в сила от 2.05.2017 г.

 
Изтеглете я от тук:
          В DOC формат: Тарифа за държавните такси
          В PDF формат: Тарифа за държавните такси
още информация...